• ZM HF [basic] [basic]

  Číslo produktu 022001

  ZM HF [basic]

  Přísada do malty na bázi vodní polymerní disperze

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 1,08 g/cm³
  Hodnota pH Cca 9,0
  Obsah polymeru Cca 30 %
  Adhezní pevnost v tahu Do 4 N/mm²

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Zhotovení adhezních stěrek, adhezních malt, vysprávkových a opravných malt
  • Přísada do potěrů, omítek a vysprávkových vrstev
  • Penetrační nátěr pro beton, cement a anhydritový potěr

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Zlepšení kontaktní soudržnosti
  • Zvýšení pevnosti v tlaku
  • Zvýšení pevnosti v tahu při ohybu
  • Odolný vůči zmýdelnění
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Povrch musí být čistý, pevný, bez mastnoty, olejových skvrn a separačních prostředků.

    Podklad smí být matně vlhký, nesmí však na něm být tekutý film.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Koště/stěrka/špachtle
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C až do max. +25 °C.

   • Zušlechtění malty

    Materiál zředit vodou a dobře promíchat (dodržovat směsný poměr)

    Směs použít jako záměsovou vodu pro maltu.

     

    Adhezní penetrační nátěr

    Materiál zředit vodou a dobře promíchat (dodržovat směsný poměr)

    Směs rovnoměrně nanést na připravený podklad.

    U silně nasákavých podkladů postup případně po 24 hodinách opakovat.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Materiál důkladně zředit vodou.

    Nenechávat přebytek materiálu na povrchu.

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Koště/stěrka/špachtle
   • Hranatá malířská štětka, smeták, špachtle nebo zednická lžíce

   • Pracovní zařízení a případné znečištění ihned a v čerstvém stavu vyčistit ředidlem V 101.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • podle aplikace / m²
   • Pro adhezní můstky, stěrky: Cca 0,1-0,2 kg /m².
    Pro adhezní maltu: Cca 1,0 kg na 1-2 m² podle tloušťky vrstvy.

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Příklady použití

   • PoužitíZrnitost        
    Tloušťka vrstvy     
    Ředění
    Záměsová voda
    Haftfest: voda
    Štuková malta
    ≤ 0,5 mm
    do 2 mm
    1 : 1
    Adhezní stěrka
    ≤ 1 mm
    do 3 mm
    1 : 1
    Adhezní malta
    ≤ 2 mm
    do cca 5 mm
    1 : 2
    Podhoz
    ≤ 4 mm
    do cca 6 mm
    1 : 3
    Náhrada betonu
    ≤ 4 mm
    cca 8 - 15 mm
    1 : 3
    Spřažený potěr
    ≤ 4 mm
    do 40 mm
    1 : 4
    Jemný beton
    ≤ 8 mm
    do 50 mm
    1 : 5
    Penetrace pro beton, cement a anhydritové potěry

    1 : 3
    Zlepšení přídržnosti pro Dichtschlämme

    1 : 3


  • Obecné pokyny
   • Vždy vytvořte testovací plochy!

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.