• MSL-40/sm

  Číslo produktu 724001

  MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+

  Dekorativní středněvrstvá lazura na bázi rozpouštědel s velmi vysokou ochranou před UV zářením a konzervačním filmem, univerzální pro dřevo v exteriéru

  Odstín: bezbarvý UV+ | 7240
  Odstín: bezbarvý UV+ | 7240
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Alkydové pryskyřice
  Hustota (20 °C) Cca. 0,94 g/cm³
  Zápach Rozpouštědlový, po uschnutí charakteristický
  Stupeň lesku Hedvábně matný
  Průtokový pohárek (20° C, DIN 4) 48 s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v exteriéru
  • Tvarově stálé dřevěné dílce: např. okna a dveře (včetně jejich vnitřních částí)
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Bezbarvý UV+ také jako krycí vrstva na pigmentované verze výrobku pro dosažení trvalého světlého vzhledu dřeva
  • Pro profesionální použití

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Neskapává
  • Dobrý rozliv
  • Ochranný film proti plísni a řasám
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
  • Vysoká ochrana proti UV záření pomocí speciálních pojiv
  • Odpuzuje špínu a je snadný na údržbu
  • Nelepivý (podle směrnice HO.03)
  • Bez kobaltu
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte pomocí vhodného prostředku (např. ředidlem Verdünnung V 101).

    Neporušené staré nátěry důkladně přebruste.

    Podklad příp. vyrovnejte pomocí Aqua RG-27.

    Dřevo v exteriéru, které má být chráněno před hnilobou a zamodráním, a/nebo dřevokazným hmyzem, předem ošetřete vhodným přípravkem na ochranu dřeva* (viz systémové produkty). Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Štětec
   • Materiál dobře promíchejte a ihned natírejte.

    Nanášejte ve směru vláken.

    Zvlášť elegantní povrch dosáhnete pokud před posledním nátěrem plochu lehce obrousíte.

    Po uschnutí naneste 2. vrstvu.

    Je možné nanést i třetí vrstvu pomocí Farblos UV+ , aby jste požadovaný barevný odstín zafixovali. (Vrstva, která se obnovuje v případě renovace).

    Tento postup je možno použít i na plochách, které byly ošetřeny pomocí HSL-30/m* nebo Holzschutz-Creme. (*Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.)

    Na podkladech, které byly opatřeny bílým nátěrem, tento postup není účelný. (dochází zde k tmavnutí, žloutnutí vlivem vlastní barvy odstínu Farblos UV+).

    Čelní dřevěné plochy je nutné, aby se zabránilo nasávání vody, několikrát natřít produktem v odpovídajícím barevném tónu.

    Okna a venkovní dveře je nutné natírat třemi vrstvami.

    Všechny barevné odstíny lze mezi sebou vzájemně míchat.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 12 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.

    Vzhledem k rozdílnému krycímu účinku bílých a pastelových odstínů lazury se může optický vzhled lišit v závislosti na podkladu. Je třeba předem zkontrolovat, zda může dojít ke změně barvy lazury vlivem extraktivních látek ve dřevě.

    Za účelem zohlednění a upřesnění těchto okolností by měla být předem vytvořena zkušební plocha, aby se zajistilo, že nátěr splňuje očekávané požadavky.

    S každou další vrstvou laku se zintenzivňuje barevný tón a zvyšuje lesk.

    Při práci a při schnutí zajistěte dobré odvětrání.

    Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.

    Po uschnutí je kompatibilní s plasty i živičnými materiály.

    Pokud se vyskytují mechanická poškození, zejména na bezbarvém nátěru, tak musí být neodkladně ošetřeny pomocí "Farblos UV+", aby zde nemohlo časem vzniknout nežádoucí zabarvení např. zamodráním.

    Je třeba naplánovat kratší intervaly údržby.

     

    Nebezpečí samovznícení (DGUV Information 209-046)

    Nesmí být používán na stejném pracovišti společně s NC-laky nebo mořidly; znečištěné textilie (např. čisticí hadříky, pracovní oblečení, sběrné nádoby na zachytávání prachu) ukládejte do protipožární odpadové nádoby a zlikvidujte (pod vodou).

   • Sušení

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Štětec (přírodní štětiny), plochý štětec

   • Pracovní přístroje ihned po použití očistěte pomocí ředidla Verdünnung V 101. Zbytky po mytí zlikvidujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • cca 60 ml - 100 ml / m² na pracovní postup
   • 1. vrstva: 100 ml/m²
    2. vrstva: 60 ml/m²

    bezbarvý UV+: 3 vrstvy

  • Obecné pokyny
   • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

    Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

    Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.