• FM FS

  Číslo produktu 043525

  FM FS

  Malta pro plošné spárování cihelného zdiva

  Odstín: FM FS | 0435
  Odstín: FM FS | 0435
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tahu za ohybu Cca 5,0 N/mm²
  Ukončení tuhnutí Cca 4 h
  Velikost zrna ≤ 1 mm
  Soudržnost odtrhem > 1 N/mm²
  Kapilární absorpce vody < 0,1 kg/m²h0,5
  Sypná hmotnost Cca 1,5 kg/l
  Záměsová voda Cca 17% odpovídá 4,3 l/25 kg
  Difuze vodní páry µ < 200
  Třída pevnosti v tlaku > M10

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • Oprava fasád z cihel / klinkrů pomocí systému těsnicích cementových malt pro plošné spárování Fassadenschlämm

  Vlastnosti

  • Prostupný pro vodní páry
  • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
  • Zvláště dobrá přilnavost
  • Vhodné pro úzké spáry
  • Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům
  • Je možný zvláštní barevný odstín (pigmenty odolné vůči UV záření)
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Hloubka spáry min. 2 mm, max. 10 mm.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Potěr / Špachtlování / Spárování / Gumová stěrka
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C až max. +30 °C

   • Vyjměte a nahraďte poškozené cihly a spáry. Hluboko položené spáry vyplňte.

    K vyplnění použijte hmotu Fugenschlämme smíchanou se Selectmix RMS (č. výrobku 6752) v poměru 1:1.

    Míchejte pouze takové množství malty, které lze zpracovat během cca 2 hodin.

    Spárovací hmotu nanášejte celoplošně pogumovanou stěrkou (výr. č. 497901) a zatlačením vpravte do spár.

    Poté ostrým stažením odstraňte přebytek.

    Hladítkem s červenou nebo žlutou pryžovou houbou zhutněte spáru a sjednoťte.

    Bez čekání otřete povrch prkénkem s houbou na mycí soupravě Waschboy a odstraňte přebytek.

    Potom proveďte první čisticí cyklus čistou vodou a po výměně vody okamžitě proveďte druhý cyklus čištění.

  • Pokyny ke zpracování
   • Postup musí být přizpůsoben podmínkám specifickým pro daný objekt (zkušební plocha).

    Čištění se provádí s minimem vody.

    Poslední krok čištění provádějte vždy čistou vodou.

    Pokud je to nutné, proveďte nejdříve následující den následné čištění pomocí Combi WR (výr. č. 0675).

    Čekací doba od vyčištění fasády do předběžné impregnace je minimálně 3 dny bez deště.

    Čekací doba od předběžné impregnace do nanesení spárovací hmoty je min. 5 dnů.

    Čekací doba od spárování do závěrečné impregnace je nejméně 8 dnů.

    Čekací doba před nanesením následné vrstvy min. 24 h.

    Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Způsob a doba trvání následného ošetření a povrchové úpravy mají vliv na barevný odstín.

    Mezi jednotlivými šaržemi může být nepatrný barevný rozdíl.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Spárování / Gumová stěrka
   • Míchadlo, lžíce, hladítko, hladítko z mechové pryže, postřikovač (provedení odolné ředidlům, 404001), Waschboy-Set

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • podle aplikace / m²
   • Postup plošného spárování zahrnuje:
    - předimpregnaci: cca 0,6 l/m² (Funcosil SNL)
    - plošné spárování: cca 3,0 kg/m²
    - závěrečnou impregnaci: cca 0,4 l/m²

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Není určeno pro lícovky s vtlačeným reliéfem nebo pískovaným povrchem, ručně tvarované cihly a cihly se strukturovaným povrchem.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Speciální barva podle odstínu č. (č. MF, barevný rozsah, NCS apod.) nebo zaslání vzorku (v případě proměnlivé nebo měňavé barvy jasně označte požadovaný odstín).

    Barevný odstín dosažený po vyschnutí a vytvrzení je závislý na podmínkách okolí a metodě zpracování. Proto začerstva uhlazená plocha vypadá světlejší, než hrubá nebo později uhlazená plocha. Různé zrnitosti stejného materiálu mohou vést k odchylce v odstínu. Podklady, které jsou zavlhčovány zezadu, mohou vést ke změně barevného odstínu.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.