• Funcosil SN

  Číslo produktu 060405

  Funcosil SN

  Bezbarvá hydrofobní impregnace na bázi silanu/siloxanu speciálně pro podklady a sousedící plochy citlivé k organickým ředidlům

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Vzhled bezbarvý, tekutý
  Hustota (20 °C) cca 0,80
  < 21
  Zápach alkoholický
  Viskozita (výtokový pohárek DIN 2) 51
  Aktivní látka silan/siloxan
  Obsah aktivní látky, % hmotnostně cca 7
  Nosný materiál bezvodý izopropanol

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • Ochrana fasád před nárazovým deštěm
  • Snižuje sklon ke znečištění a sklon k zelenání
  • Porézní, minerální stavební materiály jako cihly, písek / vápenec, minerální omítky
  • U sousedních nebo obsažených složek choulostivých na rozpouštědla, jako je polystyren (zdivo s tepelně izolačním jádrem nebo zateplovací systémy) nebo živice

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Zlepšuje mrazuvzdornost / posypové soli
  • Vysoce vodoodpudivý
  • Otevřen difúzi vodních par (prodyšný)
  • Dobře proniká do hloubky
  • Odolný UV záření
  • Odolný alkáliím
  • Vynikající dlouhodobý účinek
  • Kompatibilní se stavebními materiály citlivými na rozpouštědla, jako je polystyren nebo asfalt
  • Snižuje tepelné ztráty
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

   • Přípravy

    Poškození podkladu, jako např. praskliny, popraskané spáry, chybná napojení, vzlínající a hygroskopická vlhkost musejí být předem odstraněny.

    Nutné čištění provést šetrně, např. postřikem studenou resp. teplou vodou nebo parním čištěním; v případě odolných nečistot použít techniku s jemným otryskáním nebo čisticí prostředky Remmers [např. odstraňovač nečistot (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)].

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Natírání/ nízkotlaké stříkání/rozprašování
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +10 °C až max. +25 °C

   • Impregnační prostředek nanášet beztlakým poléváním dosyta (zabránit rozprašování), aby po povrchu stavebního materiálu stékal 30 až 50 cm dlouhý film kapaliny.
    Každý úsek polévat ve vodorovných serpentinách odspodu nahoru.
    Postup několikrát (min. dvakrát) opakovat, dokud podklad saje.

    Na plochy, na které není možné materiál nanášet stříkáním, nanášet prostředek namočeným štětcem.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

    Sousedící plochy, které nemají být prostředkem napuštěny, lze očistit do 1 hod. po aplikaci ředidlem V 101.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/ nízkotlaké stříkání/rozprašování
   • Nízkotlaké dopravní a stříkací zařízení, odolná ředidlům, čerpadla kapalin, štětec, štětka a plyšový váleček

   • Pracovní nástroje musí být suché a čisté.

    Po práci a před delší přestávkou nástroje očistit ředidlem V 101.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 300 ml - 1000 ml Total / m²
   • Vápenopískové cihly, hladké: min 0,5 l/m²
    Vápenopískové cihly, lámané bosované: min 0,7 l/m²
    Vláknocement:: min 0,3 l/m²
    Beton: min 0,5 l/m²
    Cihelné zdivo, jemně porézní: min 0,8 l/m²
    Omítka: min 0,5 l/m²
    Tepelně izolační omítka: min 0,6 l/m²
    Pórobeton: min 1,0 l/m²
    Lehčený beton: min 1,0 l/m

   • Potřeba impregnačního činidla se musí zjistit na dostatečně velké zkušební ploše (1 – 2 m²).

  • Obecné pokyny
   • Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Podmínkou optimální funkce je správná spotřeba; ta je závislá vždy na porozitě a vlhkosti podkladu.

    Za přítomnosti škodlivých solí proveďte analýzu zasolení.

    Vysoké koncentrace solí mohou vést k těžkým škodám na materiálu, kterým nemůže být zabráněno použitím impregnačního prostředku.

    Nutno zajistit neprostupnost vody za hydrofobizovanou zónu.

    Zkouška účinnosti:
    Nasákavost minerálních stavebních materiálů může být testována pomocí Funcosil trubice dle prof. Karstena (Funcosil kufřík pro testování fasád, č. výrobku 4954 ).
    Proveďte test účinnosti nejdříve 6 týdnů po aplikaci.

    Na karbonatické horniny je nutné provést zkoušku účinnosti.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.