• Color SH

  Číslo produktu 063013

  Color SH

  Minerální barva s jemnozrnnou strukturou

  Odstín: bílý (weiß) | 0630
  Odstín: bílý (weiß) | 0630
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Křemičitan draselný
  Hustota (20 °C) 1,40 g/cm³
  Hodnota pH < 11,5
  Pigment Minerální pigmenty stabilní vůči UV záření
  Viskozita Tixotropní

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Stupeň lesku Matný
  Odolnost vůči UV záření Velmi dobrá
  Propustnost vodní páry > 95 %
  Propustnost pro vodní páru
  (DIN EN ISO 7783-2)
  sd ≤ 0,04 m
  Koeficient nasákavosti
  (DIN EN 1062-3)
  w ≤ 0,20 kg/(m² ∙ h0,5)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • Porézní, minerální stavební materiály jako cihly, vápenopískové cihly, pískovec, minerální omítky
  • Renovační nátěr na silikátový, vápenný a cementový nátěr

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Pískovcová struktura
  • Optimální přídržnost
  • Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům
  • Otevřen difúzi vodních par
  • Vodoodpudivý
  • Minerální nátěr na vodné bázi
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

    Bez solí, škodlivých stavbám.

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Poškození podkladu, jako např. praskliny, popraskané spáry, chybná napojení, vzlínající a hygroskopická vlhkost musejí být předem odstraněny.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Materiál dobře promíchejte.

    Materiál naneste rovnoměrně štětcem, válečkem nebo stříkáním.

    Nátěr aplikovat ve dvou vrstvách.

    Druhý nátěr provádět po 12 hod.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Pro dobarvení lze použít běžné silikátové a pastelové tónovací barvy do max. 2 %.

    Tmavé a intenzivní odstíny mohou snadno vyschnout, proto doporučujeme používat pouze pastelové odstíny. Čím sytější barevný odstín, tím více vyschnutím zesvětlá.

    Nemíchat s jinými výrobky.

    Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Štětec, plochý štětec a plyšový váleček.

   • Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 400 ml Total / m²
   • V závislosti na stavu podkladu cca 200 ml/m² na jednu vrstvu.

   • Nutné vždy min. 2 nátěry

    Spotřeba je závislá na nasákavosti povrchu.

    Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Dodržujte směrnice BFS příslušných pracovních oblastí.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty