• 4600769003 Bangkirai-Öl ECO
  eco
  výrobek

  Číslo produktu 4600769001

  Terasový olej [eco]

  Vodou emulgovaný olej na bázi obnovitelných surovin pro terasy a zahradní nábytek

  Odstín: bangkirai | 7690
  Odstín: bangkirai | 7690
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Na bázi rostlinných olejů
  Hustota (20 °C) cca 1,02 g/cm³
  Zápach Jemný
  Stupeň lesku Matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pro dřevěný zahradní nábytek
  • Pigmentované varianty: dřevo v interiéru a exteriéru
   Bezbarvá varianta: dřevo v interiéru a chráněném exteriéru
  • Ochrana a údržba dřeva nejen v zahradách - (zahradní) nábytek a dřevěné terasy
  • např. teak, bangkirai, modřín, douglaska a accoya
  • Rozměrově nestálé a částečně rozměrově stálé dřevěné dílce
  • Dřevěné úly, úly a další dřevěné komponenty ve včelařství
  • Nevhodné pro dřevo massaranduba a Ipe: pro tyto povrchy doporučujeme TOP Terasový olej (Pflege-Öl)
  • Pro informaci k zde neuvedeným, exotickým dřevinám, kontaktujte, prosím, technický servis Remmers
  • Pro WPC, bambusové a resysta podlahy doporučujeme Udržovací olej na WPC

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 80 %
  • Certifikovaná zdravotní nezávadnost pro včely
  • Veganský produkt na základě dostupných informací
  • Na bázi vody s minimálním obsahem rozpouštědel
  • Protiskluzový povrch
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Aby se částečně zamezilo vymývání tříslovin u dřevin s vysokým obsahem dřevozbarvujících látek, musí se dřevo před první aplikací vystavit na několik týdnů okolnímu prostředí, nebo vyčistit pomocí Odstraňovače nátěrů dřeva (Holz-Tiefenreiniger).

    Plochy které byly ošetřeny pomocí klasických Remmers Terasových olejů (Gartenholz-Öle: Bangkirai-Öl (2632), Douglasien-Öl (2633), Lärchen-Öl (2634)- modřín, Teak-Öl (2635) a Universal-Öl (2636 )), můžete opracovat tímto výrobkem nejdříve po 6 měsících, abyste zabránili značnému prodloužení schnutí (až 1 týden). Prosím, tyto výrobky navzájem nemíchejte.

    Nečistoty, mastnotu a staré nátěry vytvářející jemný film beze zbytku očistěte např. pomocí Odstraňovače nátěrů dřeva (Holz-Tiefenreiniger).

    Zašedlé dřevěné povrchy očistěte pomocí čisticího prostředku Odstraňovače šedi dřeva (Holz-Entgrauer).

    Řasy odstraňte pomocí přípravku na odstranění řas a mechů. (*Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!)

    Aby nebylo nutné následně použít ochranné přípravky na dřevo, musí být konstrukce sestavená tak, aby odpuzovala vodu (tj. vyhněte se vodorovným plochám, příčným řezům, kapilárním spárám, mokrým a vlhkým místům, kontaktu se stříkající vodou, ostrým hranám).

    Dřevo v exteriéru, které musí být chráněno proti hnilobě a zamodrání, předem ošetřete vhodným prostředkem na ochranu dřeva. (**Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku!)

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Štětec
   • Materiál dobře promíchejte.

    Natřete.

    Pokud je to možné, proveďte u terasových prken první nátěr ze všech stran.

    Materiál nanášejte pomocí akrylových štětců nebo plochých štětců ve směru vláken.

    Přebytečný materiál (především v drážkách) ihned odstraňte, resp. zabruste.

    V případě potřeby naneste další vrstvu.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Barevné odstíny jsou přizpůsobené pro jednotlivé druhy dřeva, ale můžete je bez problémů využívat i u jiných druhů dřeva. Barevný odstín se pak bude odlišovat od odstínu na šabloně.

    Farblos (bezbarvý) nechrání před UV zářením (zašednutí) a proto je určen pouze pro dřevěné dílce, které nejsou vystavené přímému působení povětrnostních vlivů (dřeva, která jsou chráněna před přímým slunečním zářením, srážkami a větrem). Pokud chcete využít bezbarvý nátěr ve venkovním prostředí nechráněném před povětrnostními vlivy, tak je nutný nátěr v několika vrstvách a pravidelná údržba.

    U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodourozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

    Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.

    Čelní a řezné plochy je třeba následně ošetřit před působením vlhkosti 2 vrstvami nátěru produktu Ochranný nátěr příčných řezů (extra).

    Ve venkovním prostředí je nutné provádět pravidelné ochranné nátěry.

   • Sušení

    Přetíratelný: po cca 4 hodinách

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

    Podle druhu použitého dřeva, např. dubu, může docházet na základě obsažených látek ke zpomalení procesu schnutí.

   • Ředění

    Připraven k použití

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • akrylový štětec, plochý štětec

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • cca 60 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 60 ml/m² na jeden nátěr

    U hrubých a rýhovaných dřev počítejte s vyšší spotřebou.
    Spotřebované množství je závislé na savosti podkladu.
    Přesné množství určíte pomocí zkušebního nátěru.
    Max. 2 nátěry, natírat tenkou vrstvou.
    Zbytky produktu (hlavně v drážkách) ihned odstraňte, resp. zahlaďte.

  • Obecné pokyny
   • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

    Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

     

    Povrchy důkladně zameťte, nepoužívejte vysokotlakové čističe nebo agresivní čisticí prostředky.

    Dodržujte "Pokyny k údržbě zahradního nábytku".

    U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

    V případě terasových povrchů v oblasti bazénů může zvýšené vystavení chloru, čistícím prostředkům a intenzivní vlhkosti vést ke snížené přilnavosti a povětrnostním vlivům barvy. Zde je třeba očekávat zkrácené intervaly údržby a obnovy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.