• IG-10

  Číslo produktu 714405

  IG-10-Imprägniergrund IT

  Tekutý ochranný prostředek na rozpouštědlové bázi s preventivním účinkem proti zamodrání, hnilobě, dřevokaznému hmyzu & termitům

  Odstín: farblos | 7144
  Odstín: farblos | 7144
  Vyberte barvu

  Dokumenty

  product.brochures.loading

  Výstrahy

  • Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Alkydovo pryskyřičná směs
  Hustota (20 °C) Cca 0,82 g/cm³
  Zápach Za bází rozpouštědel, po uschnutí bez zápachu
  Viskozita (20 °C) Cca 25s v 3mm průtokovém pohárku dle ISO 2431

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v exteriéru
  • Dřevo bez kontaktu se zemí podle DIN EN 335-1, GK 2 a 3
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Staticky namáhané stavební dílce pod střechou (např. krovy)
  • Tvarově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ): např. okna a dveře
  • Základní nátěr pod lazurovací a krycí barvy

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Včetně ochrany proti hnilobě, zamodrání, hmyzu a termitům
  • Odolný vůči nabobtnání, reguluje vlhkost
  • Impregnované dřevo je vhodné pro všechny následující nátěry
  • Úsporný, díky tenké aplikační vrstvě
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/ponořování Polévání/stříkací tunel
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C

   • Materiál dobře promíchejte.

    Kvalifikovaná pracoviště: natírání, namáčení, ponořování, polévání, stříkání pouze v uzavřených zařízeních.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 24 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   • Sušení

    Přetíratelný: cca 24 hodin

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

    Další nátěr lze aplikovat po uschnutí pomocí systémů ředitelných vodou nebo i na bázi rozpouštědel.

    V případě vodou ředitelných krycích barev zajistěte schnutí přes noc.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/ponořování Polévání/stříkací tunel
   • Štětec (přírodní štětiny), ponorná vana, stříkací tunel

   • Pracovní přístroje ihned po použití očistěte pomocí ředidla Verdünnung V 101. Zbytky po mytí zlikvidujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v dobře uzavřených originálních nádobách a mimo dosah dětí, v suchu, chladu a chráněné před přímým slunečním světlem, jako i mrazem v dobře větraných místnostech. Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouření.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 150 ml Total / m²
   • S preventivním účinkem proti hnilobě, zamodrání a hmyzu při 150 ml/m²

  • Obecné pokyny
   • Podle nejnovějších poznatků (v Německu mj. DIN 68800-1 a -3) musí být opatření na ochranu dřeva, a to i na nenosných dřevěných prvcích, pečlivě a včas naplánována po konzultaci se všemi účastníky výstavby (architekt, objednatel, dodavatel stavby) a s ohledem na zákonné požadavky a podmínky na staveništi. Použití biocidních ("chemických") prostředků na ochranu dřeva by proto mělo být vždy vhodným způsobem uvedeno před prodejem nebo musí být předem písemně dohodnuto se zákazníkem. V opačném případě může dojít k rozporům s právními požadavky, normativními specifikacemi nebo certifikačními systémy, které jsou specifické pro danou zemi nebo zakázku. V případě dohody o ochranném opatření na dřevo pomocí biocidního ("chemického") ochranného prostředku na dřevěné prvky, které mají být zhotoveny, vám technický servis Remmers po konzultaci rád poskytne odpovídající návrh.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

    Kód odpadu 03 02 99 Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.