©

Izolace proti vzlínající vlhkosti

Technologie s použitím krému – Revoluce v oblasti dodatečných horizontálních zábran

V posledních desetiletích se pro budování dodatečných horizontálních izolačních zábran ve zdivu zavedly a osvědčily různé metody injektáže. Jde o efektivní, čisté a především ekonomicky výhodné metody. Nejnověji vyvinutou metodou v této oblasti je revoluční technologie využívající speciální krém.

Kiesol C – technologie s použitím krému vyřeší mnohé problémy

Už při vývoji této technologie se ukazovalo, že receptura koncentrovaného krému by mohla překlenout mnohé z nevýhod tradičních horizontálních izolačních zábran.

Zde nám nejprve padne do oka výhoda snadné aplikace. U materiálu ve formě krému nemá vpravování pod tlakem příliš velký smysl, protože tato konzistence zde nepřináší žádnou výhodu (nebo by dokonce mohla zcela selhat). Materiál ve formě krému je proto předurčen k aplikaci bez použití tlaku. Ohledně zpracování nabízí tato konzistence jednu zásadní výhodu: materiál z otvoru vyvrtaného v horizontálním směru nevyteče. Nákladné vrtání šikmo směrovaných otvorů, při němž bylo vždy nutné se provrtat zdicím prvkem naskrz, nyní odpadá ve prospěch vrtání ve vodorovném – a tedy nejkratším možném směru. Navíc lze při vodorovném vrtání díky průběžným ložným spárám pohodlně vrtat právě v těchto spárách.

Hodně muziky za málo peněz

Když porovnáme vlastnosti dnes dostupných injektážních metod pro realizaci dodatečné příčné izolace a dostupné systémy produktů, může se produkt Kiesol C oproti tekutým systémům a také oproti krémovým produktům na trhu pochlubit významnými výhodami.

 • Kiesol C pro beztlakovou injektáž prošel zkouškami WTA a je certifikován až do stupně provlhnutí 95 %. Zkušební protokol je k dispozici online.
 • Dále také odpadají předběžné průzkumy, které bylo při použití tekutých metod až doposud nutné provádět, aby bylo možné zvolit odpovídající metodu – Kiesol C lze jednoduše použít při každém stupni provlhnutí.
 • Díky vrtání úzkých otvorů v horizontálním směru jsou minimalizovány náklady na vrtání, materiál a stejně tak i potřebný čas.
 • Díky tomu, že otvory jsou úzké, není je už nutné dodatečně vyplňovat suspenzí.
 • Kromě jednoduchých ručních nástrojů je pro nanášení prostředku Kiesol C k dispozici pístová pumpa EP 60 značky Desoi a injektážní pumpa DCE-R značky Dittmann a kromě toho také dva profesionální stroje.
Díky všem uvedeným skutečnostem se pro většinu dodatečných horizontálních izolačních zábran jeví jako nejvýhodnější použití produktu Kiesol C.

1 Vyvrtání otvorů

Do ložné spáry vyvrtejte ve vodorovném směru v rozestupech 12 cm otvory o průměru 12 mm.

2 Vyčištění otvorů

Z vyvrtaných otvorů odstraňte prach vyfoukáním vzduchem bez příměsí olejů.

3 Injektáž účinné látky

Pomocí pistole na těsnění a injektážní trysky nebo vhodné techniky vpravte do vyvrtaných otvorů prostředek Kiesol C.

4 Uzavření vyvrtaných otvorů

Po dokončení injektáže zamázněte otvory naplocho těsnicím tmelem.

5 Boční opatření

V systému Kiesol nainstalujte svislý izolační pás. (Nejméně 30 cm nad úrovní otvorů.)

©

Beztlaká injektáž do zdiva

V případě beztlaké injektáže do zdiva je nutné nejprve analýzou stavu stavby určit některé důležité parametry, například stupeň provlhnutí (DFG) nebo volný objem pórů. Na základě zjištěných parametrů se zvolí optimální technologie, jako je například rozmístění řad a rozestupů pro vrtané otvory.

Dlouholetým specialistou na beztlakou injektáž je Kiesol. Je-li k dispozici dostatečný objem pórů, lze snadno proveditelnou impregnaci materiálu stěny produktem Kiesol použít až do stupně vlhkosti 80 %. Tuto skutečnost působivě dokládá bezpočet referenčních objektů a také mnoho zkušebních protokolů a zpráv. Účinná látka produktu se usazuje v kapilárních pórech materiálu stěny a zužuje je. Navíc vnitřní stěny pórů získávají hydrofobní, neboli vodoodpudivé vlastnosti.

1 Základní nátěr

Na připravený podklad naneste rovnoměrně produkt Kiesol (v poměru 1:1 s vodou). Silně savé podklady předem důkladně navlhčete vodou.

2 Adhezní můstek

Před uplynutím reaktivní doby přípravku Kiesol naneste štětkou adhezní můstek tvořený stěrkou Sulfatex.

3 Vyrovnání

Za čerstva vyrovnejte všechny nerovnosti vyrovnávacím tmelem.

4 Vyvrtání otvorů

Po izolaci injektážní oblasti vyvrtejte do zdiva otvory o průměru 30 mm v max. rozestupech 12,5 cm a s maximálním sklonem 45°.

©

5 Vyčištění otvorů

Z vyvrtaných otvorů odstraňte prach vyfoukáním vzduchem bez příměsí olejů.

6 Injektáž účinné látky

Pomocí aplikátoru se zásobníkem vpravte prostředek Kiesol bez použití tlaku do otvoru. Při delších prodlevách dbejte na udržování správné penetrace.

7 Uzavření vyvrtaných otvorů

Po dokončení injektáže vyplňte otvory suspenzí Remmers Bohrlochsuspension.

8 Boční opatření

Nainstalujte svislý izolační pás v systému Kiesol. (Nejméně 30 cm nad úrovní otvorů.)

©

Nízkotlaká injektáž do zdiva

Při tlaku přibližně 5 barů se zdivo pomocí systému packeru viditelně impregnuje. Tato metoda má jednu podstatnou výhodu: do zdiva lze rychle, kontrolovaně a bezpečně vpravovat velká množství účinné látky. Při vícestupňové injektáži nebo případně při aplikaci metody „mokré do mokrého“ lze stupeň bezpečnosti podle potřeby ještě zvýšit.

Nízkotlaká metoda

Technologie nízkotlaké injektáže nabízí jako podstatnou výhodu možnost kontrolované a rychlé
impregnace zdiva a aplikovatelnost i při vysokém stupni provlhnutí, překračujícím 80 %.

Metoda „mokré do mokrého“

Při použití metody „mokré do mokrého“ se provádí vyplnění dutin a injektážní prostředek se do zdiva vpravuje stejnými otvory, takže odpadá nutnost dalšího časově náročného vrtání.

Použití prostředku Kiesol

 • Injektáž do zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti beztlakou metodou (do DFG 80 %) nebo nízkotlakou metodou (do DFG 95 %)
 • Zpevnění podkladu a zvýšení chemické odolnosti díky prokřemenění

Použití prostředku Kiesol iK

 • Injektáž do zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti nízkotlakou metodou (do DFG 95 %) nebo beztlakou metodou (do DFG 65 %)
 • Metoda „mokré do mokrého“ (vícestupňová injektáž) ve spojení se suspenzí do otvorů

Použití suspenze do otvorů

 • Vyztužení zdiva s dutinami a uvolněnými prvky podle datového listu WTA 4-3-98/D.
 • Vyplnění spár, zejména při výměně cihel

Horizontální izolace pod zdivo

4 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 181001

Jednosložkový, zpevňující mineralizační koncentrát bez obsahu rozpouštědel

Číslo produktu 072755

Silanový krém pro injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti

Číslo produktu 181310

Vodou ředitelný siloxanový koncentrát

Číslo produktu 031220

Tekutá minerální výplňová a injektážní malta