• WP DS Levell

  Číslo produktu 042625

  WP DS Levell

  Těsnicí malta s vysokou odolností vůči síranům

  Odstín: WP DS Levell | 0426
  Balení

  Dokumenty

  product.brochures.loading

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pevnost v tlaku (po 28 dnech) Cca 20 N/mm²
  Hustota čerstvé maltové směsi Cca 1,9 kg/l
  Konzistence Stěrkovatelná
  Záměsová voda 14-15 % odpovídá 3,5-3,8 l/25 kg
  Kapilární absorpce vody w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Vodotěsná oprava defektních míst
  • Spárovací i plošná stěrka
  • Tvorba těsnicích zátek

  Vlastnosti

  • Vytvrzuje bez vnitřního pnutí a trhlin
  • Velmi dobrá přídržnost na podkladu
  • Tloušťka jedné vrstvy až 50 mm
  • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Odstranit starou omítku minimálně 80 cm nad viditelnou úroveň vlhkosti.

    V místě přechodu podlahy a stěn vysekat mazaninu v šíři asi 20 cm.

    Odstranit ostré hrany a zbytky malty.

    Rohy, hrany je nutné srazit nebo zkosit.

    Základní nátěr pro neošetřené povrchy

    Aplikovat Kiesol zředěný vodou v poměru 1:1, povrch musí být souvisle nasycen, avšak bez stékajících přebytků a louží.

    Neprodleně odstranit přebytečný materiál.

    Postupovat vždy čerstvý do čerstvého.

    Adhezní můstek

    Aplikovat Remmers WP DS basic (č. výr. 0405) jako adhezní můstek.

    Postupovat vždy čerstvý do čerstvého.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci / Spárování / Natahování izolačního klínu lžicí
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.

   • Vyrovnání povrchu

    Aplikovat výrobek stěrkové konzistence do čerstvého adhezního můstku.

    Následná vrstva se provede tehdy, když předchozí vrstva vyzraje natolik, aby převrstvením nebyla poškozena.

     

    Oprava defektních a vytlučených míst

    Aplikovat výrobek stěrkové konzistence do čerstvého adhezního můstku, případně ho nanést ve více vrstvách.

    Tloušťka jedné vrstvy < 50 mm.

    Následná vrstva se provede tehdy, když předchozí vrstva vyzraje natolik, aby převrstvením nebyla poškozena.

     

    Vytvoření těsnicího klínu

    Natáhnout výrobek v místě přechodu mezi stěnou a podlahou, čerstvý do čerstvého do stěrky v poloměru 40 - 60 mm.

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Při sanaci předem odstranit zdroje vlhkosti.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci / Spárování / Natahování izolačního klínu lžicí
   • Míchadlo, zednická lžíce, hladítko, dřevěné hladítko, spárovačka.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,7 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,7 kg/m²/mm tl. vrstvy Cca 1,7 kg/m jako těsnicí klín

  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Dodržujte „Směrnici pro projektování a provádění izolací částí staveb pomocí minerálních těsnicích stěrek“ (Deutsche Bauchemie) a instrukční list WTA „Dodatečné utěsnění částí stavby dotýkajících se terénu“.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty