• WP Sulfatex rapid

  Číslo produktu 042925

  WP Sulfatex rapid

  Rychlovazná nátěrová a tmelicí izolační stěrková malta s vysokou odolností síranům

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tahu za ohybu (28 d) Cca 5 N/mm²
  Pevnost v tlaku ( 28 d) Cca 20 N/mm²
  Ukončení tuhnutí Cca 60 min
  Záměsová voda 3,5 - 5,5 l/25 kg
  Kapilární absorpce vody w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)
  Difúze vodních par µ < 200

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Dodatečná hydroizolace sklepů
  • Dodatečná hydroizolace soklů
  • Ochrana proti provlhčení ze strany podkladu při izolování pod terénem
  • Izolace nádrží proti zevnitř působícímu tlaku vody
  • Vodotěsná rychlá oprava defektních míst
  • Spárovací i plošná stěrka
  • Tvorba těsnicích klínů
  • Podklady zatížené solemi

  Vlastnosti

  • Tloušťka jedné vrstvy až 50 mm
  • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
  • Rychle tuhnoucí
  • Nepropustný proti tlakové vodě
  • Konzistenci materiálu pro natírání a stěrkování lze upravit přidáním vody.
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Odstranit starou omítku minimálně 80 cm nad viditelnou úroveň vlhkosti.

    V místě přechodu podlahy a stěn vysekat mazaninu v šíři asi 20 cm.

    Rohy, hrany je nutné srazit nebo zkosit.

    Kouty vyplnit do zaoblení (těsnicí klín).

     

    Penetrace exteriér:

    Minerální podklady napenetrujte Kiesolem (1: 1 vodou) nebo Kiesol MB.

     

    Penetrace interiér:

    Minerální podklady napenetrovat s Remmers Kiesol (1:1 s vodou)

     

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Spárování
   • Adhezní můstek

    Aplikujte produkt natíráním jako adhezní můstek.

    Vyrovnání povrchu

    Aplikovat výrobek stěrkové konzistence do čerstvého adhezního můstku.

    Následná vrstva se provede tehdy, když předchozí vrstva vyzraje natolik, aby převrstvením nebyla poškozena.

    Stěrková izolace

    Materiál aplikovat ihned po rozmíchání.

    Utěsnění povrchu

    Na připravený podklad naneste nejméně dvě vrstvy přípravku v souladu s předpisy.

    Následná vrstva se provede tehdy, když předchozí vrstva vyzraje natolik, aby převrstvením nebyla poškozena.

    Horizontální izolace na i pod zdivo

    Na připravený podklad naneste nejméně dvě vrstvy přípravku v souladu s předpisy.

    Následná vrstva se provede tehdy, když předchozí vrstva vyzraje natolik, aby převrstvením nebyla poškozena.

    Ochrana proti zavlhčení zezadu

    Aplikovat jednu vrstvu materiálu na připravený podklad.

    V případě potřeby naneste další vrstvu.

    Izolační stěrka

    Produkt naneste min. ve dvou vrstvách stěrkováním.

    Následná vrstva se provede tehdy, když předchozí vrstva vyzraje natolik, aby převrstvením nebyla poškozena.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Je třeba se vyvarovat delším časovým prodlevám u aplikací následných vrstev.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Při sanaci předem odstranit zdroje vlhkosti.

    Vzhledem k tomu, že se může změnit vodní zatížení, doporučujeme aplikovat tři vrstvy.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Spárování
   • Míchadlo, měkká štětka, malířská štětka, lžíce, hladítko resp. spárovačka

    Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 9 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v suchu min. 9 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,6 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,6 kg/m²/mm vrstvy jako nátěr
    Cca 1,7 kg/m²/mm vrstvy jako tmelicí stěrka
    Cca 1,7 kg/m jako těsnicí klín

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Příklady použití
   • Tloušťky vrstev a spotřeba pro aplikaci v interiéru a exteriéru

    Třída zatížení

    Minimální tloušťka vrstvy (mm)

    Aplikované množství čerstvé malty (kg/m²)

    Spotřeba práškové směsi (kg/m²)

    Vydatnost 25 kg balení (m²)

    Těsnění ve stěnách a pod nimi
    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5

    Stříkající voda/

    Hydroizolace soklu

    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5
    Půdní vlhkost a netlaková voda
    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5
    Hromadící se průsaková a tlaková voda
    ≥ 3,0
    ca. 6,0
    ca. 4,8
    ca. 5,2
    Vodní nádrže s hloubkou vody až 10 metrů

    ≥ 3,0

    ca. 6,0
    ca. 4,8
    ca. 5,2


    Zatížení vodou a tloušťka vrstev    Typ vodní zátěže


    Minimální tloušťka vrstvy v mm
    Spotřeba (kg/m²) čerstvá malta
    Spotřeba práškové směsi (kg/m²)
    Půdní vlhkost, nehromadící se průsaková voda (2 pracovní kroky)

               2

           4
         3,2
    Hromadící se průsaková a tlaková voda (3 pracovní kroky)
              3
           6
          4,8


  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Dbejte pokynů „Směrnice pro projektování a provádění izolací částí staveb pod úrovní terénu“ vydaných Deutsche Bauchemie, 1. vydání, květen 2002.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.