Číslo produktu 101001

WP RH rapid

Rychle tuhnoucí výplňová malta

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pevnost v tlaku ( 28 d) > 30 N/mm²
Počátek tuhnutí při 20 °C Cca 30 s
Konec tuhnutí při 20 °C Cca 40 s
Hodnota pH Cca 12
Sypná hmotnost Cca 1,2 kg/dm³
Záměsová voda Cca 0,3 l/1 kg
cca 1,2 - 1,7 l/5 kg

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • podlaha/stěna/ strop interiér a exteriér
 • Rychlé opravy vlhkých míst, průsaků a výronů vody
 • Izolace pod minerálními hydroizolačními stěrkami Remmers
 • Sanace a utěsnění betonu, zdiva, omítek a šachet

Vlastnosti

 • Reakce během několika sekund (začátek tuhnutí po cca 30 sekundách)
 • Nepropustný proti tlakové vodě
 • Nízký sklon ke smršťování
 • Mrazuvzdorný
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

  • Přípravy

   Vlhká místa vysekat min. 3 cm do hloubky a šířky a klínovitě rozšířit směrem dovnitř.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
  • Spárování/špachtlování
  • Na připravený podklad nanášejte namíchané malé množství vhodným nářadím nebo ručně (v ochranných rukavicích).

   Případně aplikujte ve formě prášku ručně (v ochranných rukavicích) na místa průtoku a průsaku.

   Prášek se spojí s prosakující vodou.

   Postup podle potřeby několikrát opakujte, dokud není bod průtoku uzavřen.

    

 • Pokyny ke zpracování
  • V případě nízkých teplot použít teplou vodu a materiál skladovaný v místnosti.

   V případě silných průsaků a průniků vody použít odlehčovací trubičky.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Spárování/špachtlování
  • Špachtle, spárovačka

   Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před vlhkostí
  • Doba skladování 12 měsíců
  • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

   Obsah otevřených nádob zpracovat během týdne.

 • Spotřeba
  • asi 1,7 kg / l dutiny
  • Cca 1,7 kg/ l dutiny

 • Obecné pokyny
  • Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

   Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

   Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

   Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

   Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

   Alkalické pojivo může rozpouštět neželezné kovy.

   Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

   Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Možné systémové produkty