• MB PUReactive

  Číslo produktu 300311

  MB PUReactive

  Hybridní hydroizolace plochých střech a balkonů

  LANG_VARIANTE
  3003 | MB PUReactive
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Reakce na oheň Třída B-s1, d0* (DIN EN 13501-1)
  BROOF třída T1, T3 a T4 (DIN EN 13501-5)
  Hustota Cca 1,33 kg/dm³
  Konzistence Tekutá
  Přemostění trhlin ≥ 3 mm (při tloušťce suchého filmu ≥ 2 mm)
  Tloušťka vrstvy Tloušťka mokré vrstvy 1,1 mm vede k tloušťce suché vrstvy přibližně 1 mm.
  Doba zpracovatelnosti Max. 90 minut (20 °C, 50 % relativní vlhkosti)
  Difuze vodní páry µ = 2155

  * Tato klasifikace se vztahuje na následující konečná použití: Výrobek musí být aplikován přímo a bez vzduchové mezery na ploché stavební materiály, které musí odpovídat třídě A1 nebo A2-s1, d0 podle EN 13501-1 a musí mít tloušťku nejméně 6 mm a zdánlivou hustotu nejméně 1350 kg/m². V opačném případě se reakce na oheň hodnotí jako "třída E".

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Hydroizolace střech, balkonů, lodžií, arkád podle DIN 18531
  • Málo využívané a nevyužívané oblasti
  • Novostavba
  • Rekonstrukce
  • Přechody materiálů

  Vlastnosti

  • Schváleno podle EAD 0303-50-00-0402 (dříve ETAG 005)
  • Velmi nízké emise (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Flexibilní přemostění trhlin > 3 mm
  • Neobsahuje rozpouštědla
  • Neobtěžuje zápachem
  • Optimalizováno pro manuální zpracování na ploše
  • Dokonalá přilnavost (adheze) na téměř všechny podklady bez penetrace
  • Vysoké plošné pokrytí, velmi efektivní
  • Rychlé schnutí
  • Jedinečný poměr cena/výkon
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být rovný, nosný, suchý, čistý, bezprašný a bez oleje, mastnoty a separačních látek.

    Neminerální a neporézní podklady je potřeba zdrsnit.

    Nasákavé minerální podklady, nikoli samozhutnitelný beton (SCC), mohou být matně vlhké.

   • Přípravy

    Jako základní nátěr se MB PUReactive aplikuje při spotřebě cca 500 g/m² na všechny nasákavé podklady.

    Prohlubně > 3 mm utěsněte vhodným tmelem nebo MB PUReactive v kombinaci se směsí Selectmix 0/10.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 1 : Komp. B 1
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Tekutou složku rozmíchat vhodným míchacím nástrojem.

    Práškovou složku rozptýlit v tekuté složce.

    Míchejte přibližně 60 sekund.

    Ulpělý prášek na okrajích odstranit.

    V míchání pokračujte cca 2 minuty.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 40 °C
   • Převrstvení a obkládání

    Povrchové těsnění + těsnění detailů

    Na připravený podklad naneste MB PUReactive pomocí vhodného nástroje.
    Podložte vlies MB PUReactive serie F dostatečně a bez vzduchových kapes a naneste krycí vrstvu (celková spotřeba min. 3,0 kg/m²).

    Vložte MB PUReactive F-Serie s přesahem nejméně 5 cm.

  • Pokyny ke zpracování
   • Pohybem materiálu (např. míchaní) v záměsném kbelíku lze zabránit předčasné tvorbě škraloupu na povrchu.

    Přilnavost podkladu je třeba v každém jednotlivém případě zkontrolovat přímo na objektu.

    Maximální tloušťka mokrého filmu by neměla překročit 3 mm.

    Čerstvou hydroizolaci chraňte pred prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

    V případě hydroizolačních materiálů, které jsou aplikovány v kapalné formě, může přímé vystavení slunečnímu záření a/nebo větru způsobit zrychlenou tvorbu škraloupu na povrchu.

    Minimální tloušťka suchého filmu je 2,1 mm.

    Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Míchací zařízení, hladítko, váleček

    Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

    Suché zbytky materiálu odstraňte mechanicky.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 9 měsíců
   • V originálních uzavřených obalech v suchu, chladu a nad bodem mrazu min 9 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,5 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Min. 1,5 kg/m²/mm tloušťky suché vrstvy
    Celková spotřeba min. 3 kg/m²

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při plánování a realizaci je třeba dodržovat evropské dokumenty pro posuzování (EAD).

    Zvláštní ujednání a osvědčení o vhodnosti (AbP) jsou k dispozici na www.remmers.com.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty

  Nástroje, příslušenství a PSA