• Default Package Display_CZ

  Číslo produktu 11420630

  SAN LVL

  Podkladní omítka pro vlhké a zasolené zdivo podle směrnice WTA 2-9-04 pro interiér i exteriér Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky R dle ČSN EN 998-1.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tlaku ( 28 d) CS II ≥ 3 N/mm²
  Velikost zrna 0-2 mm
  Sypná hmotnost < 1,4 kg/dm³
  Záměsová voda Cca 7,5 l/30 kg
  Kapilární absorpce vody w24 > 1,0 kg/m²
  Propustnost vodní páry μ < 15
  Hloubka průniku vody h > 5 mm
  Objemová hmotnost Cca 1,3 – 1,5 kg/dm³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • stěna/strop interiér a exteriér
  • Pro interiér i exteriér
  • Stávající budovy, sklepy a fasády
  • Vyrovnání podkladů
  • Sanace, renovace a obnova vlhkého zasoleného zdiva a fasád
  • Pro ruční a strojní zpracování

  Vlastnosti

  • Otevřen difúzi vodních par
  • Vysoká odolnost solím
  • Vhodný pro strojní zpracování
  • Tloušťka jedné vrstvy 10 až 40 mm
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být suchý, čistý, bez prachu, bez solných výkvětů a nesmí být vodoodpudivý.

   • Přípravy

    Podklad opatřit celoplošně omítkovým podhozem SAN PREP (11420062).

    Staré a poškozené omítky odstranit minimálně 80 cm nad oblast poškození.

    Postižené spáry vyškrabat do hloubky min. 2 cm.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Tloušťka vrstvy na jeden pracovní krok je 10 - 40 mm.

    Povrch stáhnout škrabákem na břízolit.

    Jednovrstvě

    Tloušťka jedné vrstvy 10 - 40 mm.

    Pro nanesení další vrstvy po ztuhnutí vodorovně zdrsněte hřebenem na omítku.

    Používat vhodné nářadí nebo omítačku.

    Dvouvrstvě

    První vrstvu zdrsnit hřebenem na omítku.

    Po dostatečném vyschnutí nanést druhou vrstvu.

  • Pokyny ke zpracování
   • Před další aplikací povrchových úprav ponechat technologickou přestávku dle obecné zásady 1mm = 1 den schnutí

    Na kritických podkladech (velmi nerovné nebo popraskané, šmíšené zdivo) doporučujeme zabudování armovací tkaniny v horní třetině vrstvy sanační omítky.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

    V rozích stavebních otvorů se zabuduje dodatečné diagonální armování.

    Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Povrchy z čerstvé malty je nutné chránit min. 8 dní před příliš rychlým vyschnutím, mrazem a deštěm.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

    Vhodné strojní zařízení.

    Míchadlo, zednická lžíce, hladítko, dřevěné hladítko, plastové hladítko, houbové hladítko.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 6 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem min. 6 měsíců.

  • Spotřeba
   • Cca 1,2 kg/m2/1 mm tl. vrstvy
    Cca 12 kg/m²/1 cm tl. vrstvy

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody, nebo odpovídat EN 1008.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty