• Primer Hydro S HF

  Číslo produktu 062405

  Primer Hydro S HF

  Minerální penetrace s hydrofobním a zpevňujícím účinkem

  LANG_VARIANTE
  0624 | Primer Hydro S HF
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Vzhled Bezbarvá kapalina
  Hustota (20 °C) 1,1 kg/l
  Obsah pevných látek 9
  Hodnota pH Cca 12
  Medium Voda
  Viskozita 13 s pohárek DIN 4

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Odolný proti alkáliím odolný
  Odolnost vůči UV záření velmi dobrá
  Koeficient nasákavosti podle
  (DIN 52617)
  < 0,1 kg/(m²*h0,5)
  Propustnost vodní páry > 90 %

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • Porézní, minerální stavební materiály jako cihly, vápenopískové cihly, pískovec, minerální omítky
  • Křídující minerální povlaky

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Vyrovnává savost
  • Zpevňující
  • Mineralizující podklad
  • Odolný alkáliím
  • Minerální
  • Vodný roztok
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Suché, čisté, bez prachu a trhlin (kromě vlasových trhlin).

    Bez solí, škodlivých stavbám.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Natírání/Válečkování/Nízkotlaký postřik/rozprašování
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C až max. +30 °C

   • Před použitím protřepejte.

    Materiál naneste rovnoměrně štětcem, válečkem nebo stříkáním.

    Předcházející krok případně opakovat.

  • Pokyny ke zpracování
   • Nenechávat přebytek materiálu na povrchu.

    Nevytvářejte lesklé povrchy.

    Nevhodné pro barevné klinkery, cihly a jako dodatečný základ již impregnovaných stavebních materiálů.

    Výrobkem nenatírat přírodní kámen obsahující železo a mangan.

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Před použitím odstraňte konstrukční vady, jako např. praskliny, popraskané spáry, vadné spoje a vzlínající vlhkost.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování/Nízkotlaký postřik/rozprašování
   • Nízkotlaké stříkací zařízení, plyšový válec, postřikovač

   • Pracovní nástroje očistěte vodou ihned po použití.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 200 ml - 300 ml Total / m²
   • Dle porozity, v jednom pracovním kroku: 0,2 - 0,3 l/m²

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty