• Terasový olej [eco]
  eco
  výrobek
  • Terasový olej [eco]

  Číslo produktu 4600769001

  Terasový olej [eco]

  Matný olej na terasy a zahradní nábytek odolný proti povětrnostním vlivům

  Ecolabel Logo eps
  Odstín: bangkirai intenziv | 7690
  Odstín: bangkirai intenziv | 7690
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Na bázi rostlinných olejů
  Hustota (20 °C) Cca 1,02 g/cm³
  Zápach Mírný
  Stupeň lesku Matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pro dřevěný zahradní nábytek
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Rozměrově nestálé a částečně rozměrově stálé dřevěné dílce
  • Pigmentované varianty: dřevo v interiéru a exteriéru
   Bezbarvá varianta: dřevo v interiéru a chráněném exteriéru
  • Ochrana a údržba dřeva nejen v zahradách - (zahradní) nábytek a dřevěné terasy
  • Např. teak, bangkirai, modřín, douglaska a accoya
  • Dřevěné včelí úly a jiné dřevěné komponenty ve včelařství
  • Nevhodné pro dřevo massaranduba a Ipe: pro tyto povrchy doporučujeme TOP Terasový olej (Pflege-Öl)
  • Pro informaci k zde neuvedeným, exotickým dřevinám, kontaktujte, prosím, technický servis Remmers
  • Pro WPC, bambusové a resysta podlahy doporučujeme Udržovací olej na WPC

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Certifikovaná zdravotní nezávadnost pro včely
  • Na bázi vody s minimálním obsahem rozpouštědel
  • Ekologičtější a udržitelnější než běžné výrobky díky použití pojiv na přírodní bázi
  • Protiskluzový povrch
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
  • Zvýšená ochrana proti UV záření díky intenzívním barevným odstínům
  • Klasifikován jako samovolně nevznětlivý podle protokolu o zkoušce EPH*.
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Aby se částečně zamezilo vymývání tříslovin u dřevin s vysokým obsahem dřevozbarvujících látek, musí se dřevo před první aplikací vystavit na několik týdnů okolnímu prostředí, nebo vyčistit pomocí Odstraňovače nátěrů dřeva (Holz-Tiefenreiniger).

    Nečistoty, mastnotu a staré nátěry vytvářející jemný film beze zbytku očistěte např. pomocí Odstraňovače nátěrů dřeva (Holz-Tiefenreiniger).

    Zašedlé dřevěné povrchy očistěte pomocí čisticího prostředku Odstraňovače šedi dřeva (Holz-Entgrauer).

    Řasy odstraňte pomocí přípravku na odstranění řas a mechů. (*Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!)

    Aby nebylo nutné následně použít ochranné přípravky na dřevo, musí být konstrukce sestavená tak, aby odpuzovala vodu (tj. vyhněte se vodorovným plochám, příčným řezům, kapilárním spárám, mokrým a vlhkým místům, kontaktu se stříkající vodou, ostrým hranám).

    Dřevo v exteriéru, které musí být chráněno proti hnilobě a zamodrání, předem ošetřete vhodným prostředkem na ochranu dřeva. (**Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku!)

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Štětec
   • Materiál dobře promíchejte.

    Natřete.

    Pokud je to možné, proveďte u terasových prken první nátěr ze všech stran.

    Materiál nanášejte štětcem s plastovými štětinami nebo plochým štětcem (štětiny ze syntetických vláken) ve směru vláken.

    Přebytečný materiál (především v drážkách) ihned odstraňte, resp. zabruste.

    V případě potřeby naneste další vrstvu.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Barevné odstíny jsou přizpůsobené pro jednotlivé druhy dřeva, ale můžete je bez problémů využívat i u jiných druhů dřeva. Barevný odstín se pak bude odlišovat od odstínu na šabloně.

    Farblos (bezbarvý) nechrání před UV zářením (zašednutí) a proto je určen pouze pro dřevěné dílce, které nejsou vystavené přímému působení povětrnostních vlivů (dřeva, která jsou chráněna před přímým slunečním zářením, srážkami a větrem). Pokud chcete využít bezbarvý nátěr ve venkovním prostředí nechráněném před povětrnostními vlivy, tak je nutný nátěr v několika vrstvách a pravidelná údržba.

    U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodourozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

    Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.

    Čelní a řezné plochy je třeba následně ošetřit před působením vlhkosti 2 vrstvami nátěru produktu Ochranný nátěr příčných řezů (extra).

    Ve venkovním prostředí je nutné provádět pravidelné ochranné nátěry.

     

    Je třeba poznamenat, že testy provedené EPH nemohly zohlednit všechny možné scénáře, které mohou nastat v praxi. Například kontakt předmětů a materiálů kontaminovaných tímto výrobkem, jako jsou hadry nebo prach, s jinými vysoce hořlavými látkami, jako jsou prachy obsahující dusičnan celulózy nebo některá rozpouštědla, by mohl vést k podmínkám, které by vedly ke vznícení.

    Nesmí být používán na stejném pracovišti společně s NC-laky nebo mořidly; znečištěné textilie (např. čisticí hadříky, pracovní oblečení, sběrné nádoby na zachytávání prachu) ukládejte do protipožární odpadové nádoby a zlikvidujte (pod vodou).

   • Sušení

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

    Podle druhu použitého dřeva, např. dubu, může docházet na základě obsažených látek ke zpomalení procesu schnutí.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Štětec s plastovými štětinami, plochý štětec (štětiny ze syntetických vláken), natírací stroj

     

    Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • cca 60 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 60 ml/m² na jeden nátěr

    U hrubých a rýhovaných dřev počítejte s vyšší spotřebou.
    Spotřebované množství je závislé na savosti podkladu.
    Přesné množství určíte pomocí zkušebního nátěru.
    Max. 2 nátěry, natírat tenkou vrstvou.
    Zbytky produktu (hlavně v drážkách) ihned odstraňte, resp. zahlaďte.

  • Obecné pokyny
   • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

    Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

     

    Povrchy důkladně zameťte, nepoužívejte vysokotlakové čističe nebo agresivní čisticí prostředky.

    Dodržujte "Pokyny k údržbě zahradního nábytku".

    U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

    V případě terasových povrchů v oblasti bazénů může zvýšené vystavení chloru, čistícím prostředkům a intenzivní vlhkosti vést ke snížené přilnavosti a povětrnostním vlivům barvy. Zde je třeba očekávat zkrácené intervaly údržby a obnovy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.