• Kiesol iK

  Číslo produktu 181330

  Kiesol iK

  Vodou ředitelný siloxanový koncentrát

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Vzhled / Odstín Čirý až žlutavý
  Báze Siloxan
  Hustota (20 °C) 1,0 g/cm³
  Obsah účinných látek 100 %
  Viskozita (25 °C) 15 mPa∙s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Porézní, minerální stavební materiály jako cihly, vápenopískové cihly, pískovec, minerální omítky
  • Dodatečná vodorovná izolace zdiva nízkým tlakem do stupně nasycení 95 %
  • Postup z mokrého do mokrého (vícestupňová injektáž)

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Hydrofobizující
  • Velká hloubka průniku
  • Obsah účinných látek: 100%
  • Ředitelný vodou (až do poměru 1:12)
  • Vysoce vydatný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Vrt musí být očištěn od prachu.

   • Přípravy

    U2_HZ_14

    U2_HZ_15

    U zdiva s tloušťkou nad 0,6 m doporučujeme vrty provádět oboustranně

    U2_HZ_16

    U2_HZ_17

    U zdiva s velkým počtem dutin provést předem injektáž suspenze do vyvrtaných otvorů s pomocí BSP 3 nebo BSP 6.

    Po ztuhnutí BSP znovu vyvrtejte vyplněné otvory.

    U2_HZ_13

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Tlaková injektáž
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.

   • U2_HZ_14

    VA1_HZ_11

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Při míchání vždy přidávat Kiesol iK do vody.

    K mísení používat vždy čisté nádoby neobsahující zbytky produktů.

    Po injektáži provést vyplnění vyvrtaných otvorů suspenzí.

    VA2_HZ_9

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Tlaková injektáž
   • Injektážní přístroje pro nízkotlaký postup.

   • Pracovní nástroje očistěte vodou ihned po použití.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • specifické dle objektu / m²
   • Koncentrát (ředitelný v poměru 1:8 až 1:12)
    Cca 0,2 kg /m na 10 cm tloušťky stěny (může se výrazně lišit v závislosti na porozitě zdiva)

  • Obecné pokyny
   • Není vhodné pro pórobeton a hliněné stavební materiály.

    Materiál smíchaný s destilovanou vodou lze skladovat až po dobu 6 měsíců.

    Výrobek reaguje se vzdušnou vlhkostí.

    Zabraňte delšímu kontaktu se vzduchem i s menším množstvím vody.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.

    Je nutné dodržovat pokyny pro projektování injektážního postupu a zpracovávat injektážní hmoty proti kapilární vlhkosti, certifikované dle Směrnice WTA 4-10.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.