Číslo produktu 040525

WP DS [basic]

Tuhá minerální těsnicí stěrka pro novostavby

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pevnost v tahu za ohybu (28 d) Cca 6 N/mm²
Pevnost v tlaku ( 28 d) Cca 30 N/mm²
Záměsová voda 20-21 % odpovídá cca 5,0-5,3 l/ 25 kg
Kapilární absorpce vody w24 < 0,1 kg/(m2•h0,5)
Difuze vodní páry µ < 200

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • podlaha/stěna interiér a exteriér
 • Izolace nádrží proti zevnitř působícímu tlaku vody
 • Ochrana proti provlhčení ze strany podkladu při izolování pod terénem

Vlastnosti

 • Nepropustný proti tlakové vodě
 • Velmi dobrá přídržnost na podkladu
 • Otevřen difúzi vodních par
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

  • Přípravy

   V místě přechodu podlahy a stěn vysekat mazaninu v šíři asi 20 cm.

   Rohy, hrany je nutné srazit nebo zkosit.

   Kouty vyplnit do zaoblení (těsnicí klín).

   W1-E: Prostupy potrubí lze napojit zaobleným fabionem do plochy.

   Penetrace

   Savé minerální podklady penetrovat výrobkem Kiesolem MB.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
  • Natírání / stříkání
  • Podmínky zpracování

   Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C

  • Materiál aplikovat ihned po rozmíchání.

    

   Ochrana proti zavlhčení zezadu

   Aplikovat jednu vrstvu materiálu na připravený podklad.

    

   Omítka

   Aplikovat materiál na hydroizolaci jako další vrstvu a ještě do čerstvé vrstvy stěrky nanese celoplošně podhoz SP Prep.

 • Pokyny ke zpracování
  • Nezpracovávat na přímém slunci.

   Celková tloušťka vlhké vrstvy nesmí překročit 5 mm.

   Po nanesení chránit izolaci proti dešti, přímému slunečnímu záření, mrazu a kondenzaci.

   Izolaci chránit před mechanickým poškozením.

   Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

   Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání / stříkání
  • Míchadlo, hranatá malířská štětka, koště na stěrkování
   Vhodná strojní technika.

  • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před vlhkostí
  • Doba skladování 12 měsíců
  • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • 1,6 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
  • Cca 1,6 kg/m²/mm tloušťky vrstvy

 • Příklady použití
  • Tloušťka vrstvy a spotřeba při aplikaci v interiéru a exteriéru

   Třída zatížení

   Min. tloušťka vrstvy (mm)

   Aplikované množství
   čerstvé malty
   (kg/m2)
   hodnota .

   Spotřeba práškové směsi
   (kg/m2)

   Vydatnost 25 kg
   (Papírový pytel)
   (m2)


   Vodní nádrže s hloubkou vody až 10 metrů

   ≥ 3,0

   cca 6,0cca 
   5,0
   cca 5,0
 • Obecné pokyny
  • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

   Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

   Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

   Vždy vytvořte testovací plochy!

   Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

   Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

   Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

   Zvláštní ujednání a osvědčení o vhodnosti (AbP) jsou k dispozici na www.remmers.com.

    

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.