©

Přehled výhod HSL-30/m:

 • Tenkovrstvá lazura 3v1: impregnace, základ a lazura
 • Preventivní ochrana před vlhkostí, UV-zářením, hnilobou, zamodráním, plísněmi, řasami a požerkem od vos
 • Prodyšná
 • Brilantní odstíny
 • Následné ošetření bez přebroušení
 • Odstíny jsou mezi sebou mísitelné
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Trojitá výhoda - s produkty 3v1 od Remmers!

Šetří čas s peníze na m² !

Jen s jedním produktem dosáhnete toho, že nebudete mít v nátěru přebytky použitého materiálu. Z toho plynou i nižší náklady na materiál, navíc s testovanou a certifikovanou ochranou dřeva.

Multifunkční použití produktů!

Společnost Remmers přikládá velký význam vysoce kvalitním a "multifunkčním" produktům. Nápad, jak spojit tři funkce barvy, lazury či laku v jednom produktu, přináší moho výhod.

Nekomplikovaná renovace!

Velké plus našich produktů 3v1 určených pro profesionály je, že po delší době, během které je nátěr vystaven povětrnostním vlivům, není třeba dřevo před renovačním nátěrem přebrousit.

Číslo produktu 710001

HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1

Prémiová lazura na ochranu dřeva na rozpouštědlové bázi se zvýšeným účinkem pro profesionální využití

Varianta:
HSL-30/mat
Odstín: farblos | 7100
Odstín: farblos | 7100
Vyberte barvu

Dokumenty

product.brochures.loading

Výstrahy

 • Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pojivo Alkydová pryskyřice
Hustota (20 °C) Cca 0,87 g/cm³
Zápach Rozpouštědlový, po zaschnutí bez zápachu
Stupeň lesku Matný
Viskozita Cca 80 s ISO 2431/3 mm

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do exteriéru
 • pro částečně tvarově stálé dílce
 • pro tvarově nestálé dílce
 • pouze pro \profesionální využití
 • Dřevo v exteriéru
 • Dřevo bez kontaktu se zemí podle DIN EN 335-1, GK 2 a 3
 • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
 • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
 • Tvarově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ): např. okna a dveře
 • Základ, mezivrstva i konečný nátěr

Vlastnosti

 • na bázi rozpouštědel
 • Tenkovrstvá lazura
 • 3v1: impregnace, základ a lazura
 • Preventivní ochrana před: vlhkostí, UV-zářením, hnilobou, zamodráním, plísní, řasami a potravou vos
 • Proniká do hloubky
 • Prodyšná
 • Brilantní odstíny
 • Neloupe se
 • Následné ošetření bez přebroušení
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

   Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

   Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

  • Přípravy

   Staré nátěry (např. silnovrstvé lazury nebo krycí barvy), kůru, lýko a špínu beze zbytku odstraňte.

   Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte pomocí vhodného prostředku (např. ředidlem - Verdünnung & Pinselreiniger).

   Hladké, ohoblované dřevěné plochy, pokud je to možné, před natíráním obruste a zbavte prachu, čímž dosáhnete lepšího vsakování barvy.

   Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
  • Před použitím zamíchejte
  • Natírání/máčení/polévání/stříkání pouze v uzavřených zařízeních
  • Materiál dobře promíchejte.

   Kvalifikovaná pracoviště: natírání, namáčení, ponořování, polévání, stříkání pouze v uzavřených zařízeních.

   Nanášejte ve směru vláken.

   Po uschnutí naneste 2. vrstvu.

   U dubového dřeva se doporučuje základní bezbarvý (farblos) nátěr.

   Souvislé plochy zpracovávejte pouze materiálem se stejným číslem šarže (materiál různých šarží předem smíchejte), jinak může dojít k drobným rozdílům v barvě, lesku a struktuře.

   Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

 • Pokyny ke zpracování
  • Doba schnutí přetíratelný po 12 hod
  • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

   Při přetírání pomocí jiných nátěrových látek doporučujeme zkušební nátěr pro zjištění přilnavosti nátěru.

   Bílý odstín používejte pouze u venkovních ploch, které nejsou vystavené přímým povětrnostním vlivům jako např. střešní podhledy atd. nebo použijte jako základ.

   Vzhledem k rozdílnému krycímu účinku bílých a pastelových odstínů lazury se může optický vzhled lišit v závislosti na podkladu. Je třeba předem zkontrolovat, zda může dojít ke změně barvy lazury vlivem látek obsažených ve dřevě.

   Vzhledem k nízké UV ochraně těchto barevných odstínů je třeba počítat s kratšími intervaly údržby.

   Za účelem zohlednění a upřesnění těchto okolností by měla být předem vytvořena zkušební plocha, aby se zajistilo, že nátěr splňuje očekávané požadavky.

   U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodourozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

   Plochy čelního dřeva nalakovat s MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ ve vhodné barvě (minimálně 2 nátěry).

   Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.

   S každou další vrstvou laku se zintenzivňuje barevný tón a zvyšuje lesk.

  • Sušení

   Přelakovatelný: po cca 12 hodinách

   Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

   Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   I když je povrch na dotek suchý, mohou těžká těkavá rozpouštědla vytvořit během několika dní vlhký pocit, když se dotknete povrchu!

   Tato vlastnost není vadou!

   V případě zajištění co největší výměny vzduchu bude odpařování rozpouštědel výrazně urychleno.

  • Ředění

   Připraven k aplikaci

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání/máčení/polévání/stříkání pouze v uzavřených zařízeních
  • Štětce (přírodní štětiny), plochý štětec, máčecí vany, polévací zařízení, stříkací zařízení (uzavřené)

  • Pracovní přístroje ihned po použití očistěte pomocí ředidla Verdünnung V 101.

   Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Skladujte v dobře uzavřených originálních nádobách a mimo dosah dětí, v suchu, chladu a chráněné před přímým slunečním světlem, jako i mrazem v dobře větraných místnostech. Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouření.

 • Spotřeba
  • Celkem nanášené / aplikované množství 205 ml - 250 ml Total / m²
  • Preventivní účinek proti zamodrání a hnilobě při 205-250 ml/m² a nejméně dvou vrstvách nátěru

  • Hoblovaná nebo velmi hustá dřeva mají nižší savost a v některých případech bude nutný i 3 nátěr

 • Obecné pokyny
  • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

    

   Podle nejnovějších poznatků (v Německu mj. DIN 68800-1 a -3) musí být opatření na ochranu dřeva, a to i na nenosných dřevěných prvcích, pečlivě a včas naplánována po konzultaci se všemi účastníky výstavby (architekt, objednatel, dodavatel stavby) a s ohledem na zákonné požadavky a podmínky na staveništi. Použití biocidních ("chemických") prostředků na ochranu dřeva by proto mělo být vždy vhodným způsobem uvedeno před prodejem nebo musí být předem písemně dohodnuto se zákazníkem. V opačném případě může dojít k rozporům s právními požadavky, normativními specifikacemi nebo certifikačními systémy, které jsou specifické pro danou zemi nebo zakázku. V případě dohody o ochranném opatření na dřevo pomocí biocidního ("chemického") ochranného prostředku na dřevěné prvky, které mají být zhotoveny, vám technický servis Remmers po konzultaci rád poskytne odpovídající návrh.

    

   Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

   Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

   Kód odpadu 03 02 02* Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.