• Default Package Display_CZ

  Číslo produktu 11420930

  Stucco Prep

  Omítkový vápenný podhoz sloužící jako kotvicí vrstva pro následné vrstvy omítek Suchá maltová směs na bázi vápna a přírodních pucolánů. Obyčejná malta pro vnější/vnitřní omítku (GP) dle ČSN EN 998-1: 2016 ed.3, pro zdi, stropy, pilíře a příčky, kategorie CS III, Wc 0. Určená především pro historické a památkové objekty.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tlaku ( 28 d) CS III ≥ 4 N/mm²
  Velikost zrna 4 mm
  Sypná hmotnost Čerstvá malta: cca 1,6 - 1,8 kg/dm³
  Nasákavost vodou Cca 5,5 l/30 kg

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • stěna/strop interiér a exteriér
  • Pro interiér i exteriér
  • Příprava podkladu před natažením minerálních omítek
  • Stěny
  • Práce v oblasti ochrany stavebních památek a ekologických staveb
  • Ruční zpracování

  Vlastnosti

  • Obsahuje vápno a pucolánové pojivo
  • Přirozeně aseptický
  • Vysoká přídržnost
  • Velikost zrna 4mm
  • Hydraulicky tuhnoucí
  • Paropropustný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být suchý, čistý, bez prachu, bez solných výkvětů a nesmí být vodoodpudivý.

   • Přípravy

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Stříkání Airless/Airmix / nanášení zednickou lžíci
   • Nasákavé podklady

    Nanášet síťovitě jako adhezní můstek (krytí 50-70 %) s maximální tloušťkou 5 mm.

    Vnitřní izolace a slabě nasákavé podklady

    Nanášet celoplošně (krytí 100%), s maximální tloušťkou 5 mm.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 2-4 hod
   • Před další aplikací povrchových úprav ponechat technologickou přestávku dle obecné zásady 1mm = 1 den schnutí

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

    Omítku nanášet po 2-4 dnech.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix / nanášení zednickou lžíci
   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

    Míchadlo, zednická lžíce, ocelové koště, mechanická omítačka, trychtýřová omítací pistole.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 6 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem min. 6 měsíců.

  • Spotřeba
   • Cca 6,0 kg/m² celoplošný podhoz
    Cca 3,5 kg/m² cca 60% podhoz (síťovitě)

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody, nebo odpovídat EN 1008.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty