• Isoliergrund
  • Isoliergrund

  Číslo produktu 4600344001

  Speciální izolační základ

  Speciální vodou ředitelný nátěr zabraňující pronikání tříslovin ze dřeva

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) 1,30 g/cm³
  Zápach Slabý, po uschnutí bez zápachu (mírný)
  Stupeň lesku Hedvábně matný
  Viskozita Cca 1500 - 2000 mPa∙s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • Základní nátěr a mezivrstva
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Vysoce krycí
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
  • Zabraňuje zažloutnutí v důsledku tříslovin obsažených ve dřevě a rozpustných ve vodě při světlých krycích nátěrech
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte pomocí vhodného prostředku (např. Verdünnung & Pinselreiniger).

    Dřevo v exteriéru, které musí být chráněno proti hnilobě a zamodrání, předem ošetřete vhodným prostředkem na ochranu dřeva - neplatí pro dřevo v interiéru. (**Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku!)

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Materiál dobře promíchejte.

    Aplikujte štětcem, válečkem, stříkáním.

    Další pracovní postupy aplikujte po uschnutí.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 12 hod
   • Materiál zpracujte bez ředění.

    Pomocí zkušebního nátěru si ověřte kompatibilitu s podkladem, přilnavost a izolační účinek.

    Při použití ve vnitřních prostorech zajistěte dostatečné větrání.

    Nepoužívejte na dřeva impregnovaná boritou solí.

   • Sušení

    Sušení: cca 1 hodina
    Brousitelný: cca 4 hodiny
    Přetíratelný: cca 12 hodin

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Delší doba schnutí může zlepšit izolační vlastnosti.

    Menší rozředění produktu, příliš vysoká vlhkost dřeva, nebo nedodržení doporučení k natíraní, nanášené množství a doba schnutí mohou značně snížit izolační vlastnosti. Při nátěrových systémech na vodní bázi hrozí vždy zbytkové riziko ohledně vytékání (prosakování) látek obsažených ve dřevě.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Akrylový štětec, plochý štětec, mohérový váleček, pěnový váleček, vhodné míchací zařízení

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 70 ml - 80 ml / m² na pracovní postup
   • 2 x cca 70 - 80 ml/m²

   • Pokud nanesete nižší množství, než je požadováno, tak bude zhoršena izolační vlastnost.

  • Obecné pokyny
   • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

    Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

    Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.