• Default Package Display_CZ

  Číslo produktu 11420070

  SAN TOP

  Jádrová sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo podle směrnice WTA 2-9-04 pro interiér i exteriér Průmyslově vyráběná sanační malta pro vnější/vnitřní omítku (R) dle ČSN EN 998-1: 2016 ed.3, pro zdi, stropy, pilíře a příčky, kategorie CS II.

  LANG_VARIANTE
  114200 | BFA koncentrát
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tlaku ( 28 d) CS II 1,5 – 3,0 N/mm² (tj. 1,5 - 5,0 N/mm²)
  Velikost zrna 0-2 mm
  Kapilární absorpce vody > 0,3 kg/m²
  Záměsová voda Cca 5,5 l/30 kg
  Propustnost vodních par (µ) μ ≤ 12
  Hloubka průniku vody h ≤ 5 mm

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • stěna/strop interiér a exteriér
  • Pro interiér i exteriér
  • Sanace, renovace a obnova vlhkého zasoleného zdiva a fasád
  • Vnitřní omítky ve sklepích, starých stavbách a fasády
  • Jako podkladní nebo svrchní omítka jednovrstvě
  • Pro ruční a strojní zpracování

  Vlastnosti

  • Optimální přídržnost
  • Tloušťka jedné vrstvy 15 až 30 mm
  • Hydrofobní
  • Vysoká odolnost solím
  • Vhodný pro strojní zpracování
  • Hydraulicky tuhnoucí
  • Paropropustný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být suchý, čistý, bez prachu, bez solných výkvětů a nesmí být vodoodpudivý.

   • Přípravy

    Staré a poškozené omítky odstranit minimálně 80 cm nad oblast poškození.

    Postižené spáry vyškrabat do hloubky min. 2 cm.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: od min. 5 °C do max. +25 °C.

   • Zlepšení kontaktní soudržnosti

    Nanést produkt jako škrábanou stěrku (kontaktní vrstvu).

    Povrch stáhnout škrabákem na břízolit.

    Jednovrstvě

    Čerstvě nanesenou maltu přitlačit hliníkovou zubovou stěrkou, stáhnout a poté lehce vyhladit. Nesmí se zatírat nebo filcovat! Povrch omítky po 24 až 48 hodinách zpracovat mřížkovou škrabkou a poté opláchnout vodou.

    Pro nanesení další vrstvy po ztuhnutí vodorovně zdrsněte hřebenem na omítku.

    Používat vhodné nářadí nebo omítačku.

    Dvouvrstvě

    První vrstvu zdrsnit hřebenem na omítku.

    Po dostatečném vyschnutí nanést druhou vrstvu.

    Naneste maltu v tloušťce vrstvy 1,5 až 3 cm – čerstvé do čerstvého – na kontaktní vrstvu.

  • Pokyny ke zpracování
   • Před další aplikací povrchových úprav ponechat technologickou přestávku dle obecné zásady 1mm = 1 den schnutí

    Na kritických podkladech (velmi nerovné nebo popraskané, šmíšené zdivo) doporučujeme zabudování armovací tkaniny v horní třetině vrstvy sanační omítky.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

    V rozích stavebních otvorů se zabuduje dodatečné diagonální armování.

    Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Povrchy z čerstvé malty je nutné chránit min. 8 dní před příliš rychlým vyschnutím, mrazem a deštěm.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

    Vhodné strojní zařízení.

    Míchadlo, zednická lžíce, hladítko, dřevěné hladítko, plastové hladítko, houbové hladítko.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 6 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem min. 6 měsíců.

  • Spotřeba
   • Cca 10,5 kg/m²/1 cm tl. vrstvy

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody, nebo odpovídat EN 1008.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty