• BSP 3

  Číslo produktu 031220

  BSP 3

  Tekutá minerální výplňová a injektážní malta

  Pevnost
  M2,5 normalní
  LANG_VARIANTE
  0312 | BSP 3
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tahu za ohybu 7 d: cca 0,8 N/mm²
  28 d: cca 1,5 N/mm²
  Pevnost v tlaku 7 d: cca 2,0 N/mm²
  28 d: cca 3,5 N/mm²
  Počátek tuhnutí při 20 °C > 8 h
  Konec tuhnutí při 20 °C > 10 h
  Hustota čerstvé maltové směsi Cca 1,6 kg/dm³
  Velikost zrna < 0,2 mm
  Porozita < 10 Vol.-%
  Hodnota pH Cca 12
  Porozita > 20 M-%
  Záměsová voda 6,0 - 6,75 l/15 kg
  Obsah alkálií < 0,5 %

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Zpevnění nesoudržného a uvolněného zdiva (dle směrnice WTA 4-3)
  • Vyplnění spár a vyvrtaných otvorů
  • Předběžná injektáž vyvrtaných otvorů při vícestupňové injektáži

  Vlastnosti

  • Nízká viskozita (velmi dobrá tekutost)
  • Nízký sklon ke smršťování
  • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Vrt musí být očištěn od prachu.

   • Přípravy

    Zpevnění nesoudržného zdiva

    Vyvrtání otvorů: průměr 18 – 30 mm, úhel sklonu cca 45 °, hloubka vyvrtaných otvorů max. až 5 cm od konce zdi.

     

    Dodatečná vodorovná izolace zdiva

    Vyvrtání otvorů: v jedné řadě průměr 18 – 30 mm, rozestup 10 – 12,5 cm. Úhel sklonu cca 45°, hloubka vrtu až 5 cm od konce zdiva.

    U zdiva s tloušťkou nad 0,6 m doporučujeme vrty provádět oboustranně

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Nalévání do vrtů / tlakové vstřiky
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C až max. +30 °C

   • Vyplnění dutin

    Plnit přes trychtýř bez použití tlaku.

    Nízkotlaké plnění vhodnými injektážními zařízeními.

     

    Dodatečná vodorovná izolace-vícestupňová injektáž

    Předinjektování/vyplnění dutého zdiva pomocí vyvrtaných otvorů.

    Po vyztužení propíchněte vyplněné otvory jehlou.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Nalévání do vrtů / tlakové vstřiky
   • Míchací zařízení, trychtýř, injektážní pakry, vhodné strojní zařízení

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,2 kg / l dutiny
   • Cca 1,2 kg/l dutiny

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty

  Nástroje, příslušenství a PSA