©

Ochranná impregnace proti graffiti

Preventivní řešení problému

Ochranná impregnace Remmers Graffiti-Schutz patří do třídy semi-permanentních ochranných systémů proti graffiti. Graffiti a barevné čmáranice lze snadno odstranit horkou vodou aplikovanou vysokotlakým čističem (hygrotermické čištění).

Základní informace a právní předpisy

Základní informace

Původ slova graffiti je třeba hledat v řeckém výrazu grafein (psát, kreslit). V italštině se ze slova sgraffiare (= škrabat, poškrábané) vyvinula označení sgrafitti nebo graffiti. Jako graffiti (v jedn.č. graffito) se dnes označují nápisy či obrázky, které jsou nakresleny ve veřejném prostoru, obvykle bez povolení, na povrchu stěn. Systémy ochrany proti graffiti (rovněž antigraffiti systémy) neslouží obecně ochraně proti graffiti, nýbrž umožňují rychlé, co nejjednodušší a bezezbytkové odstranění těchto „uměleckých děl“.

Právní předpisy

Graffiti jsou ve většině vyspělých zemí zákonem charakterizovány jako trestný čin. Nejinak je tomu i v České republice. Problematikou graffiti se v § 28 zabývá zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon:

 • § 228 - Poškození cizí věci

(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na věci svědka, znalce nebo tlumočníka pro výkon jejich povinnosti,

b) spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

c) spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu, nebo

d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

Přání zákazníků

Ve stavebnictví je jen málo produktových systémů, jako jsou systémy ochrany proti graffiti, kde se očekávání zákazníků a realita tak výrazně rozcházejí. Z tohoto důvodu je naprosto nezbytné před každým opatřením sladit představu zákazníka s možnostmi daných systémů.

Zákazník má ohledně ochrany proti graffiti zpravidla následující představy:

 • Aplikace ochranného systému nevede k žádné vizuální nebo technické změně původního povrchu. Tím je obecně myšleno:
  • Žádné změny barvy
  • Žádné změny stupně lesku
  • Žádné snížení paropropustnosti
  • Žádné změny absorpce vody zvláště u ochrany dílčích ploch
  • Stabilita ve výše uvedených bodech po celou dobu životnosti
 • Graffiti lze 100% odstranit, aniž by zůstaly po čištění závoje, nebo došlo k povrchovým změnám. To prakticky znamená, že má být po čištění obnoven původní vzhled.
 • Čištění lze provádět šetrně k životnímu prostředí.
 • Případně se předpokládá, že čištění mohou provádět vlastní pracovníci. Systém by tudíž měl být vhodný i pro „laiky“.
 • Systém je opakovaně účinný.

Rozdělení systémů ochrany proti graffiti

Systémy ochrany proti graffiti se na základě své stability při odstraňování graffiti dělí na:

Tento pojem zahrnuje všechny preventivní systémy, které jsou při čištění odstraňovány společně s graffiti. Proto jsou někdy označovány jako systémy obětovaných vrstev. K dispozici jsou produkty na různých základech. K nejdůležitějším patří

 • akryláty,
 • biopolymery,
 • vosky.

Tyto systémy jsou zpravidla vysoce propustné pro vodní páru a na ošetřených plochách nezpůsobují žádné nebo jen nepatrné změny barev. Při výběru takového produktu je třeba zvážit následující:

 • Existuje úplná reverzibilita nebo zůstává po čištění produkt v podkladu? Opakovaná opatření mohou způsobit, že se tyto součásti hromadí v podkladu, a tím mohou vzniknout problémy.
 • Jak dobrá je odolnost stavebního dílce vůči povětrnostním vlivům za daných podmínek? Některé z těchto produktů jsou rozpustné ve vodě, což může způsobit jejich vymytí. Proto je třeba, aby byly v určitých intervalech obnoveny, a to i v případě, že nedošlo k čištění. Odpovídající cykly musí být stanoveny před opatřením.
 • Existuje dostatečná odolnost vůči mikroorganismům? Některé dočasné systémy, zejména ty, které jsou založeny na biopolymerech, mohou být živnou půdou pro mikroorganismy.

Tento pojem zahrnuje systémy, které sestávají z kombinace alespoň dvou ochranných látek. Tyto systémy obecně obsahují nereverzibilní, hydrofobní nebo oleofobní složku a reverzibilní složku. Během čištění je tato složka, podobně jako u dočasných systémů, odstraněna a musí být poté znovu obnovena. Co se týče první aplikace, rozlišujeme mezi jednovrstvovými a vícevrstvými systémy. V jednovrstvých systémech se vytváří a aplikuje kombinace účinných látek jako jednosložkový produkt. Ochranné látky se po aplikaci oddělí. Příkladem jsou kombinace speciálních vosků a organokřemičitých účinných látek. Zatímco vosková složka zůstává díky své viskozitě a velikosti částic na povrchu fasády jako reverzibilní část, organokřemičitá část proniká do podkladu a vytváří nevratnou vodoodpudivost. U vícevrstvých systémů se komponenty aplikují jednotlivě a jedna po druhé. Při rozhodování pro tento systém je třeba vzít v úvahu následující:

 • Na ošetřených površích nemusí docházet k žádným nebo jen mírným změnám barev.
 • Semi-permanentní systémy jsou zpravidla paropropustné.
 • Díky technologické struktuře s vrstvou pronikající do podkladu by tento systém měl být aplikován pouze na savé podklady.

Permanentní systémy ochrany proti graffiti se obvykle skládají z několika vrstev, které zůstávají trvale na podkladu nebo v podkladu. To vyvolává dojem, že funkce systému ochrany zůstává a nemusí být obnovována dokonce ani na površích, které byly graffiti opakovaně pokresleny a znovu vyčištěny. Ve většině případů však po určitém počtu vyčištění, v závislosti na příslušném produktu, má smysl ochrannou vrstvu obnovit. Jako trvalé systémy ochrany proti graffiti se používají hydrofobní nebo oleofobní impregnace, stejně jako povlaky.

 • Impregnace
  • Produktový základ těchto systémů tvoří zpravidla sloučeniny fluoru, běžně známé jako „teflonové“ sloučeniny, které mají velmi silný perlový efekt.
  • Vizuální vlastnosti ošetřených povrchů, stejně jako paropropustnost se nemění.
  • Výrobky tohoto typu neuzavírají póry, ale činí póry v blízkosti povrchu vodoodpudivé nebo oleofobní. Ochranná látka musí být proto schopna proniknout do podkladu. Ten však nesmí být příliš porézní, jelikož jinak nemůže spolehlivě zabránit pronikání částic graffiti do pórů stavebního materiálu.
  • Výrobky tohoto druhu jsou vhodné zejména pro betonové povrchy.

 • Povlaky
  • Základem těchto systémů jsou obvykle syntetické pryskyřice – často chemicky odolné polyuretany – které jsou aplikovány ve více vrstvách.
  • Kromě čirých laků jsou k dispozici také laky ve všech odstínech a stupních lesku.
  • Zpravidla lze povrchy, které jsou takto chráněny, rychle a snadno vyčistit.
  • Tyto ochranné systémy mají dobrou přilnavost k téměř všem hladkým povrchům.
  • Uzavírají póry povrchu stavebního materiálu a působí jako bariérová vrstva. V současnosti jsou tyto systémy téměř parotěsné, což může vést k problémům u vlhkých podkladů.

Technologie čištění

Pro odstranění graffiti přicházejí v úvahu různé technologie, které musí být přizpůsobeny příslušné ochraně proti graffiti a popřípadě použité sprejové barvě.

 • Nanesou se mořicí pasty obsahující rozpouštědla. Po době působení závislé na výrobku a sprejové barvě se následné čištění obvykle provádí vysokotlakým čištěním, čištěním vysokotlakou horkou vodou nebo popřípadě horkou parou.
 • Pokud je to nutné, lze podobným postupem použít také jiné chemicky aktivní čisticí produkty nebo rozpouštědla.
 • Abrazivní metody, jako je čištění vysokotlakou horkou vodou, mohou být použity pouze na chráněné povrchy, zatímco nízkotlaké mokré tryskání, nízkotlaké tryskání částicemi nebo tryskání rotujícím proudem lze použít i na nechráněné povrchy.
 • Zejména hladké povrchy lze čistit pomocí chemických čisticích prostředků také ručním čištěním.
 • U graffiti na fasádách kulturně-historických, cenných objektů lze k čištění použít laserovou technologii.
V každém případě je pro každé čištění třeba používat předepsané pracovní ochranné prostředky a dodržovat právní předpisy pro přívod nebo likvidaci odpadní vody nebo odpadů.

Kritéria pro výběr produktů na ochranu proti graffiti

Před prováděním ochranného opatření proti graffiti musí být posouzena interakce mezi podkladem, ochranným systémem a případnou technikou čištění. Zde je několik aspektů, které je třeba zvážit:

 • Lze očekávat optickou změnu fasády v důsledku systému ochrany? Případně, znamená vizuální změna nějaké omezení, protože se budou chránit jen dílčí plochy (například pouze fasáda v přízemí)?
 • Požaduje vlastník reverzibilitu ochranného opatření? Zejména u památkově chráněných staveb to bývá základním požadavkem.
 • K jakým stavebně-fyzikálním změnám na fasádě použitím příslušného ochranného systému dojde? Tento aspekt se týká zejména rovnováhy vlhkosti konstrukce fasády, respektive absorpce a uvolňování vlhkosti. Kriticky je třeba v tomto kontextu posoudit zatížení podkladu škodlivými solemi, jelikož soli představují, zejména v případě paropropustných systémů, riziko poškození. Pro posouzení obsahu nebezpečných solí se podívejte na kapitoly Diagnostika a posouzení poškození a Hydrofobizace fasád.
 • Je podklad vhodný pro zamýšlený proces čištění? U minerálních stavebních materiálů, jako je přírodní kámen a cihelné zdivo, beton nebo omítka, lze obecně zvolit vhodné ochranné systémy s ohledem na rámcové podmínky uvedené v odstavci 1.9. Ostatní stavební materiály kladou zvláštní požadavky. V mnoha případech je aplikace produktu na ochranu proti graffiti snadná, ale technologie potřebná pro pozdější čištění může být pro podklad nevhodná. Tak např. semi-permanentní systémy, jejichž vosková složka musí být během čištění odstraněna, nejsou vhodné pro natřené fasády. Proces vysokotlakého čištění horkou vodou by při potřebných teplotách vody 80 až 90 °C na povrchu fasády vedl k tomu, že by se rovněž odstranil a smyl i fasádní nátěr.
 • Jaká je povětrnostní stabilita určitých produktů za daných povětrnostních podmínek? Kromě obecně očekávaného povětrnostního vlivu je třeba zohlednit také mikroklima v ošetřované oblasti, tedy vítr a intenzivní srážky, sluneční záření nebo zastínění apod. Aby se zachovala účinnost některých produktů, musí se provádět pravidelné obnovení. Je třeba stanovit odpovídající cykly.
 • Jak odolné jsou možné produkty vůči mikrobiologické kolonizaci? Tento aspekt hraje roli zejména v případě, že fasáda byla již před aplikací ochrany proti graffiti v důsledku příznivých okolních podmínek osídlena mikroorganismy. V tomto případě by se ochranný přípravek neměl stát živnou půdou a případně urychlit množení mikrobů.
 • Environmentální aspekty (složky a čisticí technologie).
 • Vznikají nějaká omezení z hlediska zacházení s některými ochrannými systémy daná podmínkami na objektu? Existuje zde celá řada možných scénářů, např. omezení používání určitých metod čištění v důsledku rušivého hluku, prachu nebo zápachu.
 • Je konkrétní produkt dostatečně funkční v interakci s příslušným povrchem? Jak již bylo popsáno v odstavci 1.5, existují u některých typů systémů ochrany proti graffiti omezení z hlediska jejich použití na určitých površích, např. u čistých impregnací a hrubě porézních povrchů stavebních materiálů.

V zásadě se doporučuje používat pro prevenci a čištění testované a certifikované produkty.

 • Sdružení Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. vypracovalo v 90. letech pro odstraňování graffiti a prevenci graffiti a pro vhodné materiály jakostní a zkušební předpisy. Od roku 1999 uděluje toto sdružení v souladu s předpisy testovaným materiálům značku kvality RAL Anti-Graffiti.
 • Spolkový výzkumný institut pro silniční stavitelství (BASt) eviduje seznam schválených Anti-Graffiti systémů pro použití na betonových površích, vycházející z předpisů organizace Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V.

Pokud se používají necertifikované produkty, je nutné zadokumentovat následující:

 • Možné oblasti použití a hranice použitelnosti (neomezená použitelnost je „neseriózní“)
 • Stavebně-fyzikální účinek
 • Pokyny / parametry zpracování
 • Doporučená technologie čištění
 • Spotřeba
 • Ekologické aspekty, likvidace

Testování systémů ochrany proti graffiti na vzorových plochách

Vzorové plochy se výtečně hodí k posouzení interakce mezi produktem ochrany proti graffiti a metodou čištění příp. čisticím prostředkem v kombinaci s vlastnostmi podkladu. Aby se získaly příslušné výpovědní hodnoty, je nezbytné nejen aplikovat ochranný výrobek a hodnotit jeho vizuální efekt, nýbrž rovněž graffiti nastříkat na chráněný povrch a odstranit je zvolenou metodou. Pouze tento postup zaručuje řádné posouzení vhodnosti ochranného systému. Vzorová plocha by měla odrážet základní vlastnosti podkladu a měla by být v přiměřeném poměru k velikosti objektu. Pokud mají být ošetřeny různé typy podkladů, musí být tyto zastoupeny na vzorové ploše nebo prostřednictvím několika vzorových ploch. Neošetřená srovnávací plocha v bezprostřední blízkosti je součástí vzorové plochy. Tak lze posoudit vizuální změny. Aby toto bylo možné zajistit, musí být vzorová i srovnávací plocha zpracovány stejnými přípravnými kroky, jako je např. stejné předčištění.

Údržba

Fasády jsou ošetřeny systémy ochrany proti graffiti, které zajišťují rychlé a snadné čištění po nastříkání graffiti. Čištění je systémové. Je účelné, aby čištění a příp. opětovné ošetření povrchů ošetřených systémem ochrany proti graffiti prováděla stejná firma, která také zajistila vzorovou plochu a první aplikaci. Pouze tímto způsobem může být zachována trvalá záruka funkce systému a celistvosti podkladu. V tomto smyslu je vždy rozumnou volbou uzavřít v rámci prevence proti graffiti smlouvy o údržbě.

Ochrana proti graffity

1 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 068505

Vodná semipermanentní ochrana proti graffiti na alkylsilanové a voskové bázi