• Default Package Display_CZ

  Číslo produktu 11421030

  Reinkalkmörtel H

  Klasická vápenná omítka pro ruční zpracování Suchá maltová směs na bázi vápna a přírodních pucolánů. Obyčejná malta pro vnější/vnitřní omítku (GP) dle ČSN EN 998-1: 2016 ed.3, pro zdi, stropy, pilíře a příčky, kategorie CS II, Wc 0. Určená především pro historické a památkové objekty.

  Varianta
  114210 | Reinkalkmörtel H
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Velikost zrna 0-2 mm
  Záměsová voda Cca 5,3 l/30 kg
  Objemová hmotnost Cca 1,6 – 1,7 kg/dm³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • stěna/strop interiér a exteriér
  • Pro interiér i exteriér
  • Povrchy stěn a stropů
  • Práce v oblasti ochrany stavebních památek a ekologických staveb
  • Ruční zpracování

  Vlastnosti

  • Obsahuje vápno a pucolánové pojivo
  • Karbonaticky a hydraulicky tuhnoucí
  • Přirozeně aseptický
  • Optimální přídržnost
  • Zrnitost: 2 mm
  • Paropropustný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být suchý, čistý, bez prachu, bez solných výkvětů a nesmí být vodoodpudivý.

   • Přípravy

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Jednovrstvě

    Tloušťka jedné vrstvy v polohách nad hlavou: 8 – 20 mm.

    Tloušťka vrstvy svisle: 8 – 25 mm.

    Při větších tloušťkách vrstvy nanášejte více vrstev.

    Dvouvrstvě

    První vrstvu zdrsnit hřebenem na omítku.

    Po dostatečném vyschnutí nanést druhou vrstvu.

    Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.

    Příprava povrchu pro následné vrstvy škrabákem na břizolit po dostatečném vyschnutí.

  • Pokyny ke zpracování
   • Před další aplikací povrchových úprav ponechat technologickou přestávku dle obecné zásady 1mm = 1 den schnutí

    U kritických (problémových) podkladů doporučujeme nanést podhoz celoplošně (krytí 100 %).

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

    Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Povrchy z čerstvé malty je nutné chránit min. 8 dní před příliš rychlým vyschnutím, mrazem a deštěm.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Míchadlo, zednická lžíce, hladítko, dřevěné hladítko, plastové hladítko.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 6 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem min. 6 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 1,4 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • asi 14 kg / cm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,4 kg/m²/1 mm tl. vrstvy
    Cca 14 kg/m²/1 cm tl. vrstvy

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody, nebo odpovídat EN 1008.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty