Číslo produktu 042625

WP DS Levell

Těsnicí malta s vysokou odolností vůči síranům

LANG_VARIANTE
0426 | šedý (grau)
Balení

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pevnost v tlaku ( 28 d) Cca 20 N/mm²
Hustota čerstvé maltové směsi Cca 1,9 kg/l
Konzistence Stěrkovatelná
Záměsová voda 14-15 % odpovídá 3,5-3,8 l/25 kg
Kapilární absorpce vody w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • podlaha/stěna interiér a exteriér
 • Vodotěsná oprava defektních míst
 • Spárovací i plošná stěrka
 • Tvorba těsnicích klínů
 • Vyrovnání povrchu pod hydroizolací

Vlastnosti

 • Vytvrzuje bez vnitřního pnutí a trhlin
 • Velmi dobrá přídržnost na podkladu
 • Tloušťka jedné vrstvy až 50 mm
 • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

  • Přípravy

   Odstraňte staré omítky, nátěry atd. nejméně 80 cm nad poškozeným místem až na nosný minerální podklad.

   Postižené spáry vyškrabat do hloubky min. 2 cm.

   Vysoce savé podklady předem navlhčete vlhkým hadříkem.

   Penetrace exteriér:

   Savé minerální podklady penetrovat výrobkem Kiesolem MB.

   Penetrace interiér:

   Minerální podklady napenetrovat s Remmers Kiesol (1:1 s vodou)

   Adhezní můstek

   Jako adhezní můstek použijte hydroizolační maltu Remmers.

   Postupovat vždy čerstvý do čerstvého.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
  • Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci / Spárování / Natahování izolačního klínu lžicí
  • Podmínky zpracování

   Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C až do max. +30 °C.

  • Vyrovnání povrchu/těsnicí klín

   Aplikujte přípravek do čerstvého adhezního můstku.

    

   Oprava defektních a vytlučených míst

   Aplikovat výrobek stěrkové konzistence do čerstvého adhezního můstku, případně ho nanést ve více vrstvách.

   Tloušťka jedné vrstvy < 50 mm.

   Následná vrstva se provede tehdy, když předchozí vrstva vyzraje natolik, aby převrstvením nebyla poškozena.

    

 • Pokyny ke zpracování
  • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

   Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

   Aplikace hydroizolace je možná až po dostatečném vyschnutí.

   V případě potřeby: Předem odstraňte stopy po protékání vhodnými přípravky (např. WP RH rapid).

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci / Spárování / Natahování izolačního klínu lžicí
  • Míchadlo, zednická lžíce, hladítko, dřevěné hladítko, spárovačka.

  • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před vlhkostí
  • Doba skladování 12 měsíců
  • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • 1,7 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
  • Cca 1,7 kg/m²/mm tloušťky vrstvy
   Cca 1,7 kg/m jako těsnicí klín

 • Obecné pokyny
  • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

   Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

   Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

   Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

   Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

   Dodržujte „Směrnici pro projektování a provádění izolací částí staveb pomocí minerálních těsnicích stěrek“ (Deutsche Bauchemie) a instrukční list WTA „Dodatečné utěsnění částí stavby dotýkajících se terénu“.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.