Číslo produktu 182685

HWS-112-Hartwachs-Siegel

Odolný jednosložkový olejovosk pro přirozený vzhled a nátěr ve dvou vrstvách

Odstín: bezbarvý | 1826
Odstín: bezbarvý | 1826
Vyberte barvu

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pojivo Alkydová pryskyřice
Hustota (20 °C) Cca 0,88 g/cm³
Zápach Charakteristický
Stupeň lesku Zcela matný
Průtokový pohárek (20° C, DIN 4) Cca 22

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do interiéru
 • pro schody
 • pro dřevěné podlahy
 • pro dveře v interiéru
 • pro nábytek
 • pouze pro \profesionální využití
 • Nábytek & dřevěné konstrukce
 • Dřevěné podlahy a schody
 • Stolní a pracovní desky
 • Vybavení interiéru lodí
 • Pro dílce do koupelen i saun
 • Bez odstraňování přebytků

Vlastnosti

 • na bázi rozpouštědel
 • Rychlé schnutí
 • Odolný proti oděru & poškrábání
 • Odolný vůči chemikáliím: DIN 68861, 1B
 • Protiskluzový povrch
 • Velmi nízký sklon k vytvoření lesku
 • Přirozený vzhled a příjemný na dotyk
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

   Vlhkost dřeva: 8-12%

   Koncové zabroušení dřeva nesmí být jemnější než P 180

  • Přípravy

   Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

   Mastné a pryskyřičnaté dřevo/podklady omyjte přípravkem WV-891 nebo V-890. Při práci v interiéru používejte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vyprchat.

   Pro získání barevného odstínu, pokud je to nezbytné, vytvořit základní vrstvu pomocí Voskové lazury (Wohnraum-Lasur) nebo výrobku OB-008.

   V případě následného nátěru pomocí válečku: dodržte dobu schnutí mezi jednotlivými nátěry 24 hodin.

   Při lakování starých parketových povrchů, čelních dřevěných ploch a u pokládky s různorodým směřováním dřevních vláken doporučujeme k nasycení a rovnoměrnému vstřebávání do podkladu předúpravu pomocí bezbarvého výrobku OB-008 s následnou dobou schnutí nejméně 48 hodin.

 • Zpracování
  • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +25 °C
  • Před použitím zamíchejte
  • Materiál dobře promíchejte.

   Pro lepší podklad a vyplnění pórů doporučujeme první pracovní postup nanášet špachtlováním nebo válečkovaním.

   Nanášejte válečkem, stříkáním.

   Pistole s pohárkem: Tryska: 1,6 mm - 1,8 mm; Rozprašovací tlak vzduchu max: 2,0 baru

   Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

   Stříkání Airmix: Tryska: 0,23 - 0,28 mm, Tlak materiálu: 60 – 100 bar, rozprašovací tlak vzduchu: max. 1 bar.

   Druhý nátěr provádějte po uschnutí a mezibrusu (P240-320).

   Zohledňujte dobu schnutí mezi jednotlivými pracovními postupy.

   Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

 • Pokyny ke zpracování
  • Doba schnutí přetíratelný po 6 hod
  • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

   V případě zakouřeného dubu a dalších exotických dřevin se nejdříve poraďte s oddělením Remmers - technický servis. Stejně tak je nutné provést zkušební nátěr.

   Vzhledem k vysoké reaktivitě může dojít k tvorbě škraloupu: před mícháním jej preventivně odstraňte a přeceďte.

   Při zpracování ve vnitřním prostředí zajistěte dobré větrání.

   Přebytky produktu po stříkání pravidelně odstraňovat, aby se zabránilo jejich samovznícení.

   Vyvarujte se příliš jemnému rozprašování materiálu a nadměrnému prostřiku

   Čerstvé rozprašky nechte před zametením uschnout.

   Produkt sám o sobě není samovznítitelný.

   Při broušení dřevěných povrchů, ošetřených pomocí tohoto výrobku, noste vždy ochranu dýchacích cest (filtrovou masku P2).

   Nebezpečí samovznícení (DGUV Information 209-046)

   Nesmí být používán na stejném pracovišti společně s NC-laky nebo mořidly; znečištěné textilie (např. čisticí hadříky, pracovní oblečení, sběrné nádoby na zachytávání prachu) ukládejte do protipožární odpadové nádoby a zlikvidujte (pod vodou).

  • Sušení

   Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

   Nízké teploty a vysoká vlhkosť vzduchu prodlužují proces schnutí.

   Schnutí je závislé na druhu dřeviny a nasákavosti podkladu.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Velurové nebo mohérové válečky s krátkým vlasem (3-5 mm), stříkací pistole s pohárkem, Airless-/Airmix stříkací zařízení, špachtle

   Pracovní přístroje ihned po použití očistěte pomocí ředidla Verdünnung V 101.

   Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Doba skladování 24 měsíců
  • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

 • Spotřeba
  • Celkem nanášené / aplikované množství 130 ml Total / m²
  • 1. vrstva: 70 ml/m²
   2. vrstva: 60 ml/m²

 • Obecné pokyny
  • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

   Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

   Pro balení hotových lakovaných dílců používejte prodyšné materiály.

   Z podlahy a schodů odstraňujte pravidelně, pomocí měkkého koštěte nebo mopu, prach a volné nečistoty.

   V případě renovace (i v případě vysoce zatížených míst) - očištěný povrch následně ošetřete pomocí tohoto produktu nebo výrobku Tvrdý voskový olej PREMIUM.

   Pro kompletní péči a údržbu doporučujeme používat přípravky pro péči o olejované dřevěné povrchy. Při použití se řiďte pokyny výrobce pečujícího přípravku.

   Pro certifikované produkty a nátěrové skladby je potřeba dodržovat pokyny v certifikátech a technických listech.

   Pro aplikace podle směrnice o lodních zařízeních platí maximální mokrá aplikační dávka 140 g/m².

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.