• All Primer
 • All Primer
  • All Primer
  • All Primer

  Číslo produktu 542001

  Allgrund

  Základní nátěr na kovy & dřevo, s ochranou proti korozi & izolující vůči látkám obsaženým ve dřevě

  Odstín: bílá | 5420
  Odstín: bílá | 5420
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 1,20 g/cm³
  Zápach Mírný
  Stupeň lesku Hedvábně matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • Základní nátěr a mezivrstva
  • Kovové podklady, např. (pozinkovaná) ocel, hliník, měď, mosaz
  • Tvrdé plasty
  • Dřevo do interiéru a exteriéru

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Velmi dobrá přídržnost na podkladu
  • Ochrana před korozí
  • Na vodní bázi
  • Zabraňuje zažloutnutí v důsledku tříslovin obsažených ve dřevě a rozpustných ve vodě při světlých krycích nátěrech
  • S nízkým obsahem rozpouštědel, bez zápachu, šetrný k životnímu prostředí
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

     

    Dřevěný podklad:

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte pomocí vhodného prostředku (např. Verdünnung & Pinselreiniger).

    Dřevo v exteriéru, které musí být chráněno proti hnilobě a zamodrání, předem ošetřete vhodným prostředkem na ochranu dřeva. (**Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku!)

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

    Železo, ocel:

    Důkladně očistěte od rzi. Odstraňte okuje a zbytky po válcování (ruční odstranění rzi, stupeň čistoty SA 3). Nejlepší výsledek se dosáhne pískováním na stupeň čistoty SA 2,5. (DIN EN ISO 12944-4).

    Zinek (pozinkovaná ocel):

    Smáčení čpavkem provádějte pomocí brousícího padu. Dodržujte všeobecně platná pravidla.

    Hliník (neeloxovaný):

    Smáčení čpavkem provádějte pomocí brousícího padu nebo vyčistěte čisticím prostředkem Verdünnung & Pinselreiniger nebo čisticími prostředky s kyselinou fosforečnou. Dodržujte BFS Technický list č.6.

    Těsnění:

    Tvrdé PVC, PUR, polyesterové, akrylové a melaminové pryskyřičné nátěry (HPL / CPL) ošetřete ředidlem a čističem na štětce a brusným rounem.

  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Materiál dobře promíchejte.

    Aplikujte štětcem, válečkem, stříkáním.

    Po zaschnutí a mezibroušení naneste povlak laků na bázi vody nebo rozpouštědel.

    Zohledňujte dobu schnutí mezi jednotlivými pracovními postupy.

  • Pokyny ke zpracování
   • Pomocí zkušebního nátěru si ověřte kompatibilitu s podkladem, přilnavost a izolační účinek.

    Nepoužívejte na dřeva impregnovaná boritou solí.

   • Sušení

    Cca 12 hodin při 20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

    Delší doba schnutí může zlepšit izolační vlastnosti.

    Menší rozředění produktu, příliš vysoká vlhkost dřeva, nebo nedodržení doporučení k natíraní, nanášené množství a doba schnutí mohou značně snížit izolační vlastnosti. Při nátěrových systémech na vodní bázi hrozí vždy zbytkové riziko ohledně vytékání (prosakování) látek obsažených ve dřevě.

   • Ředění

    Připraveno k použití

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Štětec, váleček, stříkací pistole s pohárkem resp. stříkací zařízení Airless

   • Pracovní nástroje očistěte vodou ihned po použití.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 100 ml / m² na pracovní postup
   • 100 ml/m² na jeden nátěr
    2 nátěry jsou nutné na ochranu proti korozi a jako izolace vůči látkám obsaženým ve dřevě

  • Obecné pokyny
   • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

    Hliník vytváří v přítomnosti vzduchu a vody vrstvu oxidu, která může mít negativní vliv na vlastnosti nátěrů. U hliníku by se proto měl nátěr nanášet ihned po předběžné úpravě podkladu.

    Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

    Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.