• Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1

  Číslo produktu 709001

  Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1

  Krycí nátěrový systém na vodní bázi s izolačním účinkem pro vysoce kvalitní dřevěné konstrukce

  Odstín: weiß (RAL 9016) | 7090
  Odstín: weiß (RAL 9016) | 7090
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 1,01 g/cm³ - 1,30 g/cm³ (v závislosti na odstínu)
  Zápach Jemný
  Stupeň lesku Hedvábně matný
  Viskozita Cca 1.800 mPa∙s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Dřevěné stropy a dřevěné obložení
  • Nosné staré nátěry

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Na vodní bázi
  • Základ, mezivrstva i konečný nátěr v jednom
  • Ventilační účinek
  • Nelepivý (podle směrnice HO.03)
  • Izolační účinek proti látkám ve dřevě
  • Antikorozní ochrana hlaviček šroubů a hřebíků
  • Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům a nízký obsah křídy
  • Redukuje zabarvení způsobené nikotinem
  • Velmi dobrá přídržnost na podkladu
  • Redukuje žluté zabarvení
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Neporušené staré nátěry důkladně přebruste.

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Dřevo v exteriéru, které má být chráněno před hmyzem, hnilobou a zamodráním, ošetřete nejdřív pomocí Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* odpadá pro dřevo v interiéru. (* Používejte biocidní přípravky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte štítek a informace o produktu!)

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Materiál dobře promíchejte.

    Aplikujte štětcem, válečkem, stříkáním.

    Pistole s pohárkem: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

    Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

     

    Další pracovní postupy aplikujte po uschnutí.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 6 hod
   • Proveďte zkušební nátěr v praktických podmínkách v požadovaném systému a poté otestujte vlastnosti povrchu.

    Pomocí zkušebního nátěru si ověřte kompatibilitu k podkladu a odstín.

    Nezpracovávat pod +5°C

    Při nízkých teplotách a příliš vysoké vlhkosti vzduchu dochází k pomalejší reakci materiálu.

    Při vysokých teplotách a nízké vlhkosti vzduchu je třeba počítat s rychlejším zaschnutím. V takovém případě doporučujeme přidání Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv.

    Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.

    Teprve během schnutí vznikne barevný odstín shodný se vzorkem.

    Brilantní, intenzivní barevné odstíny, např. žlutá, oranžová, červená atd. mohou z důvodu použitých pigmentů, od přírody, vykazovat nižší krycí schopnost. Proto doporučujeme, u těchto barevných odstínů, použít eventuelně podobný, lépe krycí odstín nebo provést další nátěr v požadovaném barevném odstínu.

    Aby se dosáhlo vyrovnávacích vlastností a krycí schopnosti, je třeba dodržovat tloušťky vrstev.

    Přidáním 5 % Aqua MM-825 lze změnit stupeň lesku ze saténového na matný.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: za 1 – 2 hodiny
    Přelakovatelný: cca 6 hodin

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Při nižších teplotách, vyšší vlhkosti vzduchu nebo překročení max. tloušťky vrstvy se může proschnutí podstatně zpomalit.

    Delší doba schnutí může zlepšit izolační vlastnosti.

   • Ředění

    V případě potřeby přidejte až 5 % vody nebo aditivum Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Akrylový štětec, plochý štětec, pěnový váleček, pistole s pohárkem, Airless-/Airmix stříkací zařízení

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 100 - 120 ml / m² na pracovní postup
   • 100 - 120 ml/m² na jednu vrstvu
    2 vrstvy nátěru jsou nutné jako izolace proti extraktivním látkam obsaženým ve dřevě

  • Obecné pokyny
   • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

    Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

     

    Izolace pryskyřice a látek obsažených ve dřevě.

    Pro co nejlepší izolaci ve vodě rozpustných látek obsažených ve dřevě (plocha a větve) je důležité dodržení všech informací k zpracování, nanášeného množství a dobu schnutí u ošetřovaného prvku.

    Pro získání efektivního izolačního účinku jsou nutné minimélně 2 nátěry daným výrobkem.

     

    V případě, že jste dodrželi veškerá doporučení a i nadále vznikají zabarvení, doporučujeme Vám konzultaci s naším RTO - Remmers technickým oddělením.

    Únik pryskyřice je přirozený a nelze mu zabránit nátěrovými opatřeními, viz BFS smřnice č. 18.

    Předem odzkoušejte snášenlivost nátěru s těsněními, která obsahují změkčovadla, jako alternativu použijte těsnění bez změkčovadel (např. termoplastické elastomery).

    Menší rozředění produktu, příliš vysoká vlhkost dřeva, nebo nedodržení doporučení k natíraní, nanášené množství a doba schnutí mohou značně snížit izolační vlastnosti. Při nátěrových systémech na vodní bázi hrozí vždy zbytkové riziko ohledně vytékání (prosakování) látek obsažených ve dřevě.

    U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

    Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

    Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.