• Induline AF-920 Acryl-Fugenschutz HS

  Číslo produktu 2773201

  Induline AF-920 Acryl-Fugenschutz HS

  Akrylový plnič se speciálním složením, bez změkčovadel

  Odstín: transparentní | 027732
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 1,13 g/cm³
  Doba tvorby povlaku Cca 15 minut (+23 °C/50 % relativní vlhkosti)
  Viskozita Pastózní / stabilní

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Pevnost v tahu při
  100% protažení (DIN EN ISO 8339)
  Cca 0,8 N/mm²
  Protažení do okamžiku přetržení
  (ČSN EN ISO 8339)
  Cca 150 %
  Smrštění
  (DIN EN ISO 10563)
  Cca 25 %

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • K utěsnění malých prasklin, řezů a rohových spár na oknech a jiných dřevěných prvcích.
  • Pro profesionální použití

  Vlastnosti

  • Velmi vysoký podíl sušiny: nepatrně sesychá a je záhy odolný vůči vytváření výsušných trhlin
  • Jednoduché zpracování
  • Přetíratelný běžnými krycími a lazurovými systémy
  • Vyschne do transparentního filmu
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Spáry musí být pevné, suché, čisté a bez mastnoty.

    Použít na základní nátěr a mezivrstvu.

   • Přípravy

    Pro optimalizaci průběhu a čekací doby doporučujeme zkušební pokusy.

  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Vytlačovací pistole
   • Špičku zařízněte šikmo, odpovídajíc šířce spáry, spáru vyplňte

    Hmotu vytlačujte dostatečným tlakem tak, aby řádně tlačila na okraje spáry. Vytlačenou utěsňovací hmotu nakonec řádně vyhlaďte.

    Vyhněte se přebytkům čerstvé hmoty.

    Plánované odstranění nanešeného plniče provádějte pomocí vhodných nástrojů nebo prstů.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 60 minutách
   • Nepoužitelný ve stykových a dilatačních spárách

    Produkt není doporučován pro kontakt s rozpouštědlovými nátěry

   • Sušení

    Doba schnutí (2 x 2 mm spára)
    Cca 60 minut (+23 °C/50 % relativní vlhkosti)

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Vytlačovací pistole
   • Kartuše, Fensterfix stěrková špachtle

   • Čištění v čerstvém stavu vodou. Zatvrdlé nečistoty odstranit pomocí výrobku Aqua RK-898 Reinigungskonzentrat.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Spotřeba při 2 x 2 mm / 5ml/m průřez trhliny
   • Cca 5 ml/bm při průřezu spáry 2 x 2 mm

  • Obecné pokyny
   • Lepené spoje se musí provádět odborně podle údajů výrobce lepidla.

    Při nanášení následného nátěru na Induline AF-920 se vyvarujte příliš vysoké tloušťke vrstvy. Platí specifikace tloušťky vrstvy podle VFF Code of Practice HO.03.

    U dřeva s hrubými póry doporučujeme po aplikaci mezivrstvy utěsnit přípravkem AF-920.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.