• IR PUR 2K 150

  Číslo produktu 687101

  IR PUR 2K 150

  Vysoce flexibilní dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice, D-I (P)

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Viskozita (12 °C) 240 mPa s
  Viskozita (23 °C) 150 mPa s

  Složka A

  Hustota (20 °C) 0,98 g/cm³

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,1 g/cm³

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Odtrhová pevnost (DIN 52455-A1) 0,2 N/mm²
  Průtažnost při přetržení 40 %
  Nepropustnost > 2 bar

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Injektáž trhlin v betonu dle DIN EN 1504-5
  • Klasifikace: U (D1) W (2) (1/2/3/4 *) (5/30)
  • Vlhkost: DY, DP, WT, WF * - * zvodnělé průsaky vyžadují předchozí injektování s IR PUR 2K rapid!
  • Testováno podle ZTV-ING (RISS), (BASt-Liste)
  • Testováno podle DIN V 18028
  • Injektáž vstřikovacích hadic
  • Vodorovná clona a utěsnění uvnitř zdiva
  • Utěsnění vlhkých a zvodnělých průsaků

  Vlastnosti

  • Vysoká chemická odolnost
  • Bez ředidel (total solid) (podle zkušební metody Deutsche Bauchemie e.V.)
  • Nízkoviskózní
  • Vysoká přilnavost ke stěnám
  • Velmi vysoká tažnost
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Okraje trhlin musí být tvarově stabilní, pevné, bez volných částic, cementového mléka, olejů, tuků a jiných separačních látek.

   • Přípravy

    V případě potřeby trhlinu uzavřete (zatmelte).

    Osaďte vhodnými pakry.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 1,8 : Komp. B 1
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C
   • Doba zpracování 50 min
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. 5 °C.

   • Materiál aplikovat vhodnou injektážní technikou odspodu nahoru.

    Odstranit pakry a v případě potřeby otvor vyplnit.

  • Pokyny ke zpracování
   • Před injektáži je nutné provést stavebně-technický průzkum.

    Přizpůsobte injektážní tlak kvalitě injektovaného materiálu.

    Injektáž proveďte během doby zpracování.

    Pravidelně odstraňujte škraloup, vznikající reakcí se vzdušnou vlhkostí, nesnažte se jej zamíchat do směsi.

    Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Injektážní zařízení, ruční vytlačovací pistole, vhodné míchadlo, vrtačka

   • GR_B_2

    Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • - V závislosti na typu objektu
    - V závislosti na obsahu vlhkosti ve struktuře, šířce trhlin a tloušťce dílce
    - Přibližně 1,1 kg / l dutiny
    - Přibližně 0,4-0,7 kg / běžný metr

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
    (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Skutečná spotřeba materiálu závisí na velikosti dutiny, zohledněte výsledky stavebně-technického průzkumu. Zvyšte další spotřebu související se zpracováním.

    Zamezte kondenzaci vody v injektážním zařízení.

    Po ukončení práce důkladně vyprázdněte a vyčistěte injektážní zařízení.

    Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty