• SG-20-Sperrgrund
 • AG-20-Allgrund
  • SG-20-Sperrgrund
  • AG-20-Allgrund

  Číslo produktu 715003

  AG-20-Allgrund

  Základní nátěr na kovy, tvrdé plasty a dřevo, s antikorozní ochranou a izolačním účinkem proti tříslovinám ve dřevě pro venkovní použití.

  Odstín: bílá (weiß) | 7150
  Odstín: bílá (weiß) | 7150
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Směs alkydových pryskyřic
  Hustota (20 °C) Cca 1,3 g/cm³ při 20 °C
  Zápach Podobný rozpouštědlu
  Viskozita Cca 1100 mPa∙s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v exteriéru
  • Dřeviny velmi bohaté na třísloviny; exotické dřeviny (např. bangkirai, moabi, massaranduba, kasai, kambala, framire, hevea, sapeli, sipo, meranti, dub, jasan)
  • Základní nátěr a mezivrstva
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Tvrdé plasty
  • Kovové podklady, např. (pozinkovaná) ocel, hliník, měď, mosaz

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Velmi dobrá přídržnost na podkladu
  • Zabraňuje zažloutnutí v důsledku tříslovin obsažených ve dřevě a rozpustných ve vodě při světlých krycích nátěrech
  • Obsahuje konzervant nátěrového filmu proti mikrobiálnímu poškození
  • Dobré krycí schopnosti u hran
  • Velmi dobrá krycí schopnost
  • Vysoké plnění pórů
  • Ochrana před korozí
  • Různé možnosti přelakování: (Systémové produkty)
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

     

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

     

    Dřevo v exteriéru:

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte pomocí vhodného prostředku (např. ředidlem Verdünnung V 101).

    Dřevo v exteriéru musí být chráněno před hmyzem, hnilobou a zamodráním, pomocí přípravku IG-10-Imprägniergrund IT* (*Biocidní přípravky používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku).

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

    Železo, ocel:

    Důkladně očistěte od rzi. Odstraňte okuje a zbytky po válcování (ruční odstranění rzi, stupeň čistoty SA 3). Nejlepší výsledek se dosáhne pískováním na stupeň čistoty SA 2,5. (DIN EN ISO 12944-4).

    Broušený kovový povrch: P 150 - P 180.

    Zaoblete ostré hrany.

    Je třeba dodržovat BFS č. 20.

    Zinek (pozinkovaná ocel):

    Smáčení čpavkem provádějte pomocí brousícího padu. Dodržujte všeobecně platná pravidla.

    Hliník:

    Očistěte ředidlem V101 nebo V-890, případně čisticími prostředky na bázi kyseliny fosforečné. Dodržujte předpisy z BFS-směrnice č. 6.

    Těsnění:

    Vrstvy z tvrdého PVC, PUR, polyesteru, akrylátu a melaminu (Resopal) očistěte ředidlem V101 nebo V-890 a brusným rounem.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Materiál dobře promíchejte.

    Aplikujte štětcem, válečkem, stříkáním.

    Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

    Stříkání Airless: Tryska: 0,23 – 0,28 mm, Tlak materiálu: 70 – 80 barů.

    Pistole s pohárkem: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

    Po zaschnutí a mezibroušení naneste povlak laků na bázi vody nebo rozpouštědel.

    Zohledňujte dobu schnutí mezi jednotlivými pracovními postupy.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 12 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru si ověřte kompatibilitu s podkladem, přilnavost a izolační účinek.

    Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: cca 1 hodina
    Přetíratelný: cca 12 hodin

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    V případě vodou ředitelných krycích barev zajistěte schnutí přes noc.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    V případě potřeby pomocí max. 10 % ředidla Verdünnung V 101.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Štětec z přírodních štětin, plošný štětec, pěnový váleček, Stříkací zařízení Airmix/Airless, pistole s pohárkem na tekutý materiál

   • Pracovní přístroje ihned po použití očistěte pomocí ředidla Verdünnung V 101.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 80 ml - 100 ml / m² na pracovní postup
   • Základní nátěr a jako izolace proti látkám obsaženými ve dřevě. Spotřeba 80 - 100 ml / m² na jeden nátěr v závislosti od podkladu. Ochrana proti korozi: 2 x 100 ml / m²

  • Obecné pokyny
   • Izolace pryskyřice a látek obsažených ve dřevě.

    V případě, že jste dodrželi veškerá doporučení a i nadále vznikají zabarvení, doporučujeme Vám konzultaci s naším RTO - Remmers technickým oddělením.

    Únik pryskyřice je přirozený a nelze mu zabránit nátěrovými opatřeními, viz BFS smřnice č. 18.

    U exotických dřevin jsou přirozené minerální inkluze, které mohou vést k zabarvení.

    U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.