• IR PUR 250

  Číslo produktu 687001

  IR PUR 250

  Flexibilní jednosložková polyuretanová injektážní pryskyřice, D-I (P), reagující s vlhkostí

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Dodávka 1K

  Hustota (20 °C) 1,1 g/cm³
  Viskozita (23 °C) cca 250 mPa s

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Pevnost v tahu 0,1 N/mm²
  Tažnost 12 %

  LANG_PK_1K_DICHTE

  Objemová hustota pěny 65 kg/m³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Injektáž trhlin v betonu dle DIN EN 1504-5
  • Klasifikace: U (D1) W (3) (2/3/4 *) (8/30) * Pouze pro trhliny, kterými neproudí voda pod tlakem! Klasifikace: U (D1) W (3) (2/3/4 *) (8/30) *
  • Vlhkost: DP, WT, WF
  • Těsnění konstrukcí v případě tlakové vody
  • Utěsnění vlhkých a zvodnělých průsaků
  • Pozor! Musí být přítomna vlhkost / voda

  Vlastnosti

  • Reaguje s vlhkostí
  • Vysoká chemická odolnost
  • Vysoká přilnavost ke stěnám
  • Velmi vysoká tažnost
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Okraje trhlin musí být tvarově stabilní, pevné, bez volných částic, cementového mléka, olejů, tuků a jiných separačních látek.

    Stěny trhlin musí být alespoň vlhké.

    Suché stěny trhlin předem navlhčete.

   • Přípravy

    V případě potřeby trhlinu uzavřete (zatmelte).

    Osaďte vhodnými pakry.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C
   • Doba zpracování 1 hod
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C.

   • Materiál aplikovat vhodnou injektážní technikou odspodu nahoru.

    Odstranit pakry a v případě potřeby otvor vyplnit.

  • Pokyny ke zpracování
   • Před injektáži je nutné provést stavebně-technický průzkum.

    Přizpůsobte injektážní tlak kvalitě injektovaného materiálu.

    Injektáž proveďte během doby zpracování.

    V případě injektování vertikálních (svislých), nebo trhlin nad hlavou, tyto trhliny předem uzavřete.

    Pravidelně odstraňujte škraloup, vznikající reakcí se vzdušnou vlhkostí, nesnažte se jej zamíchat do směsi.

    V důsledku velkého nárůstu objemu, je nutné nastavit množství injektovaného materiálu, v závislosti na kvalitě injektovaného materiálu.

    Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Injektážní zařízení, ruční vytlačovací pistole, vrtačka

   • GR_B_2

    Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců pro plastová vědra
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • - V závislosti na typu objektu
    - V závislosti na obsahu vlhkosti ve struktuře, šířce trhlin a tloušťce dílce
    - Přibližně 0,1 kg / l dutiny
    - Přibližně 0,3-0,5 kg / metr
    - Zvětšení objemu přibližně 25krát

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
    (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Skutečná spotřeba materiálu závisí na velikosti dutiny, zohledněte výsledky stavebně-technického průzkumu. Zvyšte další spotřebu související se zpracováním.

    Zamezte kondenzaci vody v injektážním zařízení.

    Po ukončení práce důkladně vyprázdněte a vyčistěte injektážní zařízení.

    Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty