• Öl-Dauerschutz-Lasur [eco]
  eco
  výrobek

  Číslo produktu 4600767001

  Olejová lazura [eco]

  Vodou ředitelná středněvrstvá lazura na bázi obnovitelných surovin pro dřevo v interiéru a exteriéru

  Odstín: bezbarvý | 7670
  Odstín: bezbarvý | 7670
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Na bázi rostlinných olejů
  Hustota (20 °C) Cca. 1,02 g/cm³
  Zápach Jemný
  Stupeň lesku Matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Dřevěné úly, úly a další dřevěné komponenty ve včelařství

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Na bázi vody s minimálním obsahem rozpouštědel
  • Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 80 %
  • Certifikovaná zdravotní nezávadnost pro včely
  • Veganský produkt na základě dostupných informací
  • Nelepivý (podle směrnice HO.03)
  • Neskapává
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte pomocí vhodného prostředku (např. Verdünnung & Pinselreiniger).

    Aby nebylo nutné následně použít ochranné přípravky na dřevo, musí být konstrukce sestavená tak, aby odpuzovala vodu (tj. vyhněte se vodorovným plochám, příčným řezům, kapilárním spárám, mokrým a vlhkým místům, kontaktu se stříkající vodou, ostrým hranám).

    Neporušené staré nátěry důkladně přebruste.

    U2_HL_7

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Štětec
   • Materiál dobře promíchejte a ihned natírejte.

    Nanášejte ve směru vláken.

    Po uschnutí naneste 2. vrstvu.

    V případě potřeby naneste další vrstvu.

    Čelní dřevo chraňte před vniknutím vody pomocí několika nátěrů v odpovídajícím barevném tónu. Alternativně tyto plochy chraňte pomocí Ochranného nátěru příčných řezů (extra) a to po barevném základním nátěru.

    Všechny barevné odstíny lze mezi sebou vzájemně míchat.

    Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 8 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.

    Pro ochranu před vlhkostí by měly být čelní a řezné povrchy ošetřeny dvakrát Ochranným nátěrem příčných řezů

    S každou další vrstvou laku se zintenzivňuje barevný tón a zvyšuje lesk.

    U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodourozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

    V případě dubového dřeva se mohou objevit tmavá zabarvení v důsledku látek obsažených ve dřevě, které přicházejí do kontaktu s vodou ředitelnými disperzními laky.

     

    Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.

    Bezbarvá a bílá pouze pro venkovní venkovní povrchy, jenž nejsou pod přímým vlivem slunečního záření, jako jsou např. Střešní podhledy apod.

    Vzhledem k rozdílnému krycímu účinku bílých a pastelových odstínů lazury se může optický vzhled lišit v závislosti na podkladu. Je třeba předem zkontrolovat, zda může dojít ke změně barvy lazury vlivem látek obsažených ve dřevě.

    Vzhledem k nízké UV ochraně těchto barevných odstínů je třeba počítat s kratšími intervaly údržby.

    Za účelem zohlednění a upřesnění těchto okolností by měla být předem vytvořena zkušební plocha, aby se zajistilo, že nátěr splňuje očekávané požadavky.

    Nepoužívejte na dřeva impregnovaná boritou solí.

   • Sušení

    Přetíratelný: po cca 8 hodinách

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

    Podle druhu použitého dřeva, např. dubu, může docházet na základě obsažených látek ke zpomalení procesu schnutí.

   • Ředění

    Připraven k použití

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Akrylový štětec, plochý štětec

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

    U znečištěných textilií může dojít k samovznícení, proto je namočte do vody, skladujte v požárně odolných nádobách ponořené do vody a zlikvidujte.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • cca 60 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 60 ml/m² na jeden nátěr
    minimálně 2 nátěry

  • Obecné pokyny
   • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

    Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

     

    Produkt je v zásadě vhodný také pro dřevo, bohaté na třísloviny (např. dub, robinie, akácie). Může však způsobit reakce s obsaženými látkami dřeva, rozpustnými ve vodě, což může vést ke změně zabarvení nátěrového filmu a tím k omezení optického vzhledu (platí zejména pro odstíny barev bílá a šedá).

    U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

    Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

    Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.