• SP Levell

  Číslo produktu 040120

  SP Levell

  Podkladní a porézní jádrová omítka, jímající soli, se sníženou alkalinitou dle WTA

  Varianta:
  0401 | šedá (přirozená barva) grau (Eigenfarbe)
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tlaku CS III (3,5 - 7,5 N/mm²)
  Certifikace GG-Cert + WTA
  Velikost zrna 2 mm
  Zrnitost podle DIN EN 13139
  Kapilární nasákavost w24 > 1,0 kg/m²
  Porozita > 45 % obj.
  Tloušťka vrstvy Jednovrstvé 10 až 40 mm
  Sypná hmotnost Cca 1,0 kg/dm³
  Záměsová voda Cca 6,5 l/20 kg
  Faktor difuzního odporu µ ≤ 15
  Hloubka průniku vody Po 24 h > 5 mm

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Vlhké a zasolené zdivo a stěny
  • Stávající budovy, sklepy a fasády
  • Odsolení a snížení vlhkosti
  • Protikondenzační vrstva a ochrana na vnitřní hydroizolaci

  Vlastnosti

  • Vysoká odolnost solím
  • Porozita > 45% obj.
  • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
  • Otevřen difúzi vodních par
  • Kapilárně aktivní (nasákavý)
  • Tloušťka jedné vrstvy 10 až 40 mm
  • Vhodný pro strojní zpracování
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Staré a poškozené omítky odstranit minimálně 80 cm nad oblast poškození.

    Postižené spáry vyškrabat do hloubky min. 2 cm.

    Savé podklady předem navlhčete vlhkým hadříkem.

    Podklad: savý s nízkou soudržností

    SP Prep aplikujte jako spojovací můstek ve formě sítě (pokrytí plochy 50-70 %) v tloušťce vrstvy max. 5 mm.

    Alternativně: Naneste SP Levell jako záškrab (kontaktní vrstvu).

    Podklad: slabě nasákavý

    Naneste SP Prep plně krycí (100 %) s tloušťkou vrstvy max. 5 mm.

    Alternativně: Naneste SP Levell jako záškrab (kontaktní vrstvu).

    Podklad: Minerální izolační stěrka

    SP Prep plně krycí (100 %) s max. tloušťkou vrstvy 5 mm nanést jako pojivo do poslední vrstvy stěrky metodou čerstvé do čerstvého.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
   • Jednovrstvě

    Používat vhodné nářadí nebo omítačku.

     

    Dvouvrstvě

    První vrstvu zdrsnit hřebenem na omítku.

    Po dostatečném vyschnutí nanést druhou vrstvu.

    Povrch stáhnout latí.

    Pro nanesení další vrstvy po ztuhnutí vodorovně zdrsněte hřebenem na omítku.

    Alternativa: Příprava povrchu na další vrstvy po dostatečném zaschnutí zdrsněním škrabákem na břízolit.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

    Pro zajištění úspěšného výsledku sanace dodržte podmínky vysychání dle směrnice WTA 2-9-20/D.

    Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

    Opracování strojem může vést ke změnám charakteristik, specifických pro daný produkt, jako je pevnost, obsah vzduchových pórů atd.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 9,5 kg / cm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 9,5 kg/m²/cm tloušťky vrstvy

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty