• Kiesol C [basic]
 • Kiesol C [basic]
 • Kiesol C [basic]
  • Kiesol C [basic]
  • Kiesol C [basic]
  • Kiesol C [basic]

  Číslo produktu 072710

  Kiesol C [basic]

  Silanový krém pro injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti

  Remmers seal speed formulation WTA-certificated

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Vzhled / Odstín Mléčný, bílý
  Hustota (20 °C) Cca 0,94 g/cm³
  Bod vzplanutí > 100 °C
  Konzistence Krémovitá

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Porézní, minerální stavební materiály jako cihla, písková a vápenopísková cihla
  • Dodatečná vodorovná izolace zdiva nízkým tlakem do stupně nasycení 95 %

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Nové inverzní složení pro rychlejší účinek
  • na bázi silanů/siloxanů
  • Velmi dobře pronikavý
  • Optimalizován pro beztlakou injektáž
  • Vysoce vydatný
  • Hydrofobizující
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Vrt musí být očištěn od prachu.

   • Přípravy

    Zhotovení vrtných otvorů: Jednořadě, průměr 12 mm, rozteč 12 cm, sklon vodorovný, hloubka vrtu = tloušťka zdiva minus 2 cm.

    Zdivo, tloušťka > 0,6 m, případně vrtat oboustranně.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Vytlačovací pistole / Injektážní hadice / Desoi pístové čerpadlo EP-60
   • Materiál dle balení injektovat vhodným přístrojem.

    Vrty nevyplňovat krémem v posledních 2 cm.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Vrty zaplňte téhož dne pomocí WP DS Levell.

    V oblasti, do které nasákne materiál, může dojít k dočasné změně zbarvení, zvláště na pohledovém zdivu.

    Pro následnou plošnou izolaci doporučujeme oblast řady vrtů přetáhnout vrstvou WP DS Levell.

    Následně proveďte plošnou izolaci minimálně 30 cm pod a nad rovinu vrtů. Případně přetáhněte na sousední části.

    Doporučujeme vytvořit zkušební plochy.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Vytlačovací pistole / Injektážní hadice / Desoi pístové čerpadlo EP-60
   • Pistole na tmel,
    Injektážní nástavec pro 550 ml,
    Injektážní hadice pro 550 ml,
    Injektážní sada pro 550 ml,
    Desoi PowerPump 70 pre 10 l nádobu Politainer,
    Nízkotlaké, čerpací a stříkací zařízení s vhodnou injektážní koncovkou

   • Nářadí a nečistoty očistěte v čerstvém stavu koncentrátem Aqua RK-898 (3868) nebo ředidlem V 101 (0978).

    V případě delší nečinnosti vyprázdněte stroj a vyčistěte jej pomocí RK-898 nebo ředidla V101.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

    Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • podle aplikace / m²
   • Detaily viz tabulka spotřeb v odd. Příklady použití

   • U zdiva s dutinami je třeba počítat s vyšší spotřebou.

  • Příklady použití
   • Spotřeba odpovídá objemu vrtu, který má být zaplněn, plus bezpečnostní rezerva.

    Průměr vrtu:                       12 mm
    Rozestupy mezi vrty:         12 cm, tj. 8,3 otvorů na 1 m

    Tloušťka zdiva:        
    Hloubka vrtu:        
    Spotřeba* na 1 m:                    
    10 cm
    cca 8 cm
    cca 80 ml
    11,5 cm
    cca 9,5 cm
    cca 100 ml
    24 cm
    cca 22 cm
    cca 230 ml
    36 cm
    cca 34 cm
    cca 350 ml
    42 cm
    cca 40 cm
    cca 415 ml
    * včetně 10 % bezpečnostní rezervy

  • Obecné pokyny
   • Není vhodný pro pórobeton, sádru a hliněné stavební materiály.

    Není vhodný pro čerstvou spárovací maltu.

    Na karbonatické horniny je nutné provést zkoušku účinnosti.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.

    Je nutné dodržovat pokyny pro projektování injektážního postupu a zpracovávat injektážní hmoty proti kapilární vlhkosti, certifikované dle Směrnice WTA 4-10.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.