• Kiesol C [basic]
 • Kiesol C [basic]
 • Kiesol C [basic]
  • Kiesol C [basic]
  • Kiesol C [basic]
  • Kiesol C [basic]

  Číslo produktu 072755

  Kiesol C [basic]

  Silanový krém pro injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti

  Remmers seal speed formulation WTA-certificated

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Vzhled / Odstín Mléčný, bílý
  Hustota (20 °C) Cca 0,94 g/cm³
  > 100 °C
  Konzistence Krémovitá
  Obsah účinných látek ≥ 80% by weight

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Porézní, minerální stavební materiály jako cihla, písková a vápenopísková cihla
  • Dodatečná vodorovná izolace zdiva nízkým tlakem do stupně nasycení 95 %

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Nové inverzní složení pro rychlejší účinek
  • na bázi silanů/siloxanů
  • Velmi dobře pronikavý
  • Optimalizován pro beztlakou injektáž
  • Vysoce vydatný
  • Hydrofobizující
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Vrt musí být očištěn od prachu.

   • Přípravy

    Zhotovení vrtných otvorů: Jednořadě, průměr 12 mm, rozteč 12 cm, sklon vodorovný, hloubka vrtu = tloušťka zdiva minus 2 cm.

    Zdivo, tloušťka > 0,6 m, případně vrtat oboustranně.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Vytlačovací pistole / Injektážní hadice / Desoi pístové čerpadlo EP-60
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až max. +30 °C.

   • Materiál dle balení injektovat vhodným přístrojem.

    Vrty nevyplňovat krémem v posledních 2 cm.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Vrty zaplňte téhož dne pomocí WP DS Levell.

    V oblasti, do které nasákne materiál, může dojít k dočasné změně zbarvení, zvláště na pohledovém zdivu.

    Pro následnou plošnou izolaci doporučujeme oblast řady vrtů přetáhnout vrstvou WP DS Levell.

    Následně proveďte plošnou izolaci minimálně 30 cm pod a nad rovinu vrtů. Případně přetáhněte na sousední části.

    Doporučujeme vytvořit zkušební plochy.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Vytlačovací pistole / Injektážní hadice / Desoi pístové čerpadlo EP-60
   • Pistole na tmel,
    Injektážní nástavec pro 550 ml,
    Injektážní hadice pro 550 ml,
    Injektážní sada pro 550 ml,
    Desoi PowerPump 70 pre 10 l nádobu Politainer,
    Nízkotlaké, čerpací a stříkací zařízení s vhodnou injektážní koncovkou

   • Nářadí a nečistoty očistěte v čerstvém stavu koncentrátem Aqua RK-898 (3868) nebo ředidlem V 101 (0978).

    V případě delší nečinnosti vyprázdněte stroj a vyčistěte jej pomocí RK-898 nebo ředidla V101.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

    Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • podle aplikace / m²
   • Detaily viz tabulka spotřeb v odd. Příklady použití

   • U zdiva s dutinami je třeba počítat s vyšší spotřebou.

  • Příklady použití
   • Spotřeba odpovídá objemu vrtů, příp. bezpečnostní rezervě.
    Průměr vrtu:
    12 mm
    Tloušťka zdiva: 10 cm
    Hloubka vrtu: cca 8 cm
    Spotřeba* na m: 8,3 vrtů


    cca 80 ml

    Tloušťka zdiva: 11,5 cm
    Hloubka vrtu: cca 9,5 cm
    Spotřeba* na m: 8,3 vrtů


    cca 100 ml

    Tloušťka zdiva: 24 cm
    Hloubka vrtu: cca 22 cm
    Spotřeba* na m: 8,3 vrtů


    cca 230 ml

    Tloušťka zdiva: 36 cm
    Hloubka vrtu: cca 34 cm
    Spotřeba* na m: 8,3 vrtů


    cca 350 ml

    Tloušťka zdiva: 42 cm
    Hloubka vrtu: cca 40 cm
    Spotřeba* na m: 8,3 vrtů


    cca 415 ml

    * 10 % připočtená bezpečnostní rezerva

  • Obecné pokyny
   • Není vhodné pro pórobeton a hliněné stavební materiály.

    Není vhodné pro čerstvou spárovací maltu.

    Na karbonatické horniny je nutné provést zkoušku účinnosti.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.

    Je nutné dodržovat pokyny pro projektování injektážního postupu a zpracovávat injektážní hmoty proti kapilární vlhkosti, certifikované dle Směrnice WTA 4-10.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.