• BAQ 20

  Číslo produktu 11003845

  BAQ 20

  Vodou ředitelný kapalný koncentrát na ochranu dřeva, bez obsahu těžkých kovů

  Odstín: bezbarvý | 110038
  Odstín: bezbarvý | 110038
  Vyberte barvu

  Dokumenty

  product.brochures.loading

  Výstrahy

  • Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota Cca 1,09 g/cm³
  Zápach Charakteristický

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v interiéru
  • Na dřevo bez kontaktu se zemí podle EN 335-1, GK 1 a 2
  • Vhodné i pro KVH
  • Je určen k preventivní povrchové ochraně dřevěných stavebních konstrukcí a prvků zabudovaných v interiérech (tř.použití 1, a 2 dle ČSN EN 335)
  • Pro profesionální použití

  Vlastnosti

  • Preventivní ochrana proti dřevokazným houbám a hmyzu
  • Dočasná ochrana proti zamodrání a plísni během vysychání
  • Vysoká účinnost: nízká koncentrace roztoku a nanášeného množství, krátká doba ponoru
  • UV-stabilní kontrolní barviva
  • Velmi dobře rozpustná
  • Jednoduché měření koncentrace
  • Dlouhá stabilita účinných látek
  • Inhibující (zabraňující) korozi
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, bez prachu a pilin, odstranit kůru a lýko. Dřevo by mělo být již nařezáno na požadovanou velikost.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C
   • Natírání / Máčení / Nízkotlaké stříkání/rozprašování
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: od +5°C
    Pouze pro profesionální uživatele.

    Ochrana máčením se provádí za atmosferického tlaku ve stacionárních máčecích zařízeních (vanách, bazénech aj.) Doba máčení se řídí předepsaným minimálním příjmem a požadovanou hloubkou průniku. Přípravek lze také nanášet stříkáním, štětcem nebo válečkem a lze ho použít i pro tlakovou impregnaci.

   • Natírání, máčení, stříkání

    Máčet min. 1 hodinu.

  • Pokyny ke zpracování
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   • Sušení

    ZACHÁZENÍ S IMPREGNOVANÝM DŘEVEM

    Impregnační látka se ve dřevě v průběhu několika hodin ( 4 – 20 hod. dle venkovní teploty) zafixuje. Do té doby musí být impregnované dřevo uloženo pod střechou tak, aby bylo chráněno před deštěm. Později vzniklé řezné plochy a praskliny dodatečně ošetřete 30% roztokem BAQ 20. Po úplném uschnutí lze ošetřené dřevo dále upravovat rozpouštědlovými nebo vodou ředitelnými nátěrovými hmotami ( min.doba 3 dny). Snášenlivost vyzkoušejte zkušebním nátěrem.

    Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěu, přilnavost k podkladu a odstín.
    Při aplikace přípravku zabraňte kontaktu s difusní folií, po zaschnutí není kontakt s folií na závadu. Uvedené informace platí pro všechny barevné modifikace. Vyrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.
    V případě použití bezbarvé modifikace přípravku může dojít k zažloutnutí dřeva.

   • Ředění

    Koncentrace aplikačních roztoků a účinných příjmů.
    Nátěr, postřik, polévání: 20g/m2 = 10% roztok = ředení 1:9 vodou
    Máčení: 20g/m2 = min. 5% roztok = ředění = 1: 9 nebo 1:19 vodou.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání / Máčení / Nízkotlaké stříkání/rozprašování
   • Štětec, váleček, postřikovací zařízení, stacionární vany

   • Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené množství solného koncentrátu 20 g / m²
   • Pro ochranu dřeva v interiéru je minimální absorpce 20 g/m2. Absorpce impregnačního roztoku a hloubka průniku závisí zejména na druhu, opracování povrchu, vlhkosti, hustotě a teplotě dřeva a impregnačního roztoku a okolního prostředí apod.

  • Obecné pokyny
   • Později vzniklé řezné plochy a suché praskliny ošetřete pomocí 30% roztoku tohoto výrobku.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

    Kód odpadu 03 02 05* Ostatní činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.