• Dichtkehlenspachtel schnell [basic]

  Číslo produktu 042325

  WP DKS rapid [basic]

  Rychle tuhnoucí hydroizolační stěrka

  LANG_VARIANTE
  0423 | šedá (grau)
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tlaku 24 h: > 15 N/mm²
  28 d: ca. 30 N/mm²
  Počátek tuhnutí při 20 °C Po cca 15 minutách
  Konec tuhnutí při 20 °C Po cca 20 minutách
  Hustota čerstvé maltové směsi Cca 1,9 kg/l
  Soudržnost odtrhem Stěrkované: > 2 N/mm²
  Omítnuté: > 1,5 N/mm²
  Konzistence Tuhý plastický až stěrkovatelný
  Tloušťka vrstvy Jedna vrstva< 50 mm
  Záměsová voda 10 - 14 % odpovídá 2,5 - 3,5 l/25 kg
  Kapilární absorpce vody w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Vodotěsná rychlá oprava defektních míst
  • Odoláva negativnímu tlaku vody do 1,5 bar (tloušťka vrstvy > 2 cm).
  • Spárovací i plošná stěrka
  • Tvorba těsnicích klínů
  • Ochrana proti provlhčení ze strany podkladu při izolování pod terénem

  Vlastnosti

  • Vytvrzuje bez vnitřního pnutí a trhlin
  • Velmi dobrá přídržnost na podkladu
  • Rychlé tuhnutí
  • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

    Betonové podklady se musí předem přebrousit.

   • Přípravy

    Odstranit starou omítku minimálně 80 cm nad viditelnou úroveň vlhkosti.

    V místě přechodu podlahy a stěn vysekat mazaninu v šíři asi 20 cm.

    Odstranit ostré hrany a zbytky malty.

    Rohy, hrany je nutné srazit nebo zkosit.

     

    Penetrace

    Savé minerální podklady penetrujte přípravkem Kiesol (1:1 s vodou) nebo Kiesol MB.

    Neprodleně odstranit přebytečný materiál.

    Postupovat vždy čerstvý do čerstvého.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci / Spárování / Natahování izolačního klínu lžicí
   • Adhezní můstek

    Aplikujte produkt natíráním jako adhezní můstek.

     

    Oprava defektních a vytlučených míst

    Aplikovat výrobek stěrkové konzistence do čerstvého adhezního můstku, případně ho nanést ve více vrstvách.

    Tloušťka jedné vrstvy < 50 mm.

    Následná vrstva se provede tehdy, když předchozí vrstva vyzraje natolik, aby převrstvením nebyla poškozena.

     

    Vytvoření těsnicího klínu

    Natáhnout výrobek v místě přechodu mezi stěnou a podlahou, čerstvý do čerstvého do stěrky v poloměru 40 - 60 mm.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci / Spárování / Natahování izolačního klínu lžicí
   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,7 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,7 kg/m²/mm tloušťky vrstvy
    Cca 1,7 kg/m jako těsnicí klín

  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.