Číslo produktu 712001

Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1

Prémiová rychleschnoucí ochranná lazura na vodní bázi pro dřevo v exteriéru, určená pro profesionální použití

Odstín: bezbarvý | 7120
Odstín: bezbarvý | 7120
Vyberte barvu

Dokumenty

product.brochures.loading

Výstrahy

 • Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pojivo Akrylát/alkydový systém
Hustota (20 °C) Cca. 1,03 g/cm³
Zápach Jemný, po zaschnutí bez zápachu
Stupeň lesku Matný
Průtokový pohárek (20° C, DIN 4) Cca 21

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do exteriéru
 • pro částečně tvarově stálé dílce
 • pro tvarově nestálé dílce
 • pouze pro \profesionální využití
 • Dřevo v exteriéru
 • Dřevo bez kontaktu se zemí podle DIN EN 335-1, GK 2 a 3
 • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
 • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
 • Tvarově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ): např. okna a dveře
 • Základ, mezivrstva i konečný nátěr

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Tenkovrstvá lazura
 • 3v1: impregnace, základ a lazura
 • Chrání dřevo před vlhkostí a má preventivní účinky proti zamodrání
 • Ochrana proti povětrnostním vlivům (konstrukční ochrana dřeva a ochrana výrobku proti vlhkosti) snižuje riziko vzniku zamodrání a hniloby.
 • Zvýšený podíl pevných částí zvyšuje fyzikální bezpečnost proti požerku vosami
 • Ochranný film proti plísni a řasám
 • Na vodní bázi: žádný nepříjemný zápach & čištění pracovního nářadí pomocí vody
 • Rychlé schnutí: 2 vrstvy nátěru za jeden den
 • Následné ošetření bez přebroušení
 • Dlouhodobá ochrana s rovnoměrným zvětráváním bez odlupování
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

   Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

   Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

  • Přípravy

   Staré nátěry (např. silnovrstvé lazury nebo krycí barvy), kůru, lýko a špínu beze zbytku odstraňte.

   Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte pomocí vhodného prostředku (např. Verdünnung & Pinselreiniger).

   Hladké, ohoblované dřevěné plochy, pokud je to možné, před natíráním obruste a zbavte prachu, čímž dosáhnete lepšího vsakování barvy.

   Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
  • Před použitím zamíchejte
  • Štětec
  • Stříkání pouze v uzavřených zařízeních
  • Materiál dobře promíchejte.

   Kvalifikované specializované firmy: Malování, stříkání pouze v uzavřených systémech.

   Nanášejte ve směru vláken.

   Po uschnutí naneste 2. vrstvu.

   Souvislé plochy zpracovávejte pouze materiálem se stejným číslem šarže (materiál různých šarží předem smíchejte), jinak může dojít k drobným rozdílům v barvě, lesku a struktuře.

   Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

 • Pokyny ke zpracování
  • Doba schnutí přetíratelný po 2-3 hod
  • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

   Nezpracovávejte při teplotě pod + 5 ° C.

   Při nízkých teplotách a příliš vysoké vlhkosti vzduchu dochází k pomalejší reakci materiálu.

   V případě dubového dřeva se mohou objevit tmavá zabarvení v důsledku látek obsažených ve dřevě, které přicházejí do kontaktu s vodou ředitelnými disperzními laky.

   Zkušební nátěry se doporučují i u jiných druhů dřeva.

   V odstínech farblos (bezbarvý), bílý a hemlock používejte pouze na venkovní plochy, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům jen nepřímo, jako střešní podhledy atd., nebo jako základní nátěr.

   Vzhledem k rozdílnému krycímu účinku bílých a pastelových odstínů lazury se může optický vzhled lišit v závislosti na podkladu. Je třeba předem zkontrolovat, zda může dojít ke změně barvy lazury vlivem extraktivních látek ve dřevě.

   Vzhledem k nízké UV ochraně těchto barevných odstínů je třeba počítat s kratšími intervaly údržby.

   Za účelem zohlednění a upřesnění těchto okolností by měla být předem vytvořena zkušební plocha, aby se zajistilo, že nátěr splňuje očekávané požadavky.

   U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodourozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

   Čelní plochy opatřete odpovídajícícm odstínem (nejméně 2 nátěry).

   Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.

   S každou další vrstvou laku se zintenzivňuje barevný tón a zvyšuje lesk.

  • Sušení

   Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

   Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   Aby se předešlo slepení natřených dílů v průběhu balení, použijte jako mezivrstvu pěnovou ochrannou fólii.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Štětec
  • Stříkání pouze v uzavřených zařízeních
  • Akrylový štětec se štětinami, plochý štětec

  • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

   Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Skladujte v dobře uzavřených originálních nádobách a mimo dosah dětí, v suchu, chladu a chráněné před přímým slunečním světlem, jako i mrazem v dobře větraných místnostech. Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouření.

 • Spotřeba
  • cca 197 ml - 216 ml / m² na pracovní postup
  • Preventivní účinek proti zamodrání při spotřebě 197-216 ml/m², materiál ošetřete nejméně 2 nátěry

 • Obecné pokyny
  • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

    

   Podle nejnovějších poznatků (v Německu mj. DIN 68800-1 a -3) musí být opatření na ochranu dřeva, a to i na nenosných dřevěných prvcích, pečlivě a včas naplánována po konzultaci se všemi účastníky výstavby (architekt, objednatel, dodavatel stavby) a s ohledem na zákonné požadavky a podmínky na staveništi. Použití biocidních ("chemických") prostředků na ochranu dřeva by proto mělo být vždy vhodným způsobem uvedeno před prodejem nebo musí být předem písemně dohodnuto se zákazníkem. V opačném případě může dojít k rozporům s právními požadavky, normativními specifikacemi nebo certifikačními systémy, které jsou specifické pro danou zemi nebo zakázku. V případě dohody o ochranném opatření na dřevo pomocí biocidního ("chemického") ochranného prostředku na dřevěné prvky, které mají být zhotoveny, vám technický servis Remmers po konzultaci rád poskytne odpovídající návrh.

    

   Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

   Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

   Kód odpadu 03 02 05* Ostatní činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.