Číslo produktu 225081

HK lazura 3v1

Prémiová, tenkovrstvá olejová lazura na bázi rozpouštědel s vysokou ochranou proti vlhkosti pro dřevo v exteriéru

Odstín: pinie/modřín (RC-260) | 2250
Odstín: pinie/modřín (RC-260) | 2250
Vyberte barvu

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pojivo Alkydová pryskyřice
Hustota (20 °C) Cca 0,87 g/cm³
Bod vzplanutí > 60 °C
Zápach Po rozpouštědlech, po uschnutí bez zápachu
Stupeň lesku Hedvábně matný
Pigment Světlostálé, vysoce transparentní pigmenty
Viskozita (20 °C) Cca 80s ISO 2431/3 mm

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do exteriéru
 • pro částečně tvarově stálé dílce
 • pro tvarově nestálé dílce
 • Dřevo v exteriéru
 • Dřevěné trámy bez kontaktu se zemí
 • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
 • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
 • Tvarově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ): např. okna a dveře
 • Základ, mezivrstva i konečný nátěr

Vlastnosti

 • na bázi rozpouštědel
 • 3v1: impregnace, základ a lazura
 • Ochrana dřeva před vlhkostí a UV zářením
 • Impregnační účinek: nasycení dřeva proti vlhkosti
 • Ochranný film s otevřenou difuzí: může unikat vlhkost
 • Hydrofobní: mokré povrchy rychle schnou
 • Ochrana proti povětrnostním vlivům (konstrukční ochrana dřeva a ochrana výrobku proti vlhkosti) snižuje riziko vzniku zamodrání a hniloby.
 • Zvýšený podíl pevných částí zvyšuje fyzikální bezpečnost proti požerku vosami
 • Nátěr chráněn proti plísním a řasám
 • Následné ošetření bez přebroušení
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

   Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

  • Přípravy

   Staré nátěry (např. silnovrstvé lazury nebo krycí barvy), kůru, lýko a špínu beze zbytku odstraňte.

   Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte pomocí vhodného prostředku (např. ředidlem - Verdünnung & Pinselreiniger).

   Hladké, ohoblované dřevěné plochy, pokud je to možné, před natíráním obruste a zbavte prachu, čímž dosáhnete lepšího vsakování barvy.

   Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
  • Před použitím zamíchejte
  • Štětec
  • Materiál dobře promíchejte.

   Běžní uživatelé: natírání pomocí lazurovacího štětce. Profesionální uživatelé: nátěr, máčení, ponořování, stříkání - pouze v uzavřených zařízeních.

   Nanášejte ve směru vláken.

   Po uschnutí naneste 2. vrstvu.

   U dubového dřeva se doporučuje základní bezbarvý (farblos) nátěr.

   Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

   Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

 • Pokyny ke zpracování
  • Doba schnutí přetíratelný po 12 hod
  • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

   Při přetírání pomocí jiných nátěrových látek doporučujeme zkušební nátěr pro zjištění přilnavosti nátěru.

   V odstínech farblos (bezbarvý), bílý a hemlock používejte pouze na venkovní plochy, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům jen nepřímo, jako střešní podhledy atd., nebo jako základní nátěr.

   Vzhledem k rozdílnému krycímu účinku bílých a pastelových odstínů lazury se může optický vzhled lišit v závislosti na podkladu. Je třeba předem zkontrolovat, zda může dojít ke změně barvy lazury vlivem látek obsažených ve dřevě.

   Vzhledem k nízké UV ochraně těchto barevných odstínů je třeba počítat s kratšími intervaly údržby.

   Za účelem zohlednění a upřesnění těchto okolností by měla být předem vytvořena zkušební plocha, aby se zajistilo, že nátěr splňuje očekávané požadavky.

   U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodourozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

   Zkušební nátěry se doporučují i u jiných druhů dřeva.

   Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.

   Čelní a řezné plochy je třeba následně ošetřit před působením vlhkosti 2 vrstvami nátěru produktu Ochranný nátěr příčných řezů (extra).

   S každou další vrstvou laku se zintenzivňuje barevný tón a zvyšuje lesk.

  • Sušení

   Cca 12 hodin při 20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

   Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   I když je povrch na dotek suchý, mohou těžká těkavá rozpouštědla vytvořit během několika dní vlhký pocit, když se dotknete povrchu!

   Tato vlastnost není vadou!

   V případě zajištění co největší výměny vzduchu bude odpařování rozpouštědel výrazně urychleno.

  • Ředění

   Připraven k aplikaci

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Štětec
  • Štětec (přírodní štětiny), plochý štětec

  • Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističem štětců.

   Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

 • Spotřeba
  • cca 100 ml / m² na pracovní postup
  • Cca 100 ml/m²na jeden nátěr, je nutné nanést minimálně 2 nátěry

  • Hoblovaná nebo velmi hustá dřeva mají nižší savost a v některých případech bude nutný i 3 nátěr

 • Obecné pokyny
  • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

   Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

   Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Die Remmers HK-Lasur in der Anwendung

Schauen Sie es sich an!