Číslo produktu 294025

  MB 2K [eco] [eco]

  Dvousložková multifunkční hydroizolace budov na bázi obnovitelných surovin

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Báze 100% udržitelné polymerní pojivo, cement, přísady, speciální plniva
  Reakce na oheň Class E (DIN EN 13501-1)
  Hustota čerstvé maltové směsi Cca 1,15 kg/dm³
  Konzistence po namíchání Pastózní
  Přemostění trhlin 2 mm podle DIN EN 1062 část 7
  Tloušťka vrstvy Tloušťka mokré vrstvy 1,2 mm odpovídá tloušťce suché vrstvy přibližně 1 mm.
  Vodotěsnost Testováno do hloubky 10 m

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • Rychlá hydroizolace
  • Hydroizolace novostaveb
  • Aplikace > 3 m pod úrovní terénu
  • Minerální podklady
  • Vnější hydroizolace pracovních spár v pruzích, pro dílce z vodonepropustného betonu pro stupeň tlaková voda (W2.1-E)
  • Hydroizolace novostaveb podle DIN 18533, vodotěsnost podle tříd W1-E, W2.1-E, W3-E a W4-E
  • Izolace soklů a stykové hrany obvodového zdiva se základovou deskou
  • Adhezní můstek na staré živičné izolace

  Vlastnosti

  • bez rozpouštědel
  • Velmi nízké emise (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Rychlé prosychání a vytvrzení po 24 hodinách při 5 °C a relativní vlhkosti 90 %.
  • Neobsahuje rozpouštědla
  • Neobsahuje živice
  • Nepropustný proti tlakové vodě
  • Certifikováno, nepropouští radon.
  • Vysoká adhezní pevnost
  • Vysoce flexibilní, roztažný a přemosťující trhliny
  • Lze jej přetírat a omítat
  • Aplikace nátěrem, hladítkem, tmelením, stříkáním
  • Velmi dobrá přilnavost na neminerálních podkladech (např. umělé hmoty, kovy, atd.)
  • Odolný UV záření
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být rovný, nosný, suchý, čistý, bezprašný a bez oleje, mastnoty a separačních látek.

    Neminerální a neporézní podklady je potřeba zdrsnit.

    Savé minerální podklady mohou být matně vlhké.

   • Přípravy

    Odstranit ostré hrany a zbytky malty.

    Rohy, hrany je nutné srazit nebo zkosit.

    Vnitřní rohy a místa napojení na neminerální stavební prvky vyztužte páskou na spoje Tape VF. Alternativně pro vnitřní rohy: Vyrobte minerální těsnicí zátku s vhodnou maltou, např. WP DKS rapid (basic).

    Stavební spáry v betonových sklepech utěsněte pomocí WP DKS rapid [basic].

    Nerovnosti; 5 mm utěsněte vhodnou minerální maltou nebo MB 2K [eco] smíchanou s vhodným křemenným pískem (1:1 až 1:3).

    Podklady s hrubými póry lze předem utěsnit škrábacím nátěrem MB 2K [eco] a pískovým plnivem (Selectmix RMS).

    Průchody lze vyztužit těsnicí manžetou pro průchody potrubí, páska Tape VF 350 HC.

    V případě potřeby provést ochranu proti vlhkosti ze strany podkladu.

    Savé, minerální podklady ošetřete přípravkem Kiesol MB.

    Jako kontaktní vrstvu a pro zabránění vzniku bublin použít záškrab z daného produktu (cca 350 - 500 g/m² MB 2K [eco]).

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 1 : Komp. B 1
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Tekutou složku rozmíchat vhodným míchacím nástrojem.

    Práškovou složku rozptýlit v tekuté složce.

    Po cca 1 min. míchání přerušit a nechat uniknout vzduchové bublinky.

    Ulpělý prášek na okrajích odstranit.

    V míchání pokračujte cca 2 minuty.

  • Zpracování
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Povrchové těsnění

    Na podklad nanést v souladu s pravidly dvě vrstvy stěrky.

    Prostupy

    W1-E: Prostupy potrubí lze napojit zaobleným fabionem do plochy.

    W2.1-E: Integrujte prostupy potrubí do hydroizolace pomocí lepící příruby nebo vhodné volné/pevné příruby.

    Detaily napojení / pracovní spáry

    Vyztužte rohové a připojovací spáry a spoje se stoupajícími stavebními prvky (např. okna od podlahy ke stropu, dveře atd.) páskou na spáry Tape VF.

    Aplikujte přípravek, použijte pásku Tape VF po celé ploše a bez bublin záhybů ji zapracujte.

    Přepracovat

    Po 4 hod. přepracovat převrstvení lepicí maltou, tmelem nebo armovací maltou.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Během aplikace musí být povrchová teplota podkladu > 3 Kelviny nad teplotou rosného bodu okolního vzduchu.

     

    Při zpracovávání tekutých izolačních materiálů může přímé oslunění či vystavení větru vést ke tvorbě škraloupu na povrchu a k tvorbě vzduchových kapes (puchýřů).

    Nezpracovávat na přímém slunci.

    Nepoužívejte na neošetřený hliník.

    Tmelicí vrstva se obecně nepovažuje za izolační vrstvu.

    Maximální celková tloušťka mokré vrstvy nesmí překročit 8 mm.

    Pohybem materiálu (např. míchaní) v záměsném kbelíku lze zabránit předčasné tvorbě škraloupu.

    Zatuhlý materiál nesmí být opětovně rozmíchán s vodou, lze jej opět rozmíchat pouze s čerstvým materiálem.

    Po nanesení chránit izolaci proti dešti, přímému slunečnímu záření, mrazu a kondenzaci.

    Izolaci chránit před mechanickým poškozením.

    Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

    Při práci v uzavřených prostorech zajistit dostatečné větrání (v případě potřeby použít ochranu dýchacích cest).

    Upozornění pro aplikaci postřikem:
    Osobní ochranné prostředky jsou vyžadovány.
    Při stříkání používejte ochranu dýchacích cest, filtr částic P2 a ochranné brýle, vhodné ochranné rukavice a oděv.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
   • Míchací stroj, naběračka, tloušťkovací hladítko

    Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

    Suché zbytky materiálu odstraňte mechanicky.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 9 měsíců
   • V originálních uzavřených obalech v suchu, chladu a nad bodem mrazu min 9 měsíců.

  • Spotřeba
   • Cca 1,15 kg/m²/mm tloušťky suché vrstvy
    Cca 4,6 kg/m² při tloušťce suché vrstvy 4 mm

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Příklady použití
   • Vodotěsnost podle tříd 

    (DIN 18533/18535)


    Tloušťka suché vrstvy

     (mm)

    Tloušťka mokré vrstvy (mm)

    Spotřeba (kg/m²) 


    Vydatnost 25 kg balení (m²)

    W1-E* 

    Zemní vlhkost a netlaková voda


    ≥ 3
    cca 3,3cca 3,45cca 7,2

    W2.1-E**

    Mírné působení tlakové vody (hloubka založení <3 m pod úrovní terénu)

    ≥ 4

    cca 4,4cca 4,6cca 5,4

    W2.1-E**

    Utěsnění  přechodu na vodostavební beton

    Mírné působení tlakové vody (hloubka založení <3 m pod úrovní terénu)

    ≥ 4

    cca 4,4cca 4,6 cca 5,4

    W3-E** 

    Působení netlakové vody na základové desky zahrnuté zeminou

    ≥ 3

    cca 3,3
    cca 3,45cca 7,2
    W4-E 

    Stříkající voda a zemní vlhkost na soklu stěn a kapilární voda ve zdivu a pod zdivem

    ≥ 2
    cca 2,2 cca 2,3
    cca 10,9

    W1-B

    Působení vody v nádržích s výškou plnění ≤5 m
    ≥ 4
    cca 4,4cca 4,6cca 5,4
     *    Vyžaduje se zvláštní ujednání o zdivu 
    **   Vyžaduje se zvláštní ujednání

    Navýšení tloušťky vrstvy dle DIN 18533:
    du = spotřeba škrábané stěrky cca 0,5 kg/m² (v závislosti na podkladu)
    dv = s tloušťkovacím hladítkem není možné / jinak spotřeba 0,4kg/m² (dmin = 3 mm)

  • Obecné pokyny
   • Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Může být korozivní pro kovy.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny samostatně.

    Při plánování a provádění je třeba dodržovat osvědčení o vhodnosti (abP).

    Zvláštní ujednání a osvědčení o vhodnosti (abP) jsou k dispozici na internetu www.remmers.com.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Pro posouzení vhodnosti výrobku k použití nejsou zkoušky odlupováním adheziva vhodné ani povolené.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Nástroje, příslušenství a PSA