• Adolit BAQ+

  Číslo produktu 11003501

  Adolit BAQ+

  Kapalný koncentrát na ochranu dřeva v interiéru i exteriéru s dlouhodobým účinkem proti dřevokaznému hmyzu, plísním, dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám

  Odstín: bezbarvý | 110035
  Odstín: bezbarvý | 110035
  Vyberte barvu

  Dokumenty

  product.brochures.loading

  Výstrahy

  • Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota Ca. 1,0 g/cm³
  Odstín bezbarvý, hnědý, zelený
  Zápach charakteristický
  Hodnota pH (20 °C) cca 5-8

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pro interiér a dřevo bez přímého styku s povětrnostními vlivy
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Staticky namáhané stavební dílce pod střechou (např. krovy)
  • Na dřevo bez kontaktu se zemí podle EN 335-1, GK 1 a 2
  • Vhodné i pro KVH
  • Na ochranu zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Preventivní ochrana proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám, dřevozbarvujícím houbám a plísním
  • Dlouhá stabilita účinných látek
  • Vysoká účinnost: nízká koncentrace roztoku a nanášeného množství, krátká doba ponoru
  • Velmi dobře rozpustná
  • Inhibující (zabraňující) korozi
  • UV-stabilní kontrolní barviva
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý a bez částeček prachu.

    Přípustná vlhost dřeva: u > 20 % (s výjimkou uměle sušeného stavebního dřeva).

    Dřevo by mělo být již nařezáno na poždovanou velikost.

   • Přípravy

    Staré nátěry (např. silnovrstvé lazury nebo krycí barvy), kůru, lýko a špínu beze zbytku odstraňte.

    Odstraňte dřevo napadené dřevokaznými houbami ve vzdálenosti nejméně 0,5 m od viditelného zamoření.
    Vyměňte zničené dřevo za nové, impregnované.

    Ošetření zdiva:
    Odstraňte omítku minimálně 1,5 m nad viditelnou hranicí napadení, napadené spáry vyškrábejte min. 2 cm hluboko.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C
   • Natírání/ nízkotlaké stříkání/rozprašování
   • Podmínky zpracování

    Po naředění aplikujte nátěrem, postřikem nebo máčením na dokonale očištěné dřevo.
    Dřevo napadené dřevokaznými houbami odstraňte do vzdálenosti alespoň 0,5 m od
    okraje viditelného napadení a nahraďte ho novým; pokud je napadeno i zdivo,
    odstraňte omítku, vyškrabejte spáry, zdivo opalte hořákem a preventivně ošetřete tímto přípravkem.
    Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být alespoň +5°C
    Po dokonalém vyschnutí je možné ošetřené dřevo dále natřít dekorativníma nátěry.

   • Štětcem nebo stříkáním

  • Pokyny ke zpracování
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/ nízkotlaké stříkání/rozprašování
   • Štětec, váleček,tlakový postřikovač, nebo stříkací zařízení bez přívodu vzduchu.

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v dobře uzavřených originálních nádobách a mimo dosah dětí, v suchu, chladu a chráněné před přímým slunečním světlem, jako i mrazem v dobře větraných místnostech. Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouření.

    V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • 1 kg koncentrátu na 50 m² při ředění 1:9

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

    Kód odpadu 03 02 05* Ostatní činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.