• Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU

  Číslo produktu 722001

  Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU

  Vodou ředitelná silnovrstvá lazura s velmi dobrým rozlivem pro okna, dveře a jiné kvalitní dřevěné dílce

  Stupeň lesku
  Odstín: farblos | 7220
  Odstín: farblos | 7220
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Speciální pryskyřice
  Hustota Cca 1,04 g/cm³
  Zápach Mírný, po uschnutí bez zápachu
  Stupeň lesku Matný, hedvábně lesklý

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Mezivrstva a konečný nátěr
  • Lze využít i jako renovační nátěr
  • Není vhodný pro nátěry venkovních podlahových ploch (terasy, dřevěné paluby atd.)
  • Pro profesionální použití

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Redukuje žluté zabarvení
  • Jednoduché zpracování
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
  • Nelepivý (podle směrnice HO.03)
  • Trvanlivý, nešpiní se, odolný
  • Vynikající rozliv
  • Vysoce elastický
  • Obsahuje absorbéry UV záření
  • Jako renovační nátěr vykazuje vynikající přilnavost na starý nátěr
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

    Omezeně tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18%

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Neporušené staré nátěry důkladně přebruste.

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

    Dřevo ve venkovním prostředí, které musí být chráněné před hnilobou a/nebo zamodráním, natřete pomocí produktů Aqua IG- 15* nebo Aqua HSL-35* (nepoužívat pro dřevo v interiéru). (* Používejte biocidní přípravky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte štítek a informace o produktu!)

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Stříkání Airless-/Airmix/Pistole s pohárkem/ Natírání
   • Materiál dobře promíchejte.

    Natírání, stříkání

    Pistole s pohárkem: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

    Stříkání Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar.

    Stříkání Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar.

    Po uschnutí proveďte další nátěry.

    Po nanesení základu proveďte lehký mezibrus.

    Aplikujte 2 - 3 vrstvy vždy s jemným mezibrusem.

    Renovační nátěry: 1 - 2 aplikace vždy s jemným mezibrusem.

    Souvislé plochy zpracovávejte pouze materiálem se stejným číslem šarže (materiál různých šarží předem smíchejte), jinak může dojít k drobným rozdílům v barvě, lesku a struktuře.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Proveďte zkušební nátěr v praktických podmínkách v požadovaném systému a poté otestujte vlastnosti povrchu.

    Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Nezpracovávejte při teplotě pod + 5 ° C.

    Při nízkých teplotách a příliš vysoké vlhkosti vzduchu dochází k pomalejší reakci materiálu.

    Při vysokých teplotách a nízké vlhkosti vzduchu je třeba počítat s rychlejším zaschnutím. V takovém případě doporučujeme přidání Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv.

     

    Na ochranu před vlhkostí by měly být čelní a příčně řezané povrchy natřené přípravkem Induline SW-910.

    Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.

    Nepoužívejte na dřeva impregnovaná boritou solí.

    Velké plochy nanášejte v pruzích a ne přes celý povrch.

    Těsnicí hmoty musí být kompatibilní s nátěrem a můžou se použít teprve tehdy, když je nátěr dobře proschlý.

    Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.

    Těsnící profily obsahující změkčovadla se ve spojení s disperzní krycí barvou slepují. Používejte profily bez obsahu změkčovadel.

    V případě dubového dřeva se mohou objevit tmavá zabarvení v důsledku látek obsažených ve dřevě, které přicházejí do kontaktu s vodou ředitelnými disperzními laky.

     

    Bezbarvá varianta je nevhodná pro venkovní plochy vystavené přímému působení povětrnosti

    Vzhledem k rozdílnému krycímu účinku bílých a pastelových odstínů lazury se může optický vzhled lišit v závislosti na podkladu. Je třeba předem zkontrolovat, zda může dojít ke změně barvy lazury vlivem extraktivních látek ve dřevě.

    Vzhledem k nízké UV ochraně těchto barevných odstínů je třeba počítat s kratšími intervaly údržby.

    Za účelem zohlednění a upřesnění těchto okolností by měla být předem vytvořena zkušební plocha, aby se zajistilo, že nátěr splňuje očekávané požadavky.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: cca po 1 hodině
    Přelakovatelný: cca po 4 hodinách

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Při nižších teplotách, vyšší vlhkosti vzduchu nebo překročení max. tloušťky vrstvy se může proschnutí podstatně zpomalit.

   • Ředění

    V případě potřeby až do 5% vody nebo přísady Aqua OZA-90.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless-/Airmix/Pistole s pohárkem/ Natírání
   • Akrylový štětec, plochý štětec, pistole s pohárkem, Airless-/Airmix stříkací zařízení

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 100 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 100 ml/m² na pracovní postup

  • Obecné pokyny
   • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

    Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

    U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

    Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

    Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.