• VL-60/sm-Venti-Lack 3in1

  Číslo produktu 717001

  VL-60/sm-Venti-Lack 3in1

  Krycí izolační nátěrový systém na bázi rozpouštědel pro vysoce kvalitní dřevěné konstrukce

  Odstín: weiß (RAL 9016) | 7170
  Odstín: weiß (RAL 9016) | 7170
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Kombinace alkydové pryskyřice
  Hustota (20 °C) 1,20 ± 0,05 g/cm³
  Zápach Charakteristický
  Stupeň lesku Hedvábně matný
  Viskozita (20 °C) 1.750 ± 150 mPa∙s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • do exteriéru
  • Dřevo v exteriéru
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Základ, mezivrstva i konečný nátěr
  • Konečný nátěr bez biocidů na impregnovaných dřevech: např. zahradní nábytek
  • Lze využít i jako renovační nátěr

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Vysoký podíl pevných částic (High-Solid) pro vyšší krycí schopnost
  • Nelepivý (podle směrnice HO.03)
  • Ventilační účinek
  • Bez aromátů
  • Jednoduché zpracování
  • Dobré krycí schopnosti u hran
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
  • Izolační účinek proti látkám ve dřevě
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

    Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Neporušené staré nátěry důkladně přebruste.

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte pomocí vhodného prostředku (např. ředidlem Verdünnung V 101).

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

    Dřevo v exteriéru, které má být chráněno před hnilobou a zamodráním, a/nebo dřevokazným hmyzem, předem ošetřete vhodným přípravkem na ochranu dřeva* (viz systémové produkty). Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Materiál dobře promíchejte.

    Aplikujte štětcem, válečkem, stříkáním.

    Pistole s pohárkem: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

    Stříkání Airless: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: přibližně 200 barů.

    Stříkání Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar.

    Po uschnutí proveďte další nátěry.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 12 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Nezpracovávejte při teplotě pod + 5 ° C.

    Při nízkých teplotách a příliš vysoké vlhkosti vzduchu dochází k pomalejší reakci materiálu.

    V případě zpracování v dílně nebo uzavřených prostorech zajistěte dobrou cirkulaci vzduchu a přívod čerstvého vzduchu.

    Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.

    Alkydovo pryskyřicové systémy vytvářejí na plochách, na které nedopadá denní světlo, např. vnitřní strany oken a venkovních dveří, hlavně v drážkách, více či méně silně výrazné tmavé zažloutnutí.

    Brilantní, intenzivní barevné odstíny, např. žlutá, oranžová, červená atd. mohou z důvodu použitých pigmentů, od přírody, vykazovat nižší krycí schopnost. Proto doporučujeme, u těchto barevných odstínů, použít eventuelně podobný, lépe krycí odstín nebo provést další nátěr v požadovaném barevném odstínu.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: přibližně 4 hodiny
    Suchý na dotek: přibližně 6-8 hodin
    Přetíratelné: přibližně 12 hodin

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Při nižších teplotách, vyšší vlhkosti vzduchu nebo překročení max. tloušťky vrstvy se může proschnutí podstatně zpomalit.

    Delší doba schnutí může zlepšit izolační vlastnosti.

   • Ředění

    Připraveno k použití
    V případě potřeby až 5% ředidlem V 101.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Štětec z přírodních štětin, mohérový váleček, pěnový váleček, stříkací zařízení Airmix / Airless

   • Pracovní přístroje ihned po použití očistěte pomocí ředidla Verdünnung V 101.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 50 ml - 70 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 50 - 70 ml/m² na jednu vrstvu

  • Obecné pokyny
   • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

    Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

     

    Konečný lesk se dostaví až po cca 2-3 týdnech po zpracování. V závislosti na barevném odstínu se mohou objevit mírné rozdíly ve stupni lesku.

    U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

    Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

    Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.