• Spiralankermörtel M30

  Číslo produktu 103025

  Spiralankermörtel M30

  Strojně zpracovatelná spárovací malta s vysokou odolností síranů pro osazování spirálových kotev

  Pevnost
  M30
  Zrnitost
  1 mm
  Odstín: šedá (grau) | 1030
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tlaku ( 28 d) ≥ 30 N/mm²
  Certifikace WPK
  Hustota čerstvé maltové směsi Cca 2,0 kg/dm³
  Velikost zrna 1 mm
  Záměsová voda 14,0 - 14,5 % odpovídá cca 3,5 l/25 kg

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Vložení spirálových kotev pro vyztužení prasklého zdiva

  Vlastnosti

  • Jednosložkový
  • Vhodný pro strojní zpracování
  • Dobrá přilnavost
  • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
  • Zušlechtěný plasty
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Hloubka spáry min. 6 cm

    Broušení spár může vést k odlomení okrajů spár.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Vytlačovací pistole / spárovačka
   • Otevřené, vyčištěné spáry navlhčete.

    Naneste první vrstvu malty bez mezer do spáry a spirálovou výztuž zatlačte ve středu.

    Poté naneste druhou vrstvu malty čerstvé do čerstvého, u pohledového zdiva až 2 cm za konečný povrch a zapracujte spárovačkou.

    Čekací doba před nanesením následné vrstvy min. 24 h.

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Vytlačovací pistole / spárovačka
   • Míchadlo, spárovací pistole, spárovačka

    Pracovní nástroje před ztuhnutím malty omýt vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 1,7 kg / l dutiny
   • Cca 1,7 kg/l dutiny

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Alkalické pojivo může rozpouštět neželezné kovy.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty