• Feinputz

  Číslo produktu 052420

  SP Top Q2

  Minerální štuková omítka

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Reakce na oheň Třída A1
  Pevnost v tlaku CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)
  Hustota malty po ztuhnutí Cca 1,3 kg/dm³
  Zrnitost < 0,5 mm
  Tloušťka vrstvy Jedna vrstva 2 - 5 mm
  Sypná hmotnost Cca 1,2 kg/dm³
  Záměsová voda Art 0408 = cca 6,0 l / 25 kg
  Art. 0524 = přibližně 4,8 l / 20 kg
  Kapilární absorpce vody w24 ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • Štuková tenkovrstvá omítka

  Vlastnosti

  • Paropropustný
  • Odolný proti vodě, povětrnostním vlivům a mrazu
  • Zpracovatelný ručně i strojně
  • Filcovatelný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

    Vodoodpudivé podklady předvlhčit vodou se smáčedlem.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.

   • Kontaktní vrstva

    Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.

     

    Hmotu lze nanášet v libovolné tloušťce vrstvy

    Upravit do hladka vhodným nářadím.

    Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

    V rozích stavebních otvorů se zabuduje dodatečné diagonální armování.

    Práci v souvislé ploše nepřerušujte.

    Aby se zabránilo viditelným napojením při více patrech lešení, nanášejte materiál ve všech patrech najednou.

    Na souvislých plochách používat pouze materiál stejné výrobní šarže.

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
   • Míchadlo, hladítko, plstěné hladítko, houbové hladítko.

    Vhodné strojní zařízení.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,3 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,3 kg/m²/mm; zpravidla cca 3,5 kg/m²

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty