• CL_Top_Historic

  Číslo produktu 057625

  Historic Oberputz

  Objektová vrchní omítka

  LANG_VARIANTE
  0576 | Historic Oberputz
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tlaku v závislosti na objektu
  Velikost zrna V závislosti na objektu
  Záměsová voda v závislosti na receptuře

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Pro individuální opravy, rekonstrukci a sanaci fasád starých budov, historických budov a památek

  Vlastnosti

  • Zhotoveno dle původního stavu v souladu s požadavky památkové péče
  • Odpovídající pojivo
  • Odpovídající křivka zrnitosti
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Podklad: savý s nízkou soudržností

    Jako podhoz nanášet výrobek celoplošně > 50 %.

    Podklad: slabě nasákavý

    Nanést produkt jako škrábanou stěrku (kontaktní vrstvu).

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Hladítko
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až max. +30 °C

   • Maltu natahovat ručně, v případě vrstev nad 15 mm nahazovat nebo nanášet omítačkou.

    Maximální tloušťka vrstvy cca 20 mm (dle receptury).

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

    Strojní zpracování nelze vzhledem k receptuře specifické pro daný objekt zaručit.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Hladítko
   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 6 měsíců
   • Suché, neotevřené originální balení, 6 měsíců.

  • Spotřeba
   • specifické dle objektu a receptury / m²
   • V závislosti na receptuře a objektu

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.