• Induline SW-900
 • Induline SW-900
  • Induline SW-900
  • Induline SW-900

  Číslo produktu 377605

  Induline SW-900

  Vodou ředitelná impregnace na ochranu před hnilobou a zamodráním

  Dokumenty

  product.brochures.loading

  Výstrahy

  • Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Lněný olej
  Hustota (20 °C) Cca 1,008 g/cm³
  Zápach Charakteristický

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v exteriéru bez kontaktu se zemí
  • Pro jehličnaté a listnaté dřevo
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Chrání proti hnilobě a zamodrání
  • Poskytuje ochranu před vlhkostí, obzvlášť u čelního dřeva
  • Snižuje skvrnitost, zvláště při použití barevných základních nátěrů
  • Napřimuje vlákna a umožňuje jejich odstranění při broušení
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/ponořování Polévání/stříkací tunel
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +15 °C až do max. +30°

   • Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.

    Kvalifikovaná pracoviště: natírání, namáčení, ponořování, polévání, stříkání pouze v uzavřených zařízeních.

    Po uschnutí proveďte další nátěry.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    U dřevin accoya, dub a kaštan dosáhnete optimálního rozlivu při hodnotě pH od 9,0 do 9,5, to odpovídá přidání 0,3 – 0,5 % VP 20829 aditiva (0366).

    V případě zvýšení viskozity (např. odpařováním) musí být provedeno doředění vodou (viskozita: cca 45 s ve výtokovém pohárku DIN 2 mm nebo cca 21 s ve výtokovém pohárku ISO 3 mm)

    V případě tvorby pěny v polévacím zařízení doporučujeme přidat 0,2–1,0 % VP 9325 odpěňovač st. 2 (3231).

    Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na www.remmers.de.

   • Sušení

    Přetíratelnost: po cca 4 hodinách
    (při 23 °C a 50 % r. v.)

    Přetíratelnost při řízeném procesu schnutí: po cca 90 minutách
    (20 minut okapání/50 minut fáze schnutí (35 – 40 °C)/20 minut fáze ochlazování)

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    V případě zvýšení viskozity (např. odpařováním) musí být provedeno doředění vodou.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/ponořování Polévání/stříkací tunel
   • Štětec, máčecí vany, polévací zařízení, stříkací zařízení

   • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v dobře uzavřených originálních nádobách a mimo dosah dětí, v suchu, chladu a chráněné před přímým slunečním světlem, jako i mrazem v dobře větraných místnostech. Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouření.

    Neskladujte ani nepřepravujte při teplotách nižších než 5 °C.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 80 ml - 90 ml Total / m²
   • 80 - 90 ml/m²

  • Obecné pokyny
   • Podle nejnovějších poznatků (v Německu mj. DIN 68800-1 a -3) musí být opatření na ochranu dřeva, a to i na nenosných dřevěných prvcích, pečlivě a včas naplánována po konzultaci se všemi účastníky výstavby (architekt, objednatel, dodavatel stavby) a s ohledem na zákonné požadavky a podmínky na staveništi. Použití biocidních ("chemických") prostředků na ochranu dřeva by proto mělo být vždy vhodným způsobem uvedeno před prodejem nebo musí být předem písemně dohodnuto se zákazníkem. V opačném případě může dojít k rozporům s právními požadavky, normativními specifikacemi nebo certifikačními systémy, které jsou specifické pro danou zemi nebo zakázku. V případě dohody o ochranném opatření na dřevo pomocí biocidního ("chemického") ochranného prostředku na dřevěné prvky, které mají být zhotoveny, vám technický servis Remmers po konzultaci rád poskytne odpovídající návrh.

    Řiďte se návody k "Údržbě & ošetřování máčecích van a polévacích zařízení" a "Pokyny pro hygienu v provozu".

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

    Kód odpadu 03 02 02* Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.