Oblast použití

 • podlaha/stěna interiér a exteriér
 • Systémová složka pro izolaci budov
 • Vhodné pro savé minerální podklady

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Zlepšuje přilnavost
 • Vodoodpudivý
 • Zpevňující
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Nosné, suché, čisté a bezprašné.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
  • Natírání/Válečkování/Nízkotlaký postřik/rozprašování
  • Podmínky zpracování

   Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C

  • Materiál naneste rovnoměrně štětcem, válečkem nebo stříkáním.

   Zamezte tvorbě kaluží.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání/Válečkování/Nízkotlaký postřik/rozprašování
  • Hrubá štětka, štetec, váleček s jehněčí vlnou, stříkací zařízení.

  • Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

   Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • Celkem nanášené / aplikované množství 100 ml - 200 ml Total / m²
  • cca 100-200 ml/m² v závislosti na podkladu

  • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

 • Obecné pokyny
  • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

   Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Možné systémové produkty