• Graffiti-Schutz

  Číslo produktu 068505

  Graffiti-Schutz

  Vodná semipermanentní ochrana proti graffiti na alkylsilanové a voskové bázi

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Vzhled mléčně zakalená kapalina
  Hustota (20 °C) 1,00 g/cm³
  Hodnota pH Cca 8,5 neutrální
  Průtokový pohárek (20° C, DIN 4) Cca 11 s
  Aktivní látka silan/siloxan/vosk
  Obsah aktivní látky, % hmotnostně Cca 10 %
  Nosný materiál voda

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Minerální stavební materiály jako cihly, přírodní kámen, beton, vápenec

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Vodoodpudivý
  • Snižuje přilnavost
  • Otevřen difúzi vodních par
  • Usnadňuje odstraňování graffiti paprskem horké vody
  • Neobsahuje rozpouštědla
  • Odolný UV záření
  • Odolný alkáliím
  • Uvedeno v seznamu BASt
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

   • Přípravy

    Poškození podkladu, jako např. praskliny, popraskané spáry, chybná napojení, vzlínající a hygroskopická vlhkost musejí být předem odstraněny.

    Nutné čištění provést šetrně, např. postřikem studenou resp. teplou vodou nebo parním čištěním; v případě odolných nečistot použít techniku s jemným otryskáním nebo čisticí prostředky Remmers [např. Clean SL (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)].

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Natírání/Válečkování/Nízkotlaký postřik/rozprašování
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C až max. +30 °C

   • Impregnační prostředek nanášet beztlakým poléváním dosyta (zabránit rozprašování), aby po povrchu stavebního materiálu stékal 30 až 50 cm dlouhý film kapaliny.
    Každý úsek polévat ve vodorovných serpentinách odspodu nahoru.
    Postup několikrát (min. dvakrát) opakovat, dokud podklad saje.

    Povrchy, které neumožňují aplikaci postřikem, by měly být vždy ošetřeny dobře namočeným štětcem.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

    Při použití na vodoodpudivých površích musí být ochranná impregnace Graffiti-Schutz před samotnou aplikací nejprve vetřena do podkladu. Speciální aditiva dočasně ruší hydrofobnost.

    Graffiti musí být odstraněny vysokotlakým čištěním horkou vodou. Je důležité, aby teplota vody na čištěném povrchu stavebního materiálu dosahovala minimálně 80 °C.

    Remmers AGE je užitečnou alternativou / doplňkem k čištění povrchů ošetřovaných impregnací Graffiti-Schutz.

    Po vyčištění a následném vyschnutí se provede opětná impregnace.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování/Nízkotlaký postřik/rozprašování
   • Nerezové nízkotlaké dopravní a stříkací zařízení, čerpadla kapalin, štětec, štětka a plyšový váleček

   • Pracovní nástroje musí být suché a čisté.

    Po práci a před delší přestávkou nástroje vyčistěte vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 6 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem min. 6 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 100 ml - 800 ml Total / m²
   • Klinker: 0,1 - 0,2 l/m²
    Přírodní kámen: 0,3 - 0,8 l/m²
    Cihla: 0,2 - 0,5 l/m²
    Beton: 0,2 - 0,3 l/m²

   • Potřeba impregnačního činidla se musí zjistit na dostatečně velké zkušební ploše (1 – 2 m²).

    U tohoto povrchu je nezbytně nutné zkontrolovat také vliv produktu na vzhled (například ztmavnutí odstínu) a účinnost (ochranný účinek: jak dobře lze odstranit graffiti).

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Nutno zajistit neprostupnost vody za hydrofobizovanou zónu.

    Podmínkou optimální funkce je správná spotřeba; ta je závislá vždy na porozitě a vlhkosti podkladu.

    Za přítomnosti škodlivých solí proveďte analýzu zasolení.

    Vysoké koncentrace solí mohou vést k těžkým škodám na materiálu, kterým nemůže být zabráněno použitím impregnačního prostředku.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.