Číslo produktu 11004101

  BFA koncentrát

  Profesionální likvidace řas a organických nečistot ze stavebních materiálů Bez obsahu chlóru a těžkých kovů.

  LANG_VARIANTE
  110041 | BFA koncentrát

  Dokumenty

  product.brochures.loading

  Výstrahy

  • Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Vzhled Kapalina
  Vzhled / Odstín Čirá bezbarvá až nažloutlá
  Hustota (20 °C) 0,97 – 1,01 kg/dm³
  Zápach charateristický
  Hodnota pH (20 °C) 6 – 8 neutrální

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna/strop exteriér
  • Použití v exteriéru
  • Zdi, omítky, beton, střechy, zámková dlažba apod.
  • Kapalný přípravek určený k likvidaci řas, plísní, mechů a bakterií ze stavebních materiálů

  Vlastnosti

  • Vynikající dlouhodobý účinek
  • Bez hydrofobního účinku
  • Bez těžkých kovů
  • Přípravek nemá bělící účinek
  • Pracovní příprava
   • Přípravy

    Silnější vrstvy biologických nečistot odstraňte nejprve mechanicky nebo za pomoci vysokotlakého čisticího zařízení (wap) a v závislosti na zvoleném postupu čištění

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Štětec / Váleček / Rýžák / Airless zařízení
   • Doba schnutí přetíratelný po 24 hod
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: od min. 5 °C do max. +25 °C.

    POSTUP 1 - POSTUP VHODNÝ BEZ POUŽITÍ TLAKOVÉ VODY NA VELMI KONTAMINOVANÉ PLOCHY (ředění přípravku 1:9)
    Plísně a řasy před aplikací neodstraňujte. Zředěný přípravek (1:9) aplikujte na suchý povrch. Rovnoměrně naneste pomocí štětce, válečku nebo postřikovačem do struktury fasády. Ošetřovaný povrch nechte důkladně nasát přípravkem a nechte 24 hodin působit. Následné biologické nečistoty mechanicky odstraňte (kartáčem namočeným v tomto přípravku nebo vysokotlakým čističem). V případě, že dojde ke smytí přípravku (při použití vysokotlakého čističe) se doporučuje po zaschnutí povrchu aplikovat přípravek na fasádu znovu, aby byl zajištěn preventivní účinek na cca 4 týdny, než bude na ošetřovaný povrch aplikována fasádní barva nebo omítkovina.

    POSTUP 2 – POSTUP PRO POUŽITÍ ZA POMOCI TLAKOVÉ VODY NEBO NA MÉNĚ KONTAMINOVANÉ PLOCHY (ředění přípravku 1:19)
    Plísně a řasy před aplikací odstraňte tlakovou vodou (wap) případně kartáčem – možno použít i vhodný tenzit. Odstraňujte vždy za vlhka, aby se spory nemohly šířit do okolí. Nikdy neodstraňujte kontaminaci bez použití vody nebo mycího přípravku. Po omytí a zaschnutí podkladu aplikujte naředěný přípravek (1:19) na ošetřený povrch. Přípravek nechte působit 24 hodin, čímž bude zaručena likvidace řas, plísní a bakterií na sanovaném povrchu. Následně je možné povrch ošetřit preventivním přípravkem proti řasám a plísním nebo fasádní barvou či omítkovinou s přídavkem protiplísňové ochrany. Před aplikací fasádní barvy nebo omítkoviny si ověřte, že nebude ovlivněna přídržnost k podkladu.

  • Pokyny ke zpracování
   • Nemíchat s jinými výrobky.

    Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím přípravku.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec / Váleček / Rýžák / Airless zařízení
   • Kartáč na drhnutí, rýžový kartáč a váleček na barvy, nízkotlaký postřikovač.
    Vhodná strojní technika.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

    Uchovávejte mimo dosah dětí.

    Skladujte odděleně od potravin.

  • Spotřeba
   • cca 100 ml / m² na pracovní postup
   • cca 1 l/100 m2, 1. aplikace při ředění 1:9 s vodou
    cca 1 l/200 m2, 1. aplikace při ředění 1:19 s tlakovou vodou
    Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody, nebo odpovídat EN 1008.

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

    Kód odpadu 16 03 05* Organické odpady obsahující nebezpečné látky

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.