©

Izolace novostaveb

DIN 18533 – nová norma pro izolaci stavebních konstrukcí v kontaktu s terénem

Funkčnost a životnost izolací staveb nezáleží jen na výběru správných izolačních produktů, ale také na správném vyprojektování a provedení izolačních prací. Jako podklad pro projektování izolací a utěsnění novostaveb v kontaktu s terénem je projektantům a prováděcím firmám od léta 2017 k dispozici nová norma DIN 18533.

Při restrukturalizaci státního systému norem pro izolace stavebních konstrukcí v kontaktu s terénem byly jednak do norem začleněny praxí ověřené, ale doposud normativně nezaznamenané izolační postupy a konstrukce, ale kromě toho byla vytvořena také nová jasná struktura.

Rozčlenění:

Část 1: Požadavky a principy plánování a realizace

Část 2: Izolace těsnicími materiály ve tvaru pásů

Část 3: Izolace těsnicími materiály nanášenými v tekutém stavu

Požadavky na izolační materiály nanášené v tekutém stavu jsou definovány v části 3 normy DIN 18533. Sem patří zejména následující:

 • Polymerem modifikované asfaltové tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky (PMBC)
 • Minerální izolační stěrky (MDS)

Základní informace pro výběr typu izolace

Funkčnost a spolehlivost izolace stavební konstrukce může být zaručena jen v případě, že vybraný typ izolace má dostatečnou odolnost proti vnějším vlivům. V oddílu 1 uvedené normy jsou klasifikovány nejdůležitější účinky na izolaci konstrukcí v kontaktu s terénem podle následujících charakteristických ukazatelů.

Na izolaci konstrukce v kontaktu s terénem může působit voda v kapilární formě, voda bez působení tlaku nebo tlaková voda. Pro určení relevantní třídy expozice vůči působení vody (Wx-E) jsou určujícími ukazateli nejvyšší naměřená výška hladiny vody, konfigurace terénu a také povaha zeminy. K určení propustnosti zeminy pro vodu je zpravidla nutné znát koeficient propustnosti pro vodu (hodnota k).

 • W1.1-E

  Půdní vlhkost / netlaková voda

  působící na základové desky a stěny v kontaktu s terénem

 • W1.2-E

  Půdní vlhkost / netlaková voda působící na

  základové desky a stěny s drenáží v kontaktu s terénem

 • W2.1-E

  Mírné působení tlakové

  vody, hloubka ponoru < 3 m

 • W2.2-E

  Silné působení tlakové

  vody, hloubka ponoru ≥ 3 m

 • W3-E

  Působení netlakové vody na

  základové desky zahrnuté zeminou

 • W4-E

  Stříkající voda a půdní vlhkost působící na podezdívku /

  kapilární voda ve stěnách a pod nimi

Vznik trhlin ani změny šířky trhlin z podloží nesmějí způsobit poškození izolace. Aby bylo možné vzít v úvahu tato kritéria spolehlivosti, jsou v normě definovány čtyři různé třídy trhlin v závislosti na typických podkladech izolace (Rx-E). Při volbě izolačního materiálu je nutné zohlednit třídy trhlin stanovené pro daný objekt. U izolačního materiálu musí být prokázána odpovídající třída přemostění trhlin.

Podle zamýšleného využití místností v kontaktu s terénem se stanoví požadavky na klima či kvalitu vzduchu v interiéru. Podle třídy využití prostoru se určí typ izolace nebo přípustný těsnicí či tmelový materiál.

©

Izolační produkty Remmers ukazují směr!

Se zavedením nové normy DIN 18533 bylo mnoho po dlouhá léta doporučovaných izolačních systémů Remmers nyní zaznamenáno také normativně. Tak mohou být například polymerem modifikované asfaltové tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky, jako např. produkty Remmers PBD 2K nebo Bit K2, nyní využívány také jako izolace konstrukcí v kontaktu s terénem proti tlakové vodě. Dosud to bylo možné jen mimo normy a pouze s odpovídajícím zvláštním ujednáním. Stejně tak se významně rozšířila oblast použití i pro minerální izolační stěrky překlenující trhliny (MDS). Produkt Remmers MB 2K splňuje zkušební požadavky na izolace MDS překlenující trhliny a díky tomu může pokrýt nejen speciální třídu expozice vůči působení vody W4-E pro oblast podezdívek, ale lze jej standardně a bez zvláštního ujednání použít také k izolaci betonových konstrukcí v kontaktu s terénem proti půdní vlhkosti a netlakové vodě.

Díky svému širokému a komplexnímu spektru izolačních schopností je stěrka Remmers MB 2K navíc i v dalších aplikačních oblastech mimo rámec norem ojedinělým produktem, který vytváří třídu sám pro sobě.

Se zavedením nové třídy expozice vůči působení vody W4-E byly definovány jasné požadavky pro produkty určené k příčné izolaci uvnitř stěn v kontaktu s terénem a pod nimi. Tak je například požadováno, aby zvolený typ izolace dokázal bez porušení snášet svisle působící zatížení a proti horizontálně působícímu zatížení vykazoval dostatečnou pevnost ve střihu. Oba požadavky lze podle normy DIN 18533 splnit použitím minerálních izolačních stěrek přemosťujících trhliny.

Nejdůležitějšími aspekty, které musí splňovat moderní izolační systémy, je rychlé a snadné zpracování, vysoká míra ochrany a krátké doby čekání. Podle přání mnoha zpracovatelů je ideální takový postup, kdy po instalaci či nanášení izolačního materiálu v jeden den je možné hned následující den v práci pokračovat. Izolační systémy Remmers právě tyto požadavky splňují.

Izolace soklového zdiva se tradičně provádějí pomocí minerálních izolačních stěrek. Ty však mají jednu zásadní nevýhodu: drží výlučně na minerálních podkladech. To znamená, že u novostaveb je nutné je nanášet ještě před živičnou izolací v kontaktu s terénem. U nového produktu MB 2K je tomu jinak: kombinuje vlastnosti minerálních izolačních stěrek přemosťujících trhliny s vlastnostmi silnovrstvých živičných stěrek modifikovaných plastickou hmotou – to vše v jednom produktu.

Izolační systémy pro novostavby

23 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 181001

Jednosložkový, zpevňující mineralizační koncentrát bez obsahu rozpouštědel

Číslo produktu 300801

Speciální penetrace

Číslo produktu 301408

Hydroizolační multifunkční stěrka Kombinuje vlastnosti flexibilních, trhlin přemosťujících minerálních stěrek MDS a bitumenových silnovrstvých izolací PMBC.

Číslo produktu 2088830

Jakostní, překlenující trhliny, plastem zušlechtěná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná polystyrenem, dvousložková

Číslo produktu 507101

Vysoce kvalitní těsnicí páska na bázi kaučuku NBR potažená rounem

Číslo produktu 500301

Samolepicí butylová těsnicí páska potažená rounem

Číslo produktu 082301

Vysoce zatížitelný, trojvrstvý, ochranný pás se separační funkcí.

Číslo produktu 043025

Minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům

Číslo produktu 040525

Tuhá minerální těsnicí stěrka pro novostavby

Číslo produktu 044515

Pružná těsnící malta 1K

Číslo produktu 042925

Rychlovazná nátěrová a tmelicí izolační stěrková malta s vysokou odolností síranům

Číslo produktu 042625

Těsnicí malta s vysokou odolností vůči síranům

Nová norma DIN 18533

Další informace k nové řadě norem najdete v naší brožuře.